Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Styrker tidlig innsats i barnehagen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen foreslår fire nye grep som vil styrke tidlig innsats i barnehagen:

- Samarbeidsplikt i overgangen mellom barnehage, skole og SFO
- Tydeligere språkkrav for styrere og pedagogiske ledere
- Nasjonal bemanningsnorm i barnehagen
- Tydeliggjøring av barnehagetilbudet til barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

– Vi skal bygge et sterkere lag rundt hvert enkelt barn. Det er viktig at overgangen fra barnehage til skole blir bedre. Vi må også ha en bemanningsnorm som sikrer at alle barn har nok ansatte rundt seg uansett hvilken barnehage de går i, sier kunnskaps- og integreringsmininister Jan Tore Sanner. 

Bedre overgang til skole


Regjeringen vil innføre en helt ny samarbeidsplikt for skole- og barnehageeiere. Målet er å sikre alle barn en god overgang fra barnehage til skole og SFO. Skoleeier skal sørge for at det blir utarbeidet lokale planer, og det skal tas særlig hensyn til barn med særlige behov. I dag mangler en av fire barnehager rutiner som sikrer barna en god overgang, viser en undersøkelse.

– Overgangen skal oppleves som trygg og god for både barn og foreldre. For å sikre barna en god start på skolen, er det viktig at skolene allerede fra første skoledag kjenner til hvilke erfaringer barna har med seg fra barnehagen og hvilke behov de har, sier Sanner.

Tydelige språkkrav


Regjeringen foreslår også at det lovfestes et krav om at personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner må dokumentere gode nok norskferdigheter for å kunne bli ansatt som styrer eller pedagogisk leder.

– Språk er viktig for å kunne følge opp barnas språkutvikling og lede det pedagogiske arbeidet i barnehagen. I kommunikasjon med foreldre og foresatte er gode språkferdigheter viktig for å skape et godt samarbeid, sier Sanner.

Regjeringen foreslår at kravet ikke skal gjelde personer som har norsk, samisk, svensk eller dansk som førstespråk. Kravet om norskferdigheter vil heller ikke gjelde for barnehager som gir et tilbud på et annet språk enn norsk.

Tettere oppfølging av barna
– Barnehagen skal være et trygg arena for lek og utvikling for barna. Da er det viktig av vi har gode rammer for kvaliteten i barnehagene, sier Sanner.

Det er i dag store forskjeller i bemanningen mellom barnehagene, og det har til nå ikke vært noen nasjonale regler for hvor mange barn det kan være per ansatt.

Tidligere i år sørget regjeringen for at det vil bli innført et skjerpet krav til antall barnehagelærere. Nå foreslår regjeringen å innføre et nasjonalt minstekrav til antall ansatte. Regjeringen foreslår at det lovfestes et krav om at det maksimalt skal være tre barn under tre år per voksen, og seks barn over tre år per voksen. Barnehageeier kan selvsagt velge å ha flere ansatte enn normen.

– Nok ansatte er avgjørende for barnas trivsel og utvikling. En nasjonal bemanningsnorm vil gi flere ansatte der bemanningen er lav, og barna vil få tettere oppfølging, sier Sanner.

Den nye bemanningsnormen er allerede finansiert av staten. Regjeringen har også lagt opp til en vekst i kommunenes inntekter på 200 millioner til tidlig innsats i 2018, som blant annet kan gå til å dekke kostnader med bemanningsnormen.

– Jeg er glad vi nå innfrir løftet om bemanningsnorm to år tidligere enn vi lovte i Sundvolden-erklæringen. For å sikre en god innføring av bemanningsnormen, vil vi ha videre dialog med barnehagesektoren, sier Sanner.

Regjeringen vil også tydeliggjøre rettighetene til barn som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i barnehagen. Forslaget innebærer at det tydeliggjøres i barnehageloven at barn som trenger det skal få bruke ASK i barnehagen, og at spesialpedagogisk hjelp kan inkludere opplæring i bruk av ASK.