Historisk arkiv

Analyse av Elevundersøkelsen 2017:

Skoler ser ofte på elevenes medvirkning som en tidstyv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I 2017 opplevde 6,6 prosent av elevene å bli mobbet, og elever opplever ofte ikke å bli hørt i spørsmål som påvirker skolehverdagen deres. – Elevene skal bli lyttet til og ha reell innflytelse på både det sosiale og faglige i skoledagen sin. Det er derfor viktig at skolen gir elevene mulighet til å medvirke og lære hva demokrati betyr i praksis, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Den årlige Elevundersøkelsen stiller elevene spørsmål om trivsel og mobbing. I 2017 så forskerne i tillegg spesielt på elevenes medvirkning. Dette er nå analysert i egen rapport.

Oppfattes som tidstyv

Rapporten viser en tendens til at elevenes sosiale- og faglige utvikling sees adskilt. Arbeid med sosial kompetanse, elevmedvirkning og klassemiljø oppleves på mange skoler som en tidstyv.

På spørsmål om elevene får være med på å foreslå hvordan de skal jobbe med fagene, svarer 60 prosent at de ikke får det i noen fag, at de får det i svært få fag, eller at de får det i noen fag. På spørsmål om skolen hører på elevenes forslag, svarer om lag halvparten at de blir hørt.

– Medvirkning skal ikke være en tidstyv. Skolen skal bidra til at elevene utvikler seg både faglig og sosialt. Vi må sørge for at elevene får lære seg både grunnleggende ferdigheter som å lese, skrive og regne, men også lære mer om hvordan de skal delta aktivt i demokratiet. I de nye læreplanene som kommer i 2020 er demokrati og medborgerskap ett av de nye tverrgående temaene, sier Sanner.

Flere melder fra om mobbesaker

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2017, som ble publisert i januar, viste at 6,6 prosent av elevene har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere mot 6,3 prosent året før.

– Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, og ingen barn skal oppleve mobbing. Det er uakseptabelt at så mange barn og unge mobbes. Det er viktig at elever og foreldre som opplever at de ikke får tilstrekkelig hjelp mot mobbing av skolen melder ifra til fylkesmannen. Jeg har en klar forventning om at skolene forsterker arbeidet for et godt og inkluderende skolemiljø, sier Sanner.

Om undersøkelsen:

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til ut videregående skole svarer på spørsmål om læring og trivsel i skolen. Det er Utdanningsdirektoratet som har det faglige ansvaret for gjennomføringen av Elevundersøkelsen.

Les hele NTNU-rapporten.

Regjeringens grep mot mobbing:

  • Har tredoblet innsatsen siden 2016, og har satt av totalt 115 millioner kroner i 2019 til arbeid for trygge og gode læringsmiljø.
  • I 2018 bruker regjeringen vel 50 mill. kroner på kompetansearbeid mot mobbing. Mer enn 800 barnehager og skoler over hele landet lærer nå om hvordan de forebygge, avdekke og håndtere mobbing, sammen med sine kommuner. Dette foreslår vi å videreføre i 2019.
  • En evaluering av Læringsmiljøprosjektet, som er det mest omfattende kompetansetiltaket innenfor regjeringens tiltak mot mobbing, viser at mobbeandelen ved alle de 103 skolene som var med i prosjektet er klart redusert. Prosjektet er videreført som ett av tiltakene i den store satsingen på kompetanseutvikling for barnehager og skoler, Inkluderende barnehage- og skolemiljø.
  • Innførte ny mobbelov høsten 2017.
  • Ny klageordning hos fylkesmennene høsten 2017. Gir foreldre og elever mulighet til å ta mobbesaken videre, hvis de opplever at skolen ikke tar saken deres på alvor. Foreslås 34 millioner kroner i 2019-budsjettet.
  • Innførte fylkesvise mobbeombud høsten 2018. Foreslås 8 millioner kroner i 2019
  • Nytt lovforslag om at mobberen må flytte i helt fastlåste situasjoner
  • Arbeid mot digital mobbing inngår i kompetanseutviklingstiltakene
  • Har bevilget penger til barneombudet og snakkommobbing.no.

Les mer om regjeringens arbeid med læringsmiljø og mobbing