Forsiden

Historisk arkiv

20 millioner til forskning om rammeplanen i barnehage

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Forskningsinstituttet NORCE i Bergen får 20 millioner til å evaluere hvordan innføringen av ny rammeplan har endret barnehagenes arbeid.– Høsten 2017 innførte vi en ny rammeplan for å løfte kvaliteten i barnehagene. Vi har også fulgt opp med å øke andelen barnehagelærere og med å styrke kompetansen til de ansatte. Jeg ser derfor frem til å vite mer om hvordan satsingen har bidratt til å styrke barnehagenes arbeid, sier statssekretær Rikke Høistad Sjøberg i Kunnskapsdepartementet.

Rammeplanen kan ansees som barnehagenes "grunnlov" og er tydelig på hva som er barnehagens forpliktelser. Målet er å sikre alle barn et godt barnehagetilbud uansett hvor de bor og sikre at flere barnehager hever kvaliteten. Den gjør det også lettere for foreldre å vite hva de kan forvente.

– Vi vet stadig mer om hvor viktig de tidlige årene er for barnas utvikling og hvor viktig det er med god kvalitet i barnehagen, for at barna skal ha det trygt og godt og få utvikle og utfolde seg. Derfor er det viktig for oss å se hvordan en ny rammeplan gir effekt i barnas hverdag, sier Sjøberg.

Femårig evalueringsprosjekt

Nå har forskningsinstituttet NORCE fått tildelt 20 millioner kroner for å evaluere innføringen av rammeplanen over fem år. Innen 2022 skal forskerne ha svar på blant annet følgende problemstillinger:

 • Hvordan fortolker sentrale aktører innholdet i den nye rammeplanen, og hvordan erfarer de iverksettingsprosessen? 
 • Hvordan arbeider aktører på ulike nivå for å implementere rammeplanen?  
 • Hvordan ivaretar barnehagene samiske rettigheter som er formulert i rammeplanen?  
 • Hvordan legger barnehagen til rette for at barna kan få en trygg og god overgang til, innad i og fra barnehagen til skole og SFO?  

– Barnehageområdet er et relativt ungt forskningsfelt i Norge. Det er viktig at vi får mer kunnskap og forskning på området. For å styrke arbeidet med tidlig innsats, bør vi vite mer om hvordan barnehagene følger opp barna, og evalueringen skal se særlig på de samiske barna. Vi bør også vite hvordan barnehagene jobber med å sikre gode og trygge overganger for barna når de går fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling og til skole og SFO, sier Sjøberg.

Seks forskningsmiljø søkte om å få evalueringsoppdraget. Et programstyre ledet av Professor Henrik Daae Zachrisson fra Universitetet i Oslo, har hatt ansvar for utvelgelsen.

Les mer om forskningsprosjektet her og fagpanelets vurdering på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Se mer på NORCEs nettsider.

FAKTA om rammeplanen av 2017:

 • Rammeplanen er en forskrift som beskriver barnehagens innhold og oppgaver, og den er et svært viktig styrings- og arbeidsdokument i barnehagesektoren.
 • Utdanningsdirektoratet har ansvar for å støtte implementeringen lokalt og utformet støttemateriell til landets 6000 barnehager.
 • Rammeplanen ble til etter en grundig prosess, og er bredt faglig forankret. Departementet fikk svært mange innspill gjennom 15 høringskonferanser og flere hundre skriftlige høringsuttalelser. Les mer rammeplanen.
 • Den nye rammeplanen er tydeligere på
  • personalets plikter for at barna skal oppleve trygghet, glede, trives og utvikle seg
  • at det er nulltoleranse for mobbing
  • at barnehagen skal være inkluderende arenaer der det arbeides systematisk med mangfold, språk, fellesskap og vennskap
  • de yngste barnas behov
  • at barnehagen skal bidra til en god overgang til skolen

Fakta om regjeringens satsinger på innholdet i barnehagene:

 • Innførte ny rammeplan høsten 2017 som tydeliggjør barnehagenes forpliktelser overfor barn og foreldre
 • Skjerpet kravet til andel barnehagelærere høsten 2018. Har bevilget 424 millioner til flere barnehagelærere.
 • Innførte en minstenorm for bemanning i barnehagene høsten 2018. Har bevilget 100 millioner kroner for å bedre finansieringen.
 • Høsten 2017 ble kompetansestrategien for barnehage revidert for perioden 2018 – 2022. Målet er å sikre at de ansatte har kunnskapen som trengs for å følge opp rammeplanen.
 • Regjeringen bruker om lag 400 millioner kroner i 2018 på tiltak som fremmer kvalitet og kompetanse i barnehagen. Det er en økning fra 165 millioner kroner i 2013. I 2019-budsjettet foreslås det å øke styrke satsingen til 430 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår 10 millioner i 2019-budsjettet til nye studieplasser for barnehagelærere. Om lag 5 millioner til arbeidsplassbasert barnehagehagelærerutdanning (ABLU) og 5 millioner til tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (TIB). Det vil finansiere 35 nye studieplasser på ABLU og 70 nye studieplasser på TIB i 2019.
 • Høsten 2019 vil regjeringen legge frem en ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap. Omfatter både barnehage og skole.