Forsiden

Historisk arkiv

Lovfester plikt til tidlig innsats

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen foreslår en lovfestet plikt for skolene til å gi intensiv opplæring til elever på 1. – 4. trinn som strever med lesing, skriving og regning. I tillegg vil regjeringen lovfeste skolenes plikt til å samarbeide med barnevernet, BUP og andre kommunale tjenester.

– En av de største utfordringene i norsk skole er at elevene ikke lærer nok.

Mange elever blir hengende etter tidlig i skoleløpet og klarer aldri å ta igjen forspranget til klassekameratene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Lovforslagene som nå sendes på høring er en oppfølging av Stortingsmeldingen "Lærelyst – Tidlig innsats og kvalitet i skolen" som ble lagt frem 20. mars i år.

Høringsfristen er 20. september.

Fra lærerløft til tidlig innsats

Fra før har regjeringen satt i gang Lærerløftet som innebærer en historisk satsing på videreutdanning for lærere. I tillegg har regjeringen skjerpet kravene for å komme inn på lærerutdanningen – og i høst er en ny, femårig masterutdanning for lærere på plass. 

– Tidlig innsats er regjeringens neste store satsing i skolen. 10 000 norske elever går ut av ungdomsskolen hvert år uten å kunne lese og regne godt nok. For å snu denne utviklingen må vi starte med én gang elevene begynner i første klasse, sier Røe Isaksen. 

Kortere vei til hjelp

Regjeringen vil gi alle skoler en lovpålagt plikt til å gi intensiv opplæring i lesing, skriving og regning til elever i 1. til 4. klasse, dersom de strever. Plikten skal ikke kreve sakkyndig vurdering, vedtak eller andre saksbehandlingsregler. 

–  Veien til ekstra hjelp og støtte skal bli kortere. I dag er det altfor mange elever som strever faglig og sosialt, og som ikke får hjelp tidlig nok. For å hjelpe disse barna må vi ta tak i problemene med én gang de oppstår, understreker kunnskapsministeren. 

Det er skolen og læreren som avgjør når det skal settes inn intensiv opplæring, og hvordan opplæringen skal gis. Forskning viser at intensiv opplæring i små grupper kan bidra til at elever som strever med enkelte ting, lærer svært mye på kort tid. 

Plikt til samarbeid

Regjeringen vil også innføre en lovfestet plikt for skolene til å samarbeide med andre kommunale tjenestetilbydere, som f.eks. barnevernet, BUP og helseinstitusjoner.

Plikten skal gjelde både på systemnivå og individnivå og skolens plikt skal samsvare med annet gjeldende regelverk innen skole og helsevesen. 

– Skal vi hjelpe elevene tidlig er det avgjørende at skolen og andre instanser samarbeider til elevens beste. Vi vet at det ikke alltid er slik i dag, og derfor ønsker regjeringen å lovfeste skolenes plikt til å samarbeide med andre kommunale tjenester. Målet er å støtte elevene best mulig fra de starter på skolen, sier kunnskapsministeren.