Historisk arkiv

Sanner åpner for å tilbakekalle statsborgerskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) har i dag mottatt en redegjørelse fra UDI i forbindelse med at en av mulla Krekars medtiltalte fikk innvilget norsk statsborgerskap samtidig som han var terrortiltalt i Italia. Sanner endrer nå instruksen til UDI slik at de kan trekke tilbake statsborgerskap, hvis hensyn til grunnleggende nasjonale interesser skulle tilsi det.

Stortinget har anmodet Kunnskapsdepartementet (KD) om å stille alle saker om tilbakekall av statsborgerskap i bero. Utlendingsdirektoratet ble da instruert av KD om å ikke behandle slike saker. Kunnskaps- og integreringsministeren endrer nå instruksen slik at saker som angår grunnleggende nasjonale interesser ikke stoppes av berostillingen.

– Jeg tar redegjørelsen fra UDI til orientering. Jeg registrer særlig at de mener det her er grunnlag for å opprette en sak om tilbakekall av statsborgerskap. Vi har bedt UDI om en mer utførlig redegjørelse, herunder om denne saken skulle vært forelagt departementet på grunn av grunnleggende nasjonale interesser og utenrikspolitiske hensyn, sier Sanner.

Departementet mottok redegjørelsen fra UDI i ettermiddag.

– Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet vil nå gå gjennom informasjonsutvekslingen mellom de involverte instansene, for å sikre at UDI får den informasjonen de bør ha i slike saker, sier Sanner.

Sanner varsler også at departementet, sammen med UDI, vil se på om rutinene for saksbehandlingen av statsborgersøknader bør utvides med flere kriterier.