Historisk arkiv

Regjeringen satser på utdanning og integrering for fremtiden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

– For å nå målet om et grønnere og mer bærekraftig samfunn øker regjeringen satsingen på kunnskap. Vi vil at elevene skal lære mer og at voksne skal få faglig påfyll gjennom hele livet. Derfor satser vi på tidlig innsats, nye læremidler i skolen, bedre gjennomføring i videregående opplæring og kompetansereform. Vi fortsetter også integreringsløftet slik at enda flere innvandrere kan ta utdanning og komme i jobb, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Med fagfornyelsen får alle fagene i skolen nye læreplaner. Dette er den største endringen i skolen siden Kunnskapsløftet ble innført i 2006. De nye læreplanene fastsettes i høst og skal gjelde i skolen fra høsten 2020.

– I statsbudsjettet for 2020 foreslår vi totalt 250 millioner kroner til nye læremidler. Med nye læreplaner i alle fag er det behov for å fornye læremidlene, sier Sanner.

Tidlig innsats

Lærernormen ble innført høsten 2018, og skjerpet ytterligere fra høsten 2019. Flere lærere bidrar til å gi elevene bedre undervisning og et godt læringsmiljø.

Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til å heve kompetansen om inkludering og spesialpedagogikk i kommuner og fylkeskommuner. Tiltakene skal styrke barnehagers og skolers evne til å tilpasse det pedagogiske tilbudet for barn og elever som trenger særskilt tilrettelegging.  

– Gode lærere med solid og oppdatert kunnskap er nøkkelen til at elevene skal lære mer. I perioden 2014 -2019 har vi bevilget om lag 8 milliarder til videreutdanning av lærere og skoleledere. Forslaget for 2020 innebærer en tredoblet satsing på videreutdanning sammenlignet med 2014. Inklusiv høsten 2019 har vi tilbudt til sammen rundt 34 000 videreutdanningsplasser. Denne satsingen gjør gode lærere enda bedre, sier Sanner.

Over 14 000 barn får billigere SFO

Ingen familier skal være nødt til å bruke mer enn seks prosent av inntekten sin på en heltidsplass i SFO. Forslaget fra regjeringen vil omfatte om lag 14 300 barn på 1. og 2. trinn, og det foreslås å bruke 58,2 millioner kroner på tiltaket i 2020. I tillegg foreslår regjeringen 21 millioner kroner i til gratis SFO for elever på 5.-7. trinn med særskilte behov.

– Et godt SFO-tilbud er en viktig del av arbeidet med tidlig innsats og inkludering i skolen. Flere barn vil nå få muligheten til å delta i SFO og det er jeg glad for, sier Sanner.

Les mer om satsingen i egen pressemelding.

Styrker utstyrsstipendet

Regjeringen vil øke utstyrsstipendet for elever i videregående opplæring med 25 millioner kroner. Stipendet som elever i videregående opplæring får fra Lånekassen til å dekke nødvendig utstyr har lenge vært for lavt for enkelte studieretninger.

– Mange elever opplever at det er stor forskjell mellom utgiftene de faktisk har og stipendet de mottar fra Lånekassen. Økningen i utstyrsstipendet vil bidra til bedre samsvar mellom elevenes utgifter til utstyr og stipendet. En elev på bygg- og anleggsteknikk vil for eksempel få 2 000 kroner mer i året, slår Sanner fast.

Les mer om satsingen i egen pressemelding.

Styrker kompetansereformen Lære hele livet

Regjeringen styrker reformen "Lære hele livet" med 112 millioner kroner. Totalt foreslår regjeringen over 300 millioner kroner til reformen i 2020.

– Det blir stadig færre jobber som krever liten eller ingen formell kompetanse. Den teknologiske utviklingen krever en annen type kompetanse enn tidligere. Mange bedrifter sliter med å få tak i ansatte med riktig kompetanse. Derfor forsterker vi satsingen, og etablerer et nytt bransjeprogram. Vi tilpasser også Lånekassen for voksne og styrker fagskolene, sier Sanner.

Les mer om satsingen i egen pressemelding.

Integrering gjennom kunnskap

I budsjettet for 2020 foreslår regjeringen nærmere 310 millioner kroner til målrettede tiltak som skal bidra til integreringsløftet.

– En viktig årsak til at mange innvandrere står utenfor jobb er mangel på formell kompetanse som arbeidslivet etterspør. Utdanning og gode norskkunnskaper er viktige forutsetninger for å komme i jobb. Derfor prioriterer vi tiltak som ny tilskuddsordning for fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere. Vi ønsker også at det opprettes flere kombinasjonsklasser slik at flere elever kan få hjelp til å fullføre og bestå videregående. Vi styrker også kompetansen til lærere som underviser i norskopplæring for voksne, sier Sanner.

Les mer om satsingen i egen pressemelding.