Forsiden

Historisk arkiv

Ny OECD-rapport om barnehager (TALIS Starting Strong Survey):

Barnehageansatte sier i ny OECD undersøkelse at de trenger mer kompetanse på oppfølging av barn med særlige behov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

97 prosent av de barnehageansatte er fornøyd med jobben sin, viser en ny OECD-rapport. Samtidig sier om lag 1 av 4 barnehageansatte at de trenger mer kunnskap om barn med rett til spesialpedagogisk hjelp. – Alle barn skal få den hjelpen de trenger. Dette gjelder både de barna som trenger litt ekstra støtte, og barn med behov for spesialpedagogisk hjelp. Kompetanseheving vil derfor være en viktig satsing når vi snart legger frem en ny stortingsmelding om tidlig innsats i barnehage, skole og SFO, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

For første gang har OECD gjennomført en internasjonal undersøkelse blant barnehageansatte. Undersøkelsen er utført i Chile, Danmark, Island, Israel, Japan, Korea, Norge, Tyrkia og Tyskland. 

97 prosent av de barnehageansatte er fornøyd med jobben sin
De aller fleste barnehageansatte oppgir at de blir satt pris på blant barn og foreldre. Og blant de spurte styrerne og ansatte i barnehager i Norge svarer 97 prosent at de er fornøyd med jobben sin.  

– Barnehageansatte gjør en veldig viktig jobb, og skaper gode dager for barna gjennom omsorg, lek og læring. At de ansatte trives er et godt grunnlag for videre utviklingsarbeid, sier kunnskaps- og integreringsministeren.  

At de ansatte er fornøyde i jobben sin gjenspeiles også i en svært stabil arbeidsstyrke og det er få som slutter. Norge er det landet med lavest andel ansatte som har sluttet i løpet av det siste året.

Ansatte i norske barnehager får god faglig støtte
Norge er et av landene der en høy andel av de ansatte i barnehagene har deltatt i etter- og videreutdanning. Blant de som jobber med de eldste barna, har om lag 9 av 10 ansatte deltatt på aktiviteter for faglig utvikling det siste året. Likevel oppgir 28 prosent av de barnehageansatte at de har behov for mer kunnskap om barn med rett til spesialpedagogisk hjelp. 

– Det er veldig bra at så mange ansatte i barnehagene får faglig påfyll. Samtidig er det en viktig tilbakemelding at mer enn 1 av 4 ansatte mener de trenger mer kompetanse om spesialpedagogikk. I dag er det ofte slik at de som kan mest om spesialpedagogikk sitter langt unna barna og gjør sakkyndige vurderinger. Vi må flytte kompetansen tettere på barna, understreker Sanner. 

Regjeringen har fått utviklet to nye videreutdanningstilbud for barnehagelærere, i spesialpedagogikk og i fysiskmotorisk utvikling og aktivitet. Disse tilbudene starter opp høsten 2020.

Store barnegrupper kan bidra til stress
Når det gjelder stress, oppgir ansatte i norske barnehager at de på flere områder opplever relativt lite stress sammenliknet med de andre landene. Mens 29 prosent av de norske barnehageansatte svarer at de i stor eller svært stor grad blir stresset av å ha for mye arbeid med å dokumentere barns utvikling, svarer eksempelvis 70 prosent det samme i Tyskland.  

Det som stresser de ansatte i norske barnehager mest er store barnegrupper. Seks av ti sier for mange barn i gruppen eller på avdelingen er en kilde til stress i stor eller svært stor grad.   

– Det viser at det er viktig og riktig å satse på flere ansatte slik vi har gjort med å innføre en norm for bemanning. Denne undersøkelsen ble gjennomført i 2018, før ny bemannings- og pedagognorm ble innført. Så vil det i det daglige være opp til barnehageeier hvordan gruppene i barnehagen organiseres, og her er det viktig med god dialog mellom ansatte og eier, sier Sanner. 

Den nye bemanningsnormen krever at det skal være maks tre barn per voksen på småbarnsavdelingen (0-3 år), og maks seks barn per voksen for barn over tre år. 

Om undersøkelsen:
OECD lanserer den internasjonale rapporten fra TALIS (Teaching and Learning International Survey) for barnehageansatte (TALIS Starting Strong Survey – TALIS 3S) den 25. oktober 2019. Det er første gang OECD organiserer en internasjonal undersøkelse rettet mot barnehageansatte. Til sammenligning er TALIS for lærere i skolen gjennomført fire ganger siden 2008. Ni land1 deltok i denne første barnehageundersøkelsen som i hovedsak rettet seg mot tilbud til barn i alderen 3-5 år. 4 land2 (deriblant Norge) har rettet undersøkelsen også mot tilbud til barn under 3 år. I stort er resultatene fra begge nivåer like.   

NIFU har på oppdrag fra Udir gjennomført undersøkelsen i Norge. 

2068 ansatte i 305 barnehager har besvart undersøkelsen (svarprosent 83 – 92 prosent). 

Se rapporten fra NIFU her