Historisk arkiv

Innfører mobbelov i barnehagen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil gi barnehagene tydeligere og strengere regler for hva de skal gjøre for å sikre barnehagebarn et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. — Vårt mål er at det nye regelverket skal bidra til å skape gode og trygge hverdager for barna i barnehagene. Nå vil vi lovfeste at barnehagene skal ha nulltoleranse mot mobbing som for eksempel erting, plaging eller gjentatt utestengelse fra lek. Vi innfører en aktivitetsplikt for barnehagen som skal sikre at alle barn opplever det som trygt og godt i barnehagen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Bilde av Jan Tore Sanner som leker med barn i barnehage

Forskning indikerer at mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarna opplever mobbing i form av for eksempel gjentatt utestengelse fra lek. Nå vil regjeringen forsterke det forebyggende arbeidet i barnehagene.

— Alle barn må lære empati og hvordan man tar vare på hverandre. Barnehagene må jobbe forebyggende og systematisk for å skape et trygt og godt miljø i barnegruppene. Det å gi barn en trygg barndom og god oppvekst er det viktigste forebyggende tiltaket vi har, sier Sanner.

Regjeringen vil også innføre en aktivitetsplikt som er tydelig på hva barnehagen skal gjøre der ett eller flere barn ikke opplever det som trygt og godt i barnehagen.

— Vi vil tydeliggjøre det ansvaret barnehagen har for å følge med på hvordan barna har det i barnehagen, og sørge for at barnehagen så tidlig som mulig følger opp barn eller barnegrupper som trenger det, sier Sanner.

Dette er regjeringens forslag:

En tydelig aktivitetsplikt når barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø

Regjeringen vil lovfeste tydelige plikter for hva barnehagene skal gjøre dersom barnehagebarn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Barnas ve og vel skal bli det mest tungtveiende hensynet i loven. 

De som jobber i barnehagen, skal følge med på hvordan barna har det i barnehagen. Ved mistanke eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal de varsle styrer om forholdet. Barnehagene har plikt til å undersøke og sette inn tiltak i saker der et barn eller foreldrene opplever at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Tiltakene skal gjelde helt til barnet har det trygt og godt i barnehagen. Videre skal barnehagene utarbeide en skriftlig plan for hvordan de skal følge opp.

Det skal være en skjerpet aktivitetsplikt dersom voksne som jobber i barnehagen, krenker barn. At plikten er skjerpet betyr at det straks skal varsles, undersøkes og settes inn tiltak, og at den ansvarlige for barnehagen skal varsles.

Barnehagene skal jobbe forebyggende med det psykososiale miljøet

Regjeringen ønsker å lovfeste at barnehagene skal arbeide for å fremme helse, trivsel og læring for alle barn, og for å forebygge tilfeller hvor barn ikke opplever at det er et trygt og godt barnehagemiljø. I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er det stilt flere enkeltstående krav som har som formål å skape et trygt og godt barnehagemiljø. Regjeringen vil at barnehagene skal jobbe forebyggende med det psykososiale miljøet ved å løfte dette frem i en felles overordnet bestemmelse i barnehageloven.

Barnehagene skal ha internkontroll

Regjeringen mener at den som ansvarlig for barnehagen skal ha internkontroll med barnehagens virksomhet for å sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven med forskrifter.

Bestemmelsen stiller krav til et systematisk arbeid, men tar hensyn til at den enkelte barnehage skal kunne tilpasse omfanget og innholdet i internkontrollen til barnehagens størrelse og egenart.

Krav til kommunen som barnehagemyndighet

Kommunen skal som lokal barnehagemyndighet påse at barnehagene følger regelverket. Kommunen kan bruke godkjenning, veiledning og tilsyn som virkemidler for å påse at barnehagene etterlever regelverket.

Regjeringen mener det er nødvendig å sikre at kommunen som barnehagemyndighet har et tilstrekkelig uavhengig forhold til de kommunale barnehagene, og at kommunen likebehandler kommunale og private barnehager. Regjeringen foreslår derfor å lovfeste at personer eller kommunale enheter som har direkte ansvar for kommunale barnehager, ikke kan utføre oppgaver som kommunen har som barnehagemyndighet.

Klage- eller håndhevingsordning

Det nye regelverket har mange likheter med mobbeloven som ble innført for skolen i 2017, men skiller seg også på noen punkter for at det skal være bedre tilpasset barnehagene. En lovregulering med tydelige plikter for barnehagene vil rette oppmerksomheten mot forebyggende arbeid hvor det skal bli sentralt at hvert enkelt barn skal ha det trygt og godt mens de er i barnehagen.

Kommunen har allerede et ansvar for å påse at barnehagene følger regelverket gjennom godkjenning, veiledning og tilsyn. Regjeringen foreslår å styrke denne ordningen ved å lovfeste egne krav til kommunen som barnehagemyndighet.

Tidligere har man ikke lovfestet hva barnehagene skal gjøre for å sikre barn et trygt og godt barnehagemiljø. Regjeringen mener at lovreguleringen ikke bør være mer omfattende enn det som er nødvendig for å sikre barna et trygt og godt barnehagemiljø. Hvis det viser seg at barnehagene ikke oppfyller pliktene de blir pålagt, kan det være aktuelt å foreslå å innføre regler om håndheving av enkeltsaker på et senere tidspunkt.

Nye regler om barnehagemiljø sendes på høring 12. august
Forslaget til lovendringer i barnehageloven med forskrifter går på offentlig høring 12. august. Høringsfristen er 13. november 2019. Regjeringen tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med nytt lovforslag våren 2020.

Les forslagene i høringen her.