Historisk arkiv

Vil ha råd for en enda bedre lærerutdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil ha innspill for å nå målene i den nasjonale strategien Lærerutdanning 2025, og setter derfor ned et faglig råd. Medlemmene skal bidra med kunnskap fra ulike deler av sektoren og fra ulike relevante forskningsområder.

– Læreryrkene har høy prioritet for regjeringen, og derfor har vi store ambisjoner for lærerutdanningene. Vi har laget en ny og bedre femårig lærerutdanning og skjerpet karakterkravet for å komme inn, og nå ønsker vi å heve kvaliteten på utdanningene ytterligere. For å nå målene vi har satt oss i strategien for Lærerutdanning 2025, har vi bedt noen svært kompetente mennesker om råd, derav et faglig råd for lærerutdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

I følge strategien for Lærerutdanning 2025 (LU2025) skal studieprogrammene være faglig krevende og givende, det skal være faglig sterke og godt organiserte lærerutdanningsmiljøer, kunnskapsbaserte og involverte samarbeidspartnere i barnehagesektoren og skolesektoren, og stabilt og gjensidig utviklende samarbeid mellom lærerutdannings-institusjonene, barnehagesektoren og skolesektoren.

– Vi skal ha en skole der elevene lærer og mestrer, og der alle elever som trenger det får tidlig hjelp. Om skolen skal klare å løfte alle elever uavhengig av bakgrunn og forutsetninger, så trenger vi flere kunnskapsrike og dyktige lærere. Og flinke lærere får vi når vi satser på en lærerutdanning av høy kvalitet, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Faglig råd skal bestå av flere personer som er personlig oppnevnt av Kunnskapsdepartementet på grunnlag av sin kompetanse. Rådet skal ledes av Tine Prøitz, professor ved institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge.

– Det er viktig å satse på videreutvikling av kvaliteten i lærerutdanningene. Jeg ser virkelig frem til å bidra med faglige innspill i samarbeid med dyktige medlemmer i rådet, sier Tine Prøitz.

De øvrige medlemmene er:

 • Henning Fjørtoft, professor, NTNU
 • Siw Skrøvset, dosent og . Leder for ProTed, senter for fremragende lærerutdanning, UiT, Norges Arktiske Universitet
 • Mette Tollefsrud, førstelektor, OsloMet
 • Andreas Lund, professor, UiO
 • Elin Reikerås, professor, UiS
 • Knut Steinar Engelsen, professor, Høgskulen på Vestlandet
 • Ane Krogseter Aarre, lektor, assisterende rektor Persbråten VGS
 • Mimi Bjerkestrand, direktør, Etat for barnehage Bergen kommune
 • Bjørn Håvard Bjørklund, Kommunalsjef oppvekst, Bømlo kommune
 • Joakim Olsson, student på GLU 5-10, HiVo
 • Marius Larsen, barnehagelærer, Midtstuen Kanvas barnehage

Rådet skal utarbeide faglig funderte analyser og anbefalinger til bruk i oppfølgingen av den nasjonale strategien Lærerutdanning 2025.

Rådet rapporterer formelt til Kunnskapsdepartementet, men dets analyser og anbefalinger i konkrete saker skal forelegges Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling (NFLP) før sakene eventuelt følges opp av rette instanser. NFLP kan anbefale departementet å gi utredningsoppdrag til Faglig råd knyttet til viktige spørsmål i oppfølgingen av strategien.