Historisk arkiv

Historisk arkiv

Regjeringa innfører norm for lærartettleik i grunnskolen frå hausten 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kunnskapsdepartementet

Regjeringa vil øyremerke 700 millionar kroner til kommunane for å innføre lærarnorma hausten 2018. – Ingen elevar skal gå ut av grunnskolen utan å ha lært å lese, skrive og rekne skikkeleg. Elevar som slit må få hjelp tidleg i skoleløpet, slik at dei ikkje bli hengande etter. Til det treng vi fleire gode lærarar, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Til hausten innfører regjeringa ei norm for lærartettleik. Då skal det maksimalt vere 16 elevar for kvar lærar frå 1. til 4. trinn, og maksimalt 21 elevar for kvar lærar i 5. til 10. trinn. Fleire kommunar treng fleire lærarar for å klare kravet. Difor føreslår regjeringa øyremerkinga på 700 millionar kroner i revidert nasjonalbudsjett.

Styrking av satsinga på tidleg innsats

– Sidan 2015 har regjeringa saman med KrF løyvd vesentlege summar til fleire lærarar for dei yngste elevane. Tala viser at vi er på rett veg. Storleiken på gruppene har gått ned og det har vore ein auke i talet på årsverk til undervisning i grunnskolen. På 1.-4. trinn er det om lag 1650 fleire årsverk inneverande skuleår enn det var hausten 2014. Med ei norm for lærartettleik vil vi no sikre den tidlege innsatsen enda betre. Det vil gi lærarane betre tid til å sjå og støtte kvar elev, seier Sanner.  

Løyvinga til kommunane i 2018

Totalt er det løyvt 1,4 milliardar kroner til auka lærartettleik i 2018. Det er 200 millionar kroner meir enn i  2017. Desse skal fordelast til kommunane hausten 2018. Regjeringa sitt forslag i revidert nasjonalbudsjett vil samla gi rom for om lag 2 300 lærarar hausten 2018.

Alle kommunane har sidan 2015 fått eit øyremerka tilskott til å auke lærartettleiken på 1.–4. trinn. Dette tilskottet er ein del av kompensasjonen til kommunesektoren ved innføringa av norma.

Berekninga av løyvinga er gjort på skolenivå, men den blir fordelt til kommunane på vanleg måte. Hausten 2018 får kommunane 700 millionar kroner. Av desse blir 500 millionar fordelt til alle kommunane etter delkostnadsnøkkelen for grunnskolen. 200 millionar kroner blir fordelt til kommunar som treng fleire lærarårsverk enn det som kan dekkast av dei 500 millionar kronene.

Løyvinga sikrar at alle kommunar beheld det eksisterande øyremerka tilskotet til auka lærartettleik hausten 2018. Det gjeld også dei som alt oppfyller norma. Med denne løyvinga kjem ingen til å tape på innføringa av norma for lærartettleik hausten 2018. 

Ein del skolar vil trenge fleire lærarar på eit eller fleire hovudtrinn. Dette vil skolane og kommunane kunne løyse anten med å tilsetje fleire lærarar, eller ved å flytte årsverk mellom hovudtrinn på ein skole eller mellom skolar i kommunen. Med løyvinga i 2018 er det lagt til grunn at dei ikkje må flytte lærarar mellom skolar.

– Vi legg til grunn at skolane har nytta tilskottet dei har fått frå 2015 til fleire lærarar. Til saman får kommunane dekt meir enn det det er berekna at dei treng for å innføre lærarnorma i 2018, seier Sanner.

Slik er norma:

Norma skal gjelde på kvart hovudtrinn, på skolenivå. Den regulerer berre ressursane i den ordinære undervisninga, ikkje i til dømes spesialundervisning. Spesialundervisning er ein lovfesta rett for dei elevane som treng det.

Norma styrer kor høg lærartettleiken skal vere samla på dei ulike trinna, men organiseringa av sjølve undervisninga er opp til skolen. Det betyr at det til dømes kan vere fleire enn 16 elever i timane nokre gonger på 1.-4.trinn, og færre elever andre gonger. 

– Det er viktig at skolane framleis er fleksible til å organisere undervisninga med omsyn til elevens behov og andre lokale forhold, seier Sanner.

Skoleeigar skal framleis sørge for at alle klassar og grupper har ein forsvarleg storleik, at kvar einskild elev får tilpassa undervisning og at alle elevane har eit trygt og godt skolemiljø.

– Sidan 2015 har vi saman med KrF sikra fleire lærarar for dei yngste elevane. Det er avgjerande for oss at kompetansekrava til lærarar i skolen og karakterkrav til nye lærarar framleis gjeld. Det sikrar avtalen med KrF, seier Sanner. Dette skal være ei lærarnorm, og ikkje ei vaksennorm. Vi set også i verk nye rekrutteringstiltak for å sikre at fleire vel lærarutdanningane.

Høsten 2018

Kommune                                    (kommuner og fylker per. oktober 2017 )

Beregnet antall årsverk som mangler for å oppfylle en norm på 16/21/21

Kompensasjon høsten 2018
(i kroner)

Antall årsverk kompensasjonen høsten 2018 gir rom for høsten 2018
(i årsverk)

Østfold

 Halden

16,7

        6 166 000

                                     20,5

 Moss

10,9

        3 472 000

                                     11,5

 Sarpsborg

12,2

        5 229 000

                                     17,4

 Fredrikstad

8,0

         7 352 000

                                     24,4

 Hvaler

0,6

                              399 000

                                       1,3

 Aremark

0,0

                              163 000

                                       0,5

 Marker

0,0

                              327 000

                                       1,1

 Rømskog

0,0

                                 80 000

                 0,3

 Trøgstad

0,7

                              513 000

                                       1,7

 Spydeberg

2,0

                              616 000

                                       2,0

 Askim

1,6

          1 516 000

                                       5,0

 Eidsberg

1,2

            1 116 000

                                       3,7

 Skiptvet

1,2

                              418 000

                                       1,4

 Rakkestad

0,5

                              789 000

                                       2,6

 Råde

0,0

                              690 000

                                       2,3

 Rygge

0,0

         1 458 000

                                       4,8

 Våler

0,2

                              571 000

                                       1,9

 Hobøl

0,1

                              512 000

                                       1,7

Akershus

 Vestby

1,7

        1 803 000

                                       6,0

 Ski

20,3

         7 582 000

                                     25,2

 Ås

1,1

          1 879 000

                                       6,2

 Frogn

2,0

       1 555 000

                                       5,2

 Nesodden

12,4

          4 679 000

                                     15,5

 Oppegård

14,8

           5 300 000

                    17,6

 Bærum

75,0

            27 767 000

                                     92,2

 Asker

19,1

            6 419 000

                                     21,3

 Aurskog-Høland

0,0

        1 520 000

                                       5,0

 Sørum

6,8

           2 104 000

                                       7,0

 Fet

13,4

             5 554 000

                                     18,4

 Rælingen

6,4

             2 011 000

                                       6,7

 Enebakk

4,9

             1 624 000

                                       5,4

 Lørenskog

21,1

           7 777 000

                  25,8

 Skedsmo

11,8

            5 227 000

                                     17,4

 Nittedal

7,1

          2 536 000

                                       8,4

 Gjerdrum

2,5

          762 000

                                       2,5

 Ullensaker

20,3

        7 353 000

                                     24,4

 Nes

0,0

       1 995 000

                                       6,6

 Eidsvoll

8,8

      2 759 000

                                       9,2

 Nannestad

4,2

         1 343 000

                                       4,5

 Hurdal

0,0

                              257 000

                  0,9

Oslo

 Oslo

383,7

          149 048 000

                                   494,8

Hedmark

 Kongsvinger

0,3

         1 557 000

                                       5,2

 Hamar

7,2

        2 562 000

                                       8,5

 Ringsaker

0,0

         3 148 000

                                     10,4

 Løten

0,5

                              684 000

                                       2,3

 Stange

0,3

    1 784 000

                                       5,9

 Nord-Odal

0,0

                              445 000

                                       1,5

 Sør-Odal

0,9

                              689 000

                                       2,3

 Eidskog

0,0

                              498 000

                                       1,7

 Grue

0,0

                              398 000

                                       1,3

 Åsnes

3,5

        1 281 000

                                       4,3

 Våler

0,0

                              309 000

                                       1,0

 Elverum

9,2

     3 217 000

                                     10,7

 Trysil

0,0

                              595 000

                                       2,0

 Åmot

2,3

                              818 000

                                       2,7

 Stor-Elvdal

0,0

                              227 000

                                       0,8

 Rendalen

0,0

                              187 000

                                       0,6

 Engerdal

0,0

                              174 000

                                       0,6

 Tolga

0,0

                              186 000

                                       0,6

 Tynset

0,0

                              602 000

                                       2,0

 Alvdal

0,0

                              264 000

                0,9

 Folldal

0,0

                              164 000

                                       0,5

 Os

0,0

                              191 000

                                       0,6

Oppland

 Lillehammer

7,5

        2 371 000

                                       7,9

 Gjøvik

1,9

        2 684 000

                                       8,9

 Dovre

0,0

                              242 000

                                       0,8

 Lesja

0,0

                              251 000

                                       0,8

 Skjåk

0,0

                              223 000

                                       0,7

 Lom

0,0

                              225 000

             0,7

 Vågå

0,0

                              355 000

                                       1,2

 Nord-Fron

0,0

                              523 000

                                       1,7

 Sel

0,0

                              559 000

                                       1,9

 Sør-Fron

0,0

                              305 000

                                       1,0

 Ringebu

0,0

                              389 000

                                       1,3

 Øyer

0,0

                              458 000

                                       1,5

 Gausdal

0,0

                              579 000

                                       1,9

 Østre Toten

0,0

       1 289 000

                                       4,3

 Vestre Toten

0,0

            1 188 000

                                       3,9

 Jevnaker

0,0

                              633 000

                                       2,1

 Lunner

0,3

                              921 000

                                       3,1

 Gran

0,1

         1 301 000

                                       4,3

 Søndre Land

0,0

                              528 000

                                       1,8

 Nordre Land

0,0

                              596 000

                                       2,0

 Sør-Aurdal

0,0

                              312 000

                                       1,0

 Etnedal

0,0

                              159 000

                                       0,5

 Nord-Aurdal

0,0

                              586 000

                                       1,9

 Vestre Slidre

0,0

                              228 000

                                       0,8

 Øystre Slidre

0,0

                              318 000

                                       1,1

 Vang

0,0

                              174 000

                                       0,6

Buskerud

 Drammen

32,7

     11 716 000

                                     38,9

 Kongsberg

1,2

   2 610 000

                                       8,7

 Ringerike

4,7

      2 622 000

                                       8,7

 Hole

0,0

         691 000

                                       2,3

 Flå

0,0

                              116 000

                                       0,4

 Nes

0,0

                              309 000

                                       1,0

 Gol

0,0

                              447 000

                                       1,5

 Hemsedal

0,0

                              273 000

                                       0,9

 Ål

0,0

                              518 000

                                       1,7

 Hol

0,0

                              398 000

                                       1,3

 Sigdal

1,4

                              416 000

                                       1,4

 Krødsherad

0,0

                              219 000

                                       0,7

 Modum

0,2

      1 246 000

                                       4,1

 Øvre Eiker

5,0

     1 800 000

                                       6,0

 Nedre Eiker

13,0

      4 709 000

                                     15,6

 Lier

5,7

      2 638 000

                                       8,8

 Røyken

7,5

      2 327 000

                                       7,7

 Hurum

0,8

                              912 000

                                       3,0

 Flesberg

0,0

                              299 000

                                       1,0

 Rollag

0,0

                              135 000

                                       0,4

 Nore og Uvdal

0,0

                              263 000

                                       0,9

Vestfold

 Horten

0,3

       2 474 000

                                       8,2

 Holmestrand

10,3

        4 224 000

                                     14,0

 Tønsberg

10,7

       3 937 000

                                     13,1

 Larvik

8,4

    3 984 000

                                     13,2

 Sandefjord

8,5

       5 831 000

                                     19,4

 Svelvik

4,1

           1 583 000

                                       5,3

 Sande

1,0

                              992 000

                                       3,3

 Hof

0,0

                              329 000

                                       1,1

 Re

4,2

        1 392 000

                                       4,6

 Nøtterøy

1,6

     2 116 000

                                       7,0

 Tjøme

0,0

                              405 000

                                       1,3

 Lardal

0,0

                              255 000

                                       0,8

Telemark

 Porsgrunn

19,5

  7 267 000

                                     24,1

 Skien

11,2

       4 919 000

                                     16,3

 Notodden

0,0

       1 161 000

                                       3,9

 Siljan

0,0

                              251 000

                                       0,8

 Bamble

3,7

   1 363 000

                                       4,5

 Kragerø

0,0

                              955 000

                                       3,2

 Drangedal

2,4

                              851 000

                                       2,8

 Nome

0,0

                              600 000

                                       2,0

 Bø

0,0

                              587 000

                                       1,9

 Sauherad

3,3

      1 318 000

                                       4,4

 Tinn

0,0

                              570 000

                                       1,9

 Hjartdal

0,0

                              182 000

                                       0,6

 Seljord

0,0

                              313 000

                                       1,0

 Kviteseid

0,0

                              215 000

                                       0,7

 Nissedal

0,0

                              157 000

                                       0,5

 Fyresdal

0,0

                              171 000

                                       0,6

 Tokke

0,0

                              232 000

                                       0,8

 Vinje

0,0

                              395 000

                                       1,3

Aust-Agder

 Risør

0,0

                              620 000

                                       2,1

 Grimstad

8,2

       2 534 000

                                       8,4

 Arendal

5,2

        4 250 000

                                     14,1

 Gjerstad

0,0

                              232 000

                                       0,8

 Vegårshei

0,0

                              257 000

                                       0,9

 Tvedestrand

0,0

                              619 000

                                       2,1

 Froland

0,0

                              625 000

                                       2,1

 Lillesand

2,2

      1 114 000

                                       3,7

 Birkenes

3,1

     1 101 000

                                       3,7

 Åmli

0,0

                              212 000

                                       0,7

 Iveland

0,0

                              164 000

                                       0,5

 Evje og Hornnes

0,0

                              394 000

                                       1,3

 Bygland

0,0

                              142 000

                                       0,5

 Valle

0,0

                              150 000

                                       0,5

 Bykle

0,0

                              117 000

                                       0,4

Vest-Agder

 Kristiansand

43,2

     15 395 000

                                     51,1

 Mandal

4,9

    1 632 000

                                       5,4

 Farsund

3,7

     1 184 000

                                       3,9

 Flekkefjord

0,0

                              929 000

                                       3,1

 Vennesla

0,0

       1 452 000

                                       4,8

 Songdalen

0,0

                              753 000

                                       2,5

 Søgne

3,7

          1 217 000

                                       4,0

 Marnardal

0,0

                              272 000

                                       0,9

 Åseral

0,0

                              134 000

                                       0,4

 Audnedal

0,0

                              233 000

                                       0,8

 Lindesnes

0,0

                              516 000

                                       1,7

 Lyngdal

11,8

       4 881 000

                                     16,2

 Hægebostad

0,5

                              194 000

                                       0,6

 Kvinesdal

0,0

                              648 000

                                       2,2

 Sirdal

0,0

                              222 000

                                       0,7

Rogaland

 Eigersund

5,4

      1 677 000

                                       5,6

 Sandnes

12,2

         7 886 000

                                     26,2

 Stavanger

54,7

        18 641 000

                                     61,9

 Haugesund

15,1

         5 126 000

                                     17,0

 Sokndal

0,0

                              361 000

                                       1,2

 Lund

0,0

                              360 000

                                       1,2

 Bjerkreim

0,0

                              360 000

                                       1,2

 Hå

2,7

     2 121 000

                                       7,0

 Klepp

0,0

       2 145 000

                                       7,1

 Time

3,7

        1 980 000

                                       6,6

 Gjesdal

1,1

          1 347 000

                                       4,5

 Sola

3,3

       2 800 000

                                       9,3

 Randaberg

0,0

        1 178 000

                                       3,9

 Forsand

0,0

                              181 000

                                       0,6

 Strand

4,6

         1 396 000

                                       4,6

 Hjelmeland

0,0

                              349 000

                                       1,2

 Suldal

0,0

                              467 000

                                       1,6

 Sauda

0,0

               449 000

                                       1,5

 Finnøy

0,0

                              364 000

                                       1,2

 Rennesøy

0,0

                              623 000

                                       2,1

 Kvitsøy

0,0

                                 82 000

                                       0,3

 Bokn

0,0

                              113 000

                                       0,4

 Tysvær

2,2

           1 348 000

                                       4,5

 Karmøy

5,8

         4 341 000

                                     14,4

 Utsira

0,0

                                 41 000

                                       0,1

 Vindafjord

0,0

                              942 000

                                       3,1

Hordaland

 Bergen

65,6

      23 998 000

                                     79,7

 Etne

0,0

                              429 000

                                       1,4

 Sveio

0,0

                              678 000

                                       2,3

 Bømlo

2,0

   1 379 000

                                       4,6

 Stord

8,1

       2 713 000

                                       9,0

 Fitjar

0,0

                              360 000

                                       1,2

 Tysnes

1,1

                              360 000

                                       1,2

 Kvinnherad

1,2

       1 394 000

                                       4,6

 Jondal

0,0

                              126 000

                                       0,4

 Odda

0,0

                              597 000

                                       2,0

 Ullensvang

0,0

                              385 000

                                       1,3

 Eidfjord

0,0

                              104 000

                                       0,3

 Ulvik

0,0

                              126 000

                                       0,4

 Granvin

0,0

                                 94 000

                                       0,3

 Voss

0,6

         1 405 000

                                       4,7

 Kvam

0,0

                              896 000

                                       3,0

 Fusa

0,4

                              475 000

                                       1,6

 Samnanger

0,0

                              247 000

                                       0,8

 Os

17,1

      6 695 000

                                     22,2

 Austevoll

0,0

                              613 000

                                       2,0

 Sund

2,2

                              832 000

                                       2,8

 Fjell

3,3

         2 790 000

                                       9,3

 Askøy

13,9

          4 643 000

                                     15,4

 Vaksdal

0,0

                              430 000

                                       1,4

 Modalen

0,0

                                 78 000

                                       0,3

 Osterøy

0,4

                              862 000

                                       2,9

 Meland

0,0

                              914 000

                                       3,0

 Øygarden

0,0

                              557 000

                                       1,8

 Radøy

0,0

                              530 000

                                       1,8

 Lindås

0,0

        1 739 000

                                       5,8

 Austrheim

0,0

                              291 000

                                       1,0

 Fedje

0,0

                                 88 000

                                       0,3

 Masfjorden

0,0

                              201 000

                                       0,7

Sogn og Fjordane

 Flora

0,7

        1 307 000

                                       4,3

 Gulen

0,0

                              288 000

                                       1,0

 Solund

0,0

                              108 000

                                       0,4

 Hyllestad

0,0

                              158 000

                                       0,5

 Høyanger

0,0

                              464 000

                                       1,5

 Vik

0,0

                              283 000

                                       0,9

 Balestrand

0,0

                              139 000

                                       0,5

 Leikanger

0,0

                              268 000

                                       0,9

 Sogndal

1,3

                              768 000

                                       2,5

 Aurland

0,0

                              173 000

                                       0,6

 Lærdal

0,0

                              218 000

                                       0,7

 Årdal

0,0

                              447 000

                                       1,5

 Luster

0,0

                              551 000

                                       1,8

 Askvoll

0,0

                              324 000

                                       1,1

 Fjaler

0,0

                              318 000

                                       1,1

 Gaular

0,0

                              341 000

                                       1,1

 Jølster

0,0

                              363 000

                                       1,2

 Førde

0,0

        1 451 000

                                       4,8

 Naustdal

0,0

                              313 000

                                       1,0

 Bremanger

0,0

                              472 000

                                       1,6

 Vågsøy

0,0

                              614 000

                                       2,0

 Selje

0,0

                              296 000

                                       1,0

 Eid

1,2

                              638 000

                                       2,1

 Hornindal

0,0

                              143 000

                                       0,5

 Gloppen

0,0

                              670 000

                                       2,2

 Stryn

0,0

                              832 000

                                       2,8

Møre og Romsdal

 Molde

5,8

     2 453 000

                                       8,1

 Ålesund

25,1

   9 211 000

                                     30,6

 Kristiansund

1,1

       2 222 000

                                       7,4

 Vanylven

0,0

                              296 000

                                       1,0

 Sande

0,0

                              269 000

                                       0,9

 Herøy

0,0

                              917 000

                                       3,0

 Ulstein

2,4

                              936 000

                                       3,1

 Hareid

0,4

                              508 000

                                       1,7

 Volda

0,0

                              932 000

                                       3,1

 Ørsta

0,0

    1 089 000

                                       3,6

 Ørskog

0,0

                              254 000

                                       0,8

 Norddal

0,0

                              196 000

                                       0,7

 Stranda

0,0

                              470 000

                                       1,6

 Stordal

0,0

                              143 000

                                       0,5

 Sykkylven

0,0

                              809 000

                                       2,7

 Skodje

0,0

                              496 000

                                       1,6

 Sula

1,3

                              973 000

                                       3,2

 Giske

0,0

                              929 000

                                       3,1

 Haram

0,0

                              965 000

                                       3,2

 Vestnes

0,0

                              640 000

                                       2,1

 Rauma

0,2

                              731 000

                                       2,4

 Nesset

0,0

                              281 000

                                       0,9

 Midsund

0,0

                              249 000

                                       0,8

 Sandøy

0,0

                              150 000

                                       0,5

 Aukra

0,0

                              427 000

                                       1,4

 Fræna

0,0

   1 041 000

                                       3,5

 Eide

0,0

                              411 000

                                       1,4

 Averøy

0,0

                              610 000

                                       2,0

 Gjemnes

0,0

                              302 000

                                       1,0

 Tingvoll

0,0

                              317 000

                                       1,1

 Sunndal

0,0

       674 000

                                       2,2

 Surnadal

0,0

                              551 000

                                       1,8

 Rindal

0,0

                              211 000

                                       0,7

 Halsa

0,0

                              176 000

                                       0,6

 Smøla

0,0

                              221 000

                                       0,7

 Aure

0,0

                              384 000

                                       1,3

Sør-Trøndelag

 Trondheim

46,5

        15 992 000

                                     53,1

 Hemne

0,0

                              410 000

                                       1,4

 Snillfjord

0,0

                              119 000

                                       0,4

 Hitra

0,0

                              445 000

                                       1,5

 Frøya

0,1

                              461 000

                                       1,5

 Ørland

0,0

                              458 000

                                       1,5

 Agdenes

0,0

                              168 000

                                       0,6

 Rissa

0,0

                              684 000

                                       2,3

 Bjugn

0,0

                              461 000

                                       1,5

 Åfjord

0,0

                              300 000

                                       1,0

 Roan

0,0

                              103 000

                                       0,3

 Osen

0,0

                              126 000

                                       0,4

 Oppdal

0,0

                              652 000

                                       2,2

 Rennebu

0,0

                              268 000

                                       0,9

 Meldal

0,0

                              368 000

                                       1,2

 Orkdal

4,1

       1 264 000

                                       4,2

 Røros

0,0

                              485 000

                                       1,6

 Holtålen

0,0

                              208 000

                                       0,7

 Midtre Gauldal

0,0

                              597 000

                                       2,0

 Melhus

2,3

   1 695 000

                                       5,6

 Skaun

0,0

                              855 000

                                       2,8

 Klæbu

0,0

                              741 000

                                       2,5

 Malvik

2,0

      1 493 000

                                       5,0

 Selbu

0,0

                              435 000

                                       1,4

 Tydal

0,0

                                 86 000

                                       0,3

Nord-Trøndelag

 Steinkjer

0,8

     2 082 000

                                       6,9

 Namsos

2,5

    1 301 000

                                       4,3

 Meråker

0,0

                              243 000

                                       0,8

 Stjørdal

2,4

      2 400 000

                                       8,0

 Frosta

0,0

                              264 000

                                       0,9

 Leksvik

0,0

                              415 000

                                       1,4

 Levanger

3,5

     1 946 000

                                       6,5

 Verdal

3,5

      1 450 000

                                       4,8

 Verran

0,0

                              234 000

                                       0,8

 Namdalseid

0,0

                              178 000

                                       0,6

 Snåsa

0,0

                              224 000

                                       0,7

 Lierne

0,0

                              175 000

                                       0,6

 Røyrvik

0,0

                                 73 000

                                       0,2

 Namsskogan

0,0

                              106 000

                                       0,4

 Grong

0,0

                              228 000

                                       0,8

 Høylandet

0,0

                              172 000

                                       0,6

 Overhalla

0,0

                              432 000

                                       1,4

 Fosnes

0,0

                                 75 000

                                       0,2

 Flatanger

0,0

                              122 000

                                       0,4

 Vikna

0,0

                              482 000

                                       1,6

 Nærøy

0,0

                              503 000

                                       1,7

 Leka

0,0

                                 69 000

                                       0,2

 Inderøy

0,7

                              727 000

                                       2,4

Nordland

 Bodø

3,7

     4 708 000

                                     15,6

 Narvik

1,0

    1 614 000

                                       5,4

 Bindal

0,0

                              166 000

                                       0,6

 Sømna

0,0

                              230 000

                                       0,8

 Brønnøy

0,0

          835 000

                                       2,8

 Vega

0,0

                              137 000

                                       0,5

 Vevelstad

0,0

                                 70 000

                                       0,2

 Herøy

0,0

                              176 000

                                       0,6

 Alstahaug

0,0

                              699 000

                                       2,3

 Leirfjord

0,0

                              221 000

                                       0,7

 Vefsn

0,0

         1 167 000

                                       3,9

 Grane

0,0

                              163 000

                                       0,5

 Hattfjelldal

0,0

                              170 000

                                       0,6

 Dønna

0,0

                              178 000

                                       0,6

 Nesna

0,0

                              190 000

                                       0,6

 Hemnes

0,0

                              463 000

                                       1,5

 Rana

1,9

        2 401 000

                                       8,0

 Lurøy

0,0

                              329 000

                                       1,1

 Træna

0,0

                                 82 000

                                       0,3

 Rødøy

0,0

                              197 000

                                       0,7

 Meløy

0,0

          668 000

                                       2,2

 Gildeskål

0,0

                              218 000

                                       0,7

 Beiarn

0,0

                              104 000

                                       0,3

 Saltdal

0,0

                              429 000

                                       1,4

 Fauske

0,0

                              878 000

                                       2,9

 Sørfold

0,0

                              226 000

                                       0,8

 Steigen

0,0

                              265 000

                                       0,9

 Hamarøy

0,0

                              185 000

                                       0,6

 Tysfjord

0,0

                              220 000

                                       0,7

 Lødingen

0,0

                              217 000

                                       0,7

 Tjeldsund

0,0

                              139 000

                                       0,5

 Evenes

0,0

                              146 000

                                       0,5

 Ballangen

0,0

                              257 000

                                       0,9

 Røst

0,0

                                 64 000

                                       0,2

 Værøy

0,0

                                 91 000

                                       0,3

 Flakstad

0,0

                              138 000

                                       0,5

 Vestvågøy

0,0

     1 105 000

                                       3,7

 Vågan

0,0

                              930 000

                                       3,1

 Hadsel

0,2

                              740 000

                                       2,5

 Bø

0,0

                              223 000

                                       0,7

 Øksnes

0,0

                              432 000

                                       1,4

 Sortland

0,0

   1 024 000

                                       3,4

 Andøy

0,0

                              493 000

                                       1,6

 Moskenes

0,0

                              101 000

                                       0,3

Troms

 Tromsø

43,3

    16 327 000

                                     54,2

 Harstad

6,3

    2 251 000

                                       7,5

 Kvæfjord

0,0

                              304 000

                                       1,0

 Skånland

0,0

                              289 000

                                       1,0

 Ibestad

0,0

                              130 000

                                       0,4

 Gratangen

0,0

         122 000

                                       0,4

 Lavangen

0,0

                              147 000

                                       0,5

 Bardu

0,0

                              409 000

                                       1,4

 Salangen

0,0

                              228 000

                                       0,8

 Målselv

0,0

                              656 000

                                       2,2

 Sørreisa

0,0

                              360 000

                                       1,2

 Dyrøy

0,0

                              123 000

                                       0,4

 Tranøy

0,0

                              190 000

                                       0,6

 Torsken

0,0

                              116 000

                                       0,4

 Berg

0,0

                                 96 000

                                       0,3

 Lenvik

0,5

   1 268 000

                                       4,2

 Balsfjord

0,0

                              557 000

                                       1,8

 Karlsøy

0,0

                              208 000

                                       0,7

 Lyngen

0,0

                              307 000

                                       1,0

 Storfjord

0,0

                              200 000

                                       0,7

 Kåfjord

0,0

                              214 000

                                       0,7

 Skjervøy

0,0

                              285 000

                                       0,9

 Nordreisa

0,0

                              511 000

                                       1,7

 Kvænangen

0,0

                              131 000

                                       0,4

Finnmark

 Vardø

0,0

                              159 000

                                       0,5

 Vadsø

0,0

                              638 000

                                       2,1

 Hammerfest

0,0

    1 023 000

                                       3,4

 Kautokeino

0,0

                              328 000

                                       1,1

 Alta

0,0

     2 190 000

                                       7,3

 Loppa

0,0

                                 97 000

                                       0,3

 Hasvik

0,0

                              108 000

                                       0,4

 Kvalsund

0,0

                              114 000

                                       0,4

 Måsøy

0,0

                              120 000

                                       0,4

 Nordkapp

0,0

                              322 000

                                       1,1

 Porsanger

0,0

                              378 000

                                       1,3

 Karasjok

0,0

                              273 000

                                       0,9

 Lebesby

0,0

                              165 000

                                       0,5

 Gamvik

0,0

                              105 000

                                       0,3

 Berlevåg

0,0

                                 91 000

                                       0,3

 Tana

0,0

                              291 000

                                       1,0

 Nesseby

0,0

                              106 000

                                       0,4

 Båtsfjord

0,0

                              217 000

                                       0,7

 Sør-Varanger

0,0

                              981 000

                                       3,3