Historisk arkiv

Ny stortingsmelding om tidlig innsats i barnehage og skole

Historisk arkiv
Ny stortingsmelding om tidlig innsats i barnehage og skole

Hjelpen skal komme nærmere barna

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen styrker tidlig innsats i hele barnehage- og skoleløpet. Alle skoler skal få tilgang til lærerspesialister i begynneropplæring fra 1. til 4. klasse, og alle skoler og barnehager skal ha spesialpedagogisk kompetanse. – Alle barn fortjener en god start. Da må vi ha skoler og barnehager som greier å løfte alle barn uavhengig av hvilken bakgrunn de har og hvor de bor, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Regjeringen har i dag lagt frem stortingsmeldingen Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. Stortingsmeldingen inneholder en rekke tiltak for å bidra til tidlig innsats fra barnehagen og ut videregående opplæring.

Blant de mest sentrale tiltakene regjeringen foreslår, er innføring av en plikt for skolene til å følge opp elever med høyt fravær i grunnskolen og å gi alle skoler tilgang til lærerspesialist i begynneropplæring. Regjeringen vil også stramme inn regelverket for bruk av assistenter som gir spesialpedagogisk hjelp - og flytte hjelpen nærmere barna ved å overføre ressurser fra det statlige, pedagogiske støttesystemet (Statped) til økt kompetanse i kommuner og fylker. I meldingen varsles også tiltak for å gjøre SFO bedre ved å innføre en nasjonal rammeplan, samt å tilby rimeligere SFO for lavinntektsfamilier. I tillegg vil regjeringen se på om plikten til intensivopplæring i lesing, skriving og regning som i dag gjelder på 1. – 4. trinn skal utvides til å gjelde flere trinn.

– Tiltakene vi har lagt frem i dag skal bidra til at flere elever kan fullføre og bestå videregående opplæring. Å fullføre videregående er viktig for den enkelte og helt avgjørende for at Norge skal ha et bærekraftig velferdssamfunn også i fremtiden, sier statsminister Erna Solberg.

Fortsatt er det for mange elever som dropper ut av videregående opplæring. Regjeringen har som mål at innen 2030 skal 90 prosent av elevene som begynner i videregående opplæring, fullføre og bestå. Et av tiltakene i den nye stortingsmeldingen er derfor å innføre tiltak for tettere samarbeid mellom ungdomsskoler og videregående skoler, for at overgangen skal bli bedre enn i dag.

Noen av tiltakene:

 • Stramme inn regelverk for bruk av assistenter som gir spesialpedagogisk hjelp
 • Få hjelpen nærmere barna – ved å overføre ressurser fra det statlige, pedagogiske støttesystemet (Statped) til kompetanse i kommunene
 • PP-tjenesten skal jobbe mer forebyggende
 • Opprette et nytt senter for forskning på spesialpedagogikk og inkludering
 • Redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier
 • Gratis SFO for barn med behov for særskilt tilrettelegging på 5.–7. trinn
 • Innføre en nasjonal rammeplan for SFO
 • Forsøk med fleksibel skolestart
 • Gi alle skoler tilgang til lærerspesialist i begynneropplæring
 • Plikt til å vurdere alle barns norskkunnskaper før skolestart
 • Plikt for barne- og ungdomsskoler til å følge opp elever med høyt fravær
 • Bedre samarbeid mellom ungdomsskole og videregående skole

Historisk kompetanseløft i skole, barnehage og PP-tjeneste

– Mye har gått riktig vei i norsk skole de siste årene, men fortsatt får ikke alle elever den hjelpen de trenger. Mange får hjelp for sent og møtes med for lave forventninger. En viktig årsak er mangel på kompetanse, og at dyktige fagfolk sitter for langt unna barna, sier Sanner.

Den statlige, spesialpedagogiske tjenesten (Statped) gir hjelp og støtte til skoler og barnehager. I dag er det uklare grenser mellom Statped og pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunene (PP-tjenesten). Kompetansen lokalt varierer også for mye. Resultatet er at hjelpen barn og unge får er avhengig av hvilken kommune de bor i. Regjeringen vil derfor gjøre Statpeds mandat tydeligere og smalere, og stille større forventninger til kommunene.  

– De med den beste spesialpedagogiske kompetansen skal ut av kontoret og inn i klasserommet og barnehagen. Vi vil gjennomføre et historisk og varig kompetanseløft for å sikre at alle barn møtes av faglig dyktige lærere. Over en tiårsperiode vil endringene regjeringen legger opp til gi rom for et kompetanseløft på mellom 1,5 – 2 milliarder kroner, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Selve gjennomføringen av kompetansesatsing på det spesialpedagogiske feltet, vil skje i samarbeid med KS, kommuner og fylkeskommuner. I tillegg vil det bli opprettet videreutdanningstilbud i spesialpedagogikk og fysisk-motorisk utvikling for barnehagelærere. Dettestarter høsten 2020.

Tiltak mot kjønnsforskjeller

Stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap bygger blant annet på kunnskapsgrunnlag fra to rapporter: Nordahl-utvalgets rapport Inkluderende fellesskap for barn og unge og Stoltenberg-utvalgets rapport om kjønnsforskjeller i skolen.

Nordahl-rapporten trekker frem at mange barn tas ut av barnegruppen og klasserommet, og at for mange får spesialundervisning av ufaglærte assistenter.

–  Vi vil at barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging skal bli møtt av trygge og kompetente voksne, og at flere kan få et tilpasset pedagogisk tilbud sammen med de andre i klassen, understreker Sanner

Stoltenberg-utvalgets rapport viste at det er tydelige forskjeller mellom hvordan jenter og gutter presterer på alle nivåer i utdanningssystemet. Gutter er overrepresentert i statistikken over spesialpedagogiske tiltak. Det er også langt flere gutter enn jenter som dropper ut av videregående opplæring.

–  Regjeringen åpner nå for forsøk med fleksibel skolestart. Vi vil også innføre en oppfølgingsplikt for elever med høyt fravær i grunnskolen. Mer kompetanse tettere på barn og elever vil komme mange gutter til gode, sier Sanner.

Fakta om Statped

 • Statped med sitt solide fagmiljø vil fortsatt ha ansvaret for å gi tjenester på små og spesialiserte spesialpedagogiske fagområder, innenfor syn, hørsel, ervervet hjerneskade og kombinerte hørsels- og synsvansker (døvblindhet), i tillegg til tegnspråk og SEAD
 • I tillegg skal Statped gi støtte innenfor fagområdene språk/tale og sammensatte lærevansker, der barn trenger varige og omfattende tiltak