Historisk arkiv

Ekspertgruppe skal gi råd om hvordan skoler kan bli bedre til å løfte elevene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har nedsatt en ekspertgruppe som skal gi anbefalinger om hvordan skoler og skoleeiere kan bidra mer til elevenes læring. – Jeg vil ha en skole som løfter alle elever faglig uavhengig av bakgrunn. I dag er det store forskjeller mellom skoler. Vi må finne ut mer om hvorfor noen lykkes, og hva vi kan gjøre for at flere skoler lærer av de som er flinke til å løfte elevene sine, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

SSB og Utdanningsdirektoratet har siden 2017 publisert skolebidragsindikatorer for grunnskolen og videregående skole. Indikatorene forsøker å gi svar på hvor mye skolene bidrar til elevenes resultater, når man tar hensyn til foreldrenes utdanning, inntekt og innvandrerbakgrunn og elevenes tidligere resultater.

– 1 av 5 kommuner ligger under landsnittet for skolebidrag på mellom- og ungdomstrinnet. I dag vet vi for lite om hva som kjennetegner de skolene som bidrar mest til elevenes læring, og hva de som bidrar minst mangler. For å gi alle barn og unge like muligheter uavhengig av hvor i landet de bor eller hvem foreldrene deres er, så må skolene bli flinkere til å løfte alle elever og da trenger vi mer kunnskap, sier Sanner.

Ekspertgruppen skal komme med konkrete forslag til forbedringer

Skolebidragsindikatorne for grunn- og videregående skole viser at det er store forskjeller mellom skolene, kommunene og fylkeskommunene. Men tallene gir ikke svar på hvorfor og hva som skal til for å løfte skolenes bidrag. Ekspertgruppen skal derfor blant annet undersøke hva som skiller skolene, og hvordan de skolene som lykkes best med å løfte elevene jobber.

– Jeg er veldig fornøyd med sammensetningen av ekspertgruppen. Det er svært kompetente medlemmer fra hele landet med erfaring med blant annet skoleutviklingsarbeid og ledelse i skolesektoren og fra forskning innen feltet, sier Sanner.

Dette er medlemmene av gruppen:

  1. Sølvi Lillejord, fagdirektør ved Universitetet i Bergen (leder av utvalget)
  2. Svein-Erik Fjeld, tidligere utdanningsdirektør Hordaland Fylkeskommune
  3. Helene Ohm, kommunaldirektør Stavanger kommune
  4. Lasse Skogvold Isaksen, førsteamanuensis, fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap NTNU.
  5. Torbjørn Lund, førsteamanuensis, institutt for lærerutdanning og pedagogikk UiT
  6. Lars Arild Myhr, assisterende senterleder SePu, Høgskolen Innlandet
  7. Anne Kristin Bolstad, oppvekstsjef Vaksdal kommune

Første delrapport i 2020

Ekspertgruppen skal levere to rapporter. Første del skal bestå av kunnskapsinnhenting og analyse av skolebidragsindikatorene og kilder som elevundersøkelsen, nasjonale prøver og annen relevant statistikk. I del to av arbeidet skal ekspertgruppen jobbe direkte inn mot skoleeiere, skoleledere og lærere på grunnskolens område. Basert på funnene i del 1 og dialogen med sektoren skal utvalget lage forslag til tiltak som den enkelte skole kan iverksette, på kommunalt nivå og nasjonalt.

Første del av oppdraget skal avsluttes våren 2020. Andre del av skal avsluttes våren 2021. Frist for levering av hovedrapport til Kunnskapsdepartementet er i februar 2021.