Historisk arkiv

Flere melder fra om mobbesaker til fylkesmennene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

– Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, og ingen barn skal oppleve mobbing. Det er uakseptabelt at så mange barn og unge mobbes, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2017 viser at 6,6 prosent av elevene har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere, mot 6,3 prosent året før. Samtidig rapporterer fylkesmennene om flere henvendelse fra barn, foreldre, skoler og barnehager for å hjelpe til med å løse mobbesaker.

– Det tar tid å bygge opp kompetansen og endre rutinene i barnehagene og skolene. Samtidig ser vi at det nye lovverket som ble innført fra skolestart 2017 blir brukt aktivt. Fylkesmennene har fått 563 meldinger om mobbing. Det viser at den nye mobbeloven har ført til at terskelen for å ta kontakt og få hjelp av fylkesmannen i mobbesaker har blitt lavere. Det er positivt, sier Sanner.

3 av 4 har ikke gjort nok

Totalt var 355 saker ferdigbehandlet ved utgangen av året.  I de 124 sakene som dreide seg om skoler hadde oppfylt aktivitetsplikten de fikk i fjor høst, så fant fylkesmannen at de i 3 av 4 tilfeller ikke hadde gjort nok. 

– Det viser at det nytter å si ifra, og at fylkesmannen bruker sin rolle og sitt ansvar for å sikre at skoler og kommuner håndterer mobbingen seriøst og raskt. Det betyr at de som inntil nå ikke har gjort jobben godt nok, lærer hvordan de skal håndtere mobbesaker, sier Sanner.

Regjeringen har satt i verk en rekke tiltak for hindre at barn mobbes. At tiltakene så lang ikke har ført til en nedgang i mobbetallene i Elevundersøkelsen for 2017, er som forventet siden de har hatt liten tid til å virke. Den nye mobbeloven, som styrker rettighetene til den som mobbes, trådte i kraft samme høst som Elevundersøkelsen ble gjennomført. Samtidig kan den store oppmerksomheten om mobbing ha bidratt til at flere elever sier ifra og har blitt mer bevisst på hva mobbing er.

29 000 oppgir at de blir mobbet

Elevundersøkelsen 2017 viser at 6,6 prosent av elevene har blitt mobbet 2–3 ganger i måneden eller oftere. Det utgjør 29 000 elever. Det en svak økning sammenlignet med resultatene fra 2016. Hvis man overfører funnene fra Elevundersøkelsen til alle elever i grunnskolen og videregående skole, betyr det at over 50 000 barn og unge opplever mobbing. Mobbetallene er høyest på barnetrinnet. På 5. trinn blir nær 7,8 prosent mobbet av medelever. På det siste trinnet i videregående skole er mobbetallet på 2,3 prosent.

– Mobbing går ut over barns psykiske helse og gir dårligere skoleresultater. Derfor er det viktig at mobbing stoppes. Jeg forventer at den nye aktivitetsplikten, tilbudet om kompetanseheving og fylkesmennenes nye rolle skal gi resultater. Målet vårt ligger fast: barnehagene og skolene skal forebygge, oppdage og håndtere mobbing raskere og bedre enn før, sier Sanner.

I tillegg vil de nye fylkesvise mobbeombudene være på plass fra skolestart i 2018.

Må bygge kompetanse  

Elevundersøkelsen viser at mobbing kommer til utrykk på mange måter. Guttene utsettes mest for å bli slått, dyttet eller holdt fast. Jentene er derimot mer utsatt for å bli kalt stygge ting eller bli holdt utenfor. Digital mobbing skiller seg ut ved at tallene er langt lavere på barneskolen og høyest på ungdomstrinnet. I tillegg er det mange elever som oppgir at de voksne på skolen ikke vet om mobbingen.

– Det viser at det er viktig å bygge opp kompetansen for å forebygge, oppdage og håndtere mobbing i skole og barnehage. Å styrke kompetansen er derfor et av hovedtiltakene i regjeringens mobbepolitikk, sier Sanner.

Flere hundre skoler og barnehager over hele landet deltar nå i denne kompetansebyggingen, sammen med sine kommuner.

Om undersøkelsen:

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til ut videregående skole svarer på spørsmål om læring og trivsel i skolen. Det er Utdanningsdirektoratet som har det faglige ansvaret for gjennomføringen av Elevundersøkelsen. De vil analysere undersøkelsen og på et senere tidspunkt gå ut med blant annet fylkesvise-mobbetall.

Fylkesvis oversikt over meldte saker til fylkesmannen i perioden 01.08.2017 til 31.12.2017:

Agder

37

Buskerud

11

Finnmark

30

Hedmark

16

Hordaland

53

Møre og Romsdal

19

Nordland

45

Nord-Trøndelag

21

Oppland

33

Oslo og Akershus

95

Rogaland

41

Sogn og Fjordane

12

Sør-Trøndelag

32

Telemark

17

Troms

30

Vestfold

37

Østfold

34

Sum

563

 

63 prosent (355 saker) var ferdigbehandlet ved utgangen av året. 

 

 

Mer informasjon

Om resultatene fra Elevundersøkelsen

Om regjerningens mobbepolitikk

Om kompetansetilbudene om barnehagemiljø, skolemiljø og mobbing