Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Hver sjuende elev på 10. trinn er borte fra skolen mer enn tre uker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Nye tall viser at nesten 9000 elever i 10. klasse er borte fra skolen i mer enn 15 dager. – Fraværet er alt for høyt. Jeg er bekymret for denne gruppen elever. De som er mye borte fra skolen går glipp av viktig faglig og sosial læring. Høyt fravær på ungdomsskolen gir ofte høyt fravær videre i skoleløpet, og kan øke sjansen for at eleven dropper helt ut. For å sikre disse elevene bedre hjelp vil jeg innføre en oppfølgingsplikt for skolene, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Fraværsstatistikken viser også at fire prosent, rundt 2400 elever, på 10. trinn er borte mer enn seks uker.

Se alle tallene hos Utdanningsdirektoratet her.

- En typisk elev på 10. trinn har seks dager og fem timer fravær, men det er en gruppe elever som har langt høyere fravær enn resten. Vi jobber nå med hvordan disse elevene kan følges bedre opp. Noen skoler har allerede gode rutiner for å følge opp fravær, men ikke alle har dette på plass. En oppfølgingsplikt vil sørge for at alle skoler skal fange opp fravær så tidlig som mulig, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Dette vet vi om elever med høyt fravær

Utdanningsdirektoratet har, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, foretatt en analyse av årsakene til fraværet. Analysen viser blant annet at:

  • Det er lite forskjell mellom gutter og jenter.
  • Elever som er født i Norge av innvandrerforeldre, har litt lavere fravær enn andre elever, mens elever som selv har innvandret har litt høyere fravær enn andre elever.
  • Foresattes utdanningsbakgrunn og inntekt spiller inn. Elever av foresatte med lav utdanning og lav inntekt er overrepresentert blant elever med høyt skolefravær.
  • Risikofaktorer i familien har betydning. En rekke (risiko)faktorer knyttet til elevenes familiesituasjon har betydning for fravær, f.eks. dårlig helse og/eller økonomi, konflikter og foresattes holdninger til skolen.
  • Elever med rett til spesialpedagogisk hjelp er overrepresentert i gruppen skulkere.
  • Psykiske plager gjør ikke nødvendigvis i seg selv at elever får høyt fravær, men elevene kan trenge egne tiltak for å klare å delta i skolehverdagen.
  • Ensomhet er ofte knyttet til fravær, og oppgis som viktigste årsak til at elever slutter på skolen første året i videregående

Kunnskapsdepartementet har også bestilt en utvidet analyse som skal følge opp Spørsmål til skole-Norge-undersøkelsen fra høsten 2019. I tillegg leverer Utdanningsdirektoratet en egen veileder for oppfølging av fravær i grunnskolen over jul.

- Vi vet at det er flere faktorer som kan forklare fravær også på skolenivå. Mye tyder på at prestasjonspress, dårlig skolemiljø og overgangen mellom skoletrinn kan påvirke fraværet. Vi ønsker å styrke arbeidet med overgangene mellom barneskolen til ungdomsskolen, og fra ungdomsskolen til videregående. Vi jobber målrettet med skolemiljø i alle landets klasserom. Skal flere fullføre og bestå, må vi jobbe med flere ulike tiltak, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

For store forskjeller mellom fylkene

Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser at det er store forskjeller i fraværet mellom fylkene.

– Det kan tyde på at det det også er store forskjeller på hva slags oppfølging elevene får. Det skal ikke være tilfeldigheter som avgjør om du får riktig oppfølging dersom du strever med å komme på skolen, sier Sanner.

En elev på 10. trinn i Finnmark er i snittborte ni dager og åtte timer. Det er tre dager mer enn for hele landet. I Sogn og Fjordane har elevene det laveste fraværet. Der har en elev i snitt fire dager og to timer fravær.

Figur. Median dager og timer fravær for fylker, 2018-19.

NB: Vi skiller ikke mellom dokumentert og udokumentert fravær

image.png