Forsiden

Historisk arkiv

Skolen gjør ikke nok i fire av fem mobbesaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Elevene har fått medhold i fire av fem mobbesaker der fylkesmennene har vurdert om skolene har oppfylt aktivitetsplikten sin. – Skolen skal være et trygt og godt sted å være. Det er uakseptabelt at så mange elever og foreldre opplever at skolen ikke gjør nok for å stoppe mobbing, sier kunnskaps- og integreringsmininister Jan Tore Sanner.

Høsten 2017 innførte regjeringen et nytt og strengere mobbelovverk, og en ny klageordning til fylkesmennene. Klageordningen gir foreldre og elever mulighet til å klage hvis de mener skolen ikke tar mobbingen på alvor. Målet er å gi elever rask og riktig hjelp tidlig.

– Barn er sårbare, og det er viktig at både skole og foreldre tar tak i dårlig skolemiljø og mobbing så tidlig som mulig. Det skal være nulltoleranse mot mobbing. Det er derfor viktig at de som opplever mobbing sier fra og bruker mulighetene som regelverket gir, sier Sanner.

Ett år med ny mobbelov - 1402 klager
I løpet av det første året med den nye klageordningen har 1402 saker blitt meldt inn til fylkesmennene. Av de 1146 ferdigbehandlete sakene, ble 372 saker trukket eller avvist. I de resterende 774 sakene, der fylkesmennene har vurdert om skolen har brutt aktivitetsplikten eller ikke, fant de at skolen ikke hadde gjort nok i fire av fem tilfeller.

– Vi må gi elevene hjelp med en gang når mobbing skjer, og det skal alltid nytte å si ifra. Fylkesmennene skal hjelpe elevene raskt, og sikre at både kommuner og skoler blir bedre til å følge opp og stanse mobbingen, sier Sanner.

Denne høsten kommer det mobbeombud på plass i alle fylker. Flere hundre skoler og barnehager jobber med kompetanseheving for lærere og ansatte for å skape bedre skole- og barnehagemiljø.

– Vi må bli bedre på å forebygge mobbing og skape gode læringsmiljø. Skoler og barnehager jobber nå med å bli bedre til å skape gode miljø der barn trives, har venner og der mobbing håndteres raskt når det skjer, sier Sanner.

For å sikre rask behandlingstid hos fylkesmennene, har regjeringen doblet bevilgningen til klageordningen. I 2018 blir det brukt totalt 34 millioner kroner på ordningen.

Oftest regelbrudd i Telemark og Vestfold, sjeldnere i Troms
Det er store forskjeller mellom fylkene i hvor mange som klager og hvor ofte fylkesmannen mener skolen har brutt aktivitetsplikten. Fylkesmennene fant flest regelbrudd i Telemark og Vestfold. Der var det regelbrudd i henholdsvis 100 og 94 prosent av sakene. I Troms fant fylkesmannen regelbrudd bare i 52 prosent av sakene.

Med den nye mobbeloven ble det også åpnet for tvangsmulkt i svært alvorlige tilfeller. Hamar kommune fikk i fjor en tvangsmulkt på kr 100 000, og var eneste kommune som fikk tvangsmulkt i forrige skoleår.

Mobbesaker klaget til fylkesmannen i tiden 1. august 2017 – 31. juni 2018:

Fylkesmann

Meldte saker

Ferdig-

behandlet

Saker der aktivitetsplikten ble vurdert

Aktivitetsplikten

brutt

Aust- og Vest Agder

102

88

56

48 (86 %)

Buskerud

39

39

34

23 (68 %)

Finnmark

69

62

35

29 (83 %)

Hordaland

127

113

82

59 (72 %)

Møre og Romsdal

51

40

32

23 (72 %)

Nordland

88

63

42

31 (74 %)

Trøndelag

126

94

75

70 (93 %)

Hedmark

66

58

26

22 (85 %)

Oppland

73

51

35

29 (83 %)

Oslo og Akershus

249

190

97

87 (90 %)

Rogaland

117

106

96

81 (84 %)

Sogn og Fjordane

23

21

15

12 (80 %)

Telemark

37

31

23

23 (100 %)

Troms

75

65

65

34 (52 %)

Vestfold

70

58

17

16 (94 %)

Østfold

90

67

44

32 (73 %)

Totalt

1402

1146

774*

619 (80 %)

*Av de 1146 ferdigbehandlete sakene ble 372 saker trukket eller avvist.