Historisk arkiv

Livsoppholdsutvalget med rapport i dag:

Flere voksne skal kunne fullføre grunnskole og videregående opplæring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Livsoppholdsutvalget overrakte i dag sine anbefalinger om finansiering av livsopphold for voksne i grunnskole- og videregående opplæring. –Arbeidslivet stiller stadig større krav til kompetanse. Det er derfor viktig at voksne får mulighet til å fullføre skolegang som grunnskole og videregående opplæring, sier til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen oppnevnte Livsoppholdsutvalget i mai 2017, som en oppfølging av stortingsmeldingen Meld. 16 (2015-2016) Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring. Utvalget har hatt i oppgave å vurdere støtte til livsopphold for voksne som trenger grunnopplæring.

Omkring fire av ti av voksne (25-54 år) uten fullført videregående er ikke i jobb. Stadig flere uten fullført videregående står utenfor arbeidslivet, samtidig som andelen med uføretrygd og andre helserelaterte ytelser øker.

–  Gjennom de siste 15 årene har vi sett at de som ikke fullfører videregående, lettere faller utenfor arbeidslivet, enn dem som fullfører. Svak deltakelse handler om langt mer enn mangel på penger til livsopphold. Likevel er det god samfunnsøkonomi å forbedre støtteordninger når samfunnet tjener på at de som mangler grunnopplæring fullfører denne, sier leder i Livsoppholdsutvalget, Oddbjørn Raaum.

Mer fleksibel opplæring

- Flere må få mulighet til å få nødvendig utdanning og kompetanse, slik at de er rustet for et moderne og mer kompetansekrevende arbeidsliv. Dette er viktig for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Kompetanse gir også større jobbtrygghet. Det er viktig for den enkelte – jobb gir selvstendighet, tilhørighet og stolthet, understreker Sanner.

Utvalget legger vekt på at opplæringstilbudene bør bli mer fleksible og tilrettelagt for voksne, og peker på at dette er en forutsetning for å lykkes med målet. Regjeringen har også satt i gang forsøk der voksne kan ta fleksible moduler innen enten Forberedende voksenopplæring (FVO), som er en kombinasjon av grunnskoleopplæring og norsk og samfunnskunnskap, og moduler i noen lærefag i videregående opplæring.

Utvalgets fire hovedforslag:

 1. Dagpenger ved grunnskole og videregående opplæring. Utvalget foreslår at arbeidsledige skal kunne kombinere mottak av dagpenger med redusert sats og opplæring på heltid med sikte på fullføring av grunnskole- og/eller videregående opplæring, uten krav om å være disponibel for arbeidsmarkedet.
 2. Lønnsrefusjon ved utdanningspermisjon. Utvalget anbefaler at det prøves ut en ordning med lønnsrefusjon ved utdanningspermisjon, for personer som innfrir kriteriene for utdanningspermisjon, og som jobber i privat bedrift med færre enn 50 ansatte.
 3. Endringer i Lånekassen med mål om å forbedre og tilpasse vilkårene for utdanningsstøtte til voksne som tar grunnskole- og videregående opplæring. Utvalget foreslår å løfte ut voksne elever i grunnopplæringen som egen gruppe i forskriften om utdanningsstøtte for å tilpasse fleksibiliteten til nye opplæringsformer på nett og i moduler. Utvalget foreslår å øke stipendandelen til 60% for voksne i grunnopplæringen og gi dem tilbud om tilleggslån og inntektsavhengig tilbakebetaling.
 4. Ny grunnskolestønad: Utvalget foreslår en ny grunnskolestønad for voksne uten fullført grunnskoleopplæring. Utvalget foreslår at det etableres en kommunal grunnskolestønad på 2G årlig ved fulltids opplæring. Mange i denne gruppen har gjennomført i introduksjonsprogrammet, og da gjerne for en tid tilbake, uten å ha fått fullført av grunnopplæringen. Grunnskolestønaden vil gi kommunene mulighet til å målrette livsoppholdsytelsen mot skolegang og kompetanseøkning av innbyggerne.

–Utvalgets arbeid er viktig for tre av regjeringens viktigste satsinger: Inkluderingsdugnad, Integreringsstrategi og Lære hele livet-reformen. Nå skal forslagene i rapporten sendes på høring, deretter vil jeg sammen med arbeids- og sosialministeren gå gjennom forslagene og vurdere hvordan tiltak bør følges opp, sier Jan Tore Sanner. 

 

Les hele NOU 2018:13 Voksne i grunnskole- og videregående opplæring, finansiering av livsopphold her.

Fakta om Livsoppholdsutvalget

 1. mai 2017 oppnevnte regjeringen Livsoppholdsutvalget. Ekspertutvalgets sammensetning:
 • Oddbjørn Raaum (Oslo), utvalgsleder, Frischsenteret
 • Ingvild Aleksandersen (Vadsø), divisjonsdirektør Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
 • Knut Brofoss (Oslo), pensjonist
 • Hans-Tore Hansen (Bergen), Universitetet i Bergen. 
 • Marianne Haraldsvik (Trondheim), Senter for økonomisk forskning
 • Inés Hardoy (Oslo), Institutt for samfunnsforskning
 • Hanne Cecilie Kavli (Oppegård), Fafo
 • Kjell G. Salvanes (Bergen), Norges handelshøyskole