Historisk arkiv

653 mobbesaker til fylkesmennene i fjor høst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Stadig flere mobbesaker meldes inn til fylkesmannen, og i om lag fire av fem saker har skolene brutt aktivitetsplikten. – Det er uakseptabelt at elever og foreldre opplever at skolen ikke gjør nok for å stanse mobbing. Disse tallene viser at for mange skoler bryter aktivitetsplikten. Jeg forventer at skolene følger opp den viktige jobben som må gjøres for å skape et godt skolemiljø for alle elever, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

I om lag fire av fem mobbesaker som fylkesmannen har ferdigbehandlet har konklusjonen vært at skolen har brutt aktivitetsplikten. De har ikke gjort nok for å stoppe mobbingen. Tallene for høsten 2018 er høyere enn samme periode i 2017 hvor det kom inn 565 saker.

– Alle barn har rett til en trygg skolehverdag. Jeg synes det er bra at mange finner fram til fylkesmannen. Vi vet at det legger press på kommuner og skoler og fører til endring for mange elever, sier Sanner.

Regjeringen har styrket arbeidet mot mobbing i skolen. Fra og med skoleåret 2017-2018 kan elever og foreldre melde fra til fylkesmannen dersom skolen ikke gjør nok for å følge opp mobbing. I tillegg har det vært satset stort på å øke kompetansen i skoler og barnehager.

– Vi ser at tallene på saker som meldes inn til fylkesmannen fortsatt er høyt, og jeg er bekymret for barna det gjelder. Alt for mange barn har en klump i magen når de går til skolen, og opplever at de voksne ikke gir dem den tryggheten de skal ha i skolehverdagen. Vi skal fortsette arbeidet med å skape gode inkluderende og trygge skolemiljøer, og bekjempe mobbing, sier Sanner.

Samtidig vet vi at systematisk arbeid gir gode resultater. En av regjeringens nasjonale satsinger for å redusere mobbingen ved skoler som har hatt mye mobbing over tid ble nylig evaluert. Fra 2013 fikk 103 skoler i 42 kommuner veiledning fra eksterne veiledere gjennom Læringsmiljøprosjektet i regi av Utdanningsdirektoratet, og med gode resultater.

– Skoler som jobber systematisk med bedre og mer inkluderende skolemiljø lykkes. Evalueringen viste at andelen elever som opplevde mobbing gikk kraftig ned på alle skolene, skolene har blitt bedre til å avdekke og løse mobbesaker og kommunene er blitt bedre til å følge opp. Dette er et arbeid vi kan lykkes med, avslutter Sanner.

Tall fra fylkesmannen for høsten 2018:

Fylkesmann

Meldte saker

Ferdig behandlet

Realitets-behandlet

Aktv.plikt brutt

Prosent

Aktv.plikt oppfylt

Aust- og Vest Agder

52

10

6

5

83 %

1

Buskerud

16

13

6

6

100 %

0

Finnmark

36

26

12

9

75 %

3

Hordaland

55

43

31

24

77 %

7

Møre og Romsdal

12

9

6

5

83 %

1

Nordland

38

15

7

5

71 %

2

Trøndelag

66

39

8

8

100 %

0

Hedmark

25

12

6

4

67 %

2

Oppland

21

15

4

4

100 %

0

Oslo og Akershus

145

42

9

9

100 %

0

Rogaland

61

27

23

19

83 %

4

Sogn og Fjordane

6

5

5

3

60 %

2

Telemark

20

12

4

3

75 %

1

Troms

35

24

23

12

52 %

11

Vestfold

23

12

6

6

100 %

0

Østfold

42

25

13

12

92 %

1

Totalt

653

329

169

134

79 %

35

 

 • Alle som jobber på skolen skal følge med og varsle rektor hvis de kjenner til eller mistenker at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.
 • Skolen skal undersøke saken og sette inn tiltak for at eleven skal ha et trygt og godt skolemiljø.
 • Skolen skal lage en aktivitetsplan med tiltakene som skal settes i verk, og tiltakene skal evalueres.
 • Hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen kan saken meldes til fylkesmannen, tidligst én uke etter at saken er tatt opp med rektor.
 • Fylkesmannen avgjør om skolen har oppfylt aktivitetsplikten.
 • Fylkesmannen kan vedta hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får det trygt og godt på skolen.
 • Fylkesmannen kan knytte dagbøter til vedtakene sine for å sikre at skolen oppfyller vedtaket den har fått.

 • Har tredoblet den økonomiske innsatsen siden 2016, og har satt av totalt 115 millioner kroner i 2019 til arbeid for trygge og gode læringsmiljø. Om lag 50 millioner går til kompetansetiltak.
 • Innførte nytt regelverk mot mobbing i skolen høsten 2017 (opplæringsloven kapittel 9 A).
 • Ny klageordning ble innført høst 2017 hos fylkesmennene. Den gir foreldre og elever mulighet til å ta mobbesaken videre, hvis de opplever at skolen ikke oppfyller regelverket.
 • Innførte fylkesvise mobbeombud høsten 2018 etter budsjettavtale med KRF.
 • Lovforslag om at mobberen må flytte i helt fastlåste situasjoner, også i videregående opplæring fremmes i løpet av våren.
 • Arbeid mot digital mobbing inngår i kompetanseutviklingstiltakene for skolene
 • Har bevilget midler til Barneombudet og snakkommobbing.no for å styrke deres viktige arbeid.

Tall for skoleåret 2017-2018:

 

Fylkesmann

Meldte saker

Ferdig-behandl.

Realitets-behandl.

Aktv.plikt brutt

Prosent

Aktv.plikt oppfylt

Aust- og Vest Agder

102

88

56

48

86 %

8

Buskerud

39

39

34

23

68 %

11

Finnmark

69

62

35

29

83 %

6

Hordaland

127

113

82

59

72 %

23

Møre og Romsdal

51

40

32

23

72 %

9

Nordland

88

63

42

31

74 %

11

Trøndelag

126

94

75

70

93 %

5

Hedmark

66

58

26

22

85 %

4

Oppland

73

51

35

29

83 %

6

Oslo og Akershus

249

190

97

87

90 %

10

Rogaland

117

106

96

81

84 %

15

Sogn og Fjordane

23

21

15

12

80 %

3

Telemark

37

31

23

23

100 %

14

Troms

75

65

65

34

52 %

31

Vestfold

70

58

17

16

94 %

1

Østfold

90

67

44

32

73 %

12

Totalt

1402

1146

774

619

80 %

155

 

Tall for hele 2018

 

Våren 2018

Høsten 2018

Totalt 2018

Ferdig behandlet per 31.12.18

Under behandling per 31.12.18

Aust- og Vest Agder

65

52

117

75

42

Buskerud

28

16

44

41

3

Finnmark

39

36

75

65

10

Hordaland

74

55

129

117

12

Møre og Romsdal

32

12

44

38

6

Nordland

43

38

81

58

23

Trøndelag

73

66

139

112

27

Hedmark

50

25

75

62

13

Oppland

35

21

56

50

6

Oslo og Akershus

154

145

299

192

107

Rogaland

76

61

137

103

34

Sogn og Fjordane

11

6

17

16

1

Telemark

20

20

40

32

8

Troms

48

35

83

72

11

Vestfold

33

23

56

45

11

Østfold

70

42

112

88

24

Totalt

851

653

1504

1166

338