Historisk arkiv

Skolene tar raskere tak i mobbesaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Evalueringen av de nye mobbereglene viser at de nye reglene i stor grad fungerer etter hensikten. – Vi ser en tydelig forbedring i skolenes praksis. Skolene lager flere aktivitetsplaner, de jobber mer systematisk både forebyggende og i oppfølgingen av enkeltsaker og tar raskere tak i saker enn før. Dette er et godt steg i riktig retning, men jeg ser også at det er noen utfordringer vi må ta tak i. Alle elever skal ha det trygt og godt på skolen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Det nye regelverket skal være et effektivt virkemiddel mot mobbing og dårlig skolemiljø. Med endringene i 2017 ble det lovfestet nulltoleranse mot mobbing, og tydeligere krav til skolene for å sikre at elever som blir mobbet, får hjelp raskere og mer effektivt. Det ble også innført en ny håndhevingsordning som skulle være enklere, raskere og mer barnevennlig enn før.

– Innsatsen mot mobbing og for et godt læringsmiljø er et prioritert område for regjeringen, og lovendringer har vært ett av flere viktige tiltak. Hensikten med det nye kapittel 9 A var å styrke rettighetene til elever som blir mobbet, sier Sanner.

Følger opp forbedringspunkter

Lovendringene fra 2017 har blitt evaluert, og Kunnskapsdepartementet har akkurat mottatt en grundig rapport. Den viser at mobbereglene i stor grad fungerer etter hensikten.

Samtidig viser evalueringsrapporten at det er noen utfordringer og utilsiktede konsekvenser av lovendringene. Rapporten peker på at det fortsatt er behov for nærmere føringer og avklaringer på flere spørsmål om hvordan regelverket skal praktiseres.

– Det er viktig å sikre lik forståelse og lik praksis av regelverket. Dette sikrer at alle elever har de samme rettighetene, uavhengig av hvor de bor eller hvilken skole de går på. Jeg vil også se nærmere på praktiseringen av regelverket om at det er den som mobber, og ikke den som blir mobbet som må bytte skole dersom andre tiltak ikke virker. Vi vil også vurdere nærmere om rettssikkerheten til de ansatte på skolen ivaretas i tilstrekkelig grad gjennom dagens regelverk, sier Sanner.

Utdanningsdirektoratet jobber kontinuerlig med å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø. Rapporten fra Deloitte viser at det er noen forbedringspunkter og direktoratet er i gang med å følge opp flere av dem.

- Vi synes det er gledelig at det har skjedd tydelige positive endringer i skolenes praksis som følge av lovendringene. Likevel vil vi se nærmere på kravene til dokumentasjon og om regelverket kan gjøres tydeligere. Vi jobber også med hvordan fylkesmannen involverer skoleeier på en hensiktsmessig måte i disse sakene som handler om enkeltelevers rettigheter, sier direktør i Utdanningsdirektoratet, Hege Nilssen

Mye går i riktig retning

Den siste Elevundersøkelsen, fra høsten 2018, viser at flere elever har fått en tryggere og bedre skolehverdag. Nedgangen fra året før var på 0,5 prosentpoeng, fra 6,6 til 6,1 prosent.

– Dette viser at det nytter og betyr noe når vi sammen jobber målrettet for et inkluderende skolemiljø og mot mobbing, sier Sanner.