Historisk arkiv

Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Glattkjøring og enkelte andre deler av trafikkopplæringen vil fra høsten av ikke bli regnet med i  fraværsgrensen for elever i videregående skole. De nye unntakene gjelder kun de obligatoriske kjøretimene som er vanskeligst å kombinere med skolehverdagen.

– Fraværet har gått ned etter at fraværsgrensen ble innført, og det er ikke aktuelt å fjerne fraværsgrensen. Likevel ser vi behovet for å legge bedre til rette for elever som skal ta førerkort, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Endringene som nå gjøres innebærer for det første at det kan gjøres unntak fra fraværsgrensen for obligatorisk sikkerhetskurs på bane, ofte omtalt som glattkjøring. Banene har begrensede åpningstider, og det kan være utfordrende for elever å ta dette kurset utenom skoletid.

Forslaget fikk bred støtte

Videre innebærer endringene at det også kan gjøres unntak for deler av det obligatoriske sikkerhetskurset på veg. Dette er praktiske kjøretimer som i hovedsak forutsetter trafikkopplæring i variert trafikkmiljø, herunder også i skoletiden.

– Elevene må fortsatt regne med å bruke fritimer, ferier og andre tidspunkt utenom skoletid til trafikkopplæring, selv om vi deler av trafikkopplæringen nå kan unntas fraværsgrensen, sier Sanner.

Endringene i regelverket har vært på offentlig høring, og fikk bred støtte. Flere høringsinstanser har spilt inn at også fravær for å gjennomføre den praktiske førerprøven bør kunne unntas fra reglene om fraværsgrensen.

– Endringene vi nå gjør er i tråd med høringsforslaget. Eventuelle ytterligere forslag til unntak, for eksempel for praktisk førerprøve, er noe vi vil vurdere i forbindelse med evalueringen av fraværsgrensen våren 2020, sier Sanner.

FAKTA: Hvilke deler gis det dokumentert fravær for?

Endringene er begrenset til å gjøre unntak for fravær for 4 timer sikkerhetskurs på bane (trinn 3), samt del 2 og 3 (totalt 9 timer) av sikkerhetskurs på veg (trinn 4). Delene som nå kan anses som dokumentert fravær, er markert med fet skrift.

I trafikkopplæringsforskriften er det nærmere definert hvilke deler av opplæringen som er obligatorisk. Opplæringen for førerkort klasse B er inndelt i fire trinn, i tillegg til teoretisk og praktisk førerprøve. Én opplæringstime tilsvarer 45 minutter.

 • Trinn 1: Obligatorisk trafikalt grunnkurs på 17 timer
 • Trinn 2: 1 obligatorisk veiledningstime som avslutning på trinn 2
 • Trinn 3: 4 timers obligatorisk sikkerhetskurs på bane. 1 obligatorisk veiledningstime som avslutning på trinn tre
 • Trinn 4: 13 timer obligatorisk sikkerhetskurs på veg, som inkluderer:
  • 2 timer undervisning i klasserom om bilkjøringens risiko
  • 5 timer praktisk øving i landeveiskjøring
  • 4 timers undervisning i planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø, hvorav minst 3 timer skal være selvstendig kjøring i variert trafikkmiljø, resterende tid skal benyttes til planlegging og oppsummering
  • 2 timer refleksjon og oppsummering i klasserom
 • Teoretisk og praktisk førerprøve

Også reisevei vil som hovedregel kunne anses som del av det dokumenterte fraværet.

Forskriftsendringene innebærer kun justeringer i reglene om fraværsgrensen, ikke i reglene om føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis.

Endringene trer i kraft 1. august 2019.