Historisk arkiv

Kutter støtten til Født Fri

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Organisasjonen Født Fri har brukt deler av statsstøtten de mottok til andre formål enn de fikk støtte til og mangler god økonomistyring, viser en rapport fra Ernst og Young. Ifølge gjennomgangen kan noen av midlene også ha blitt brukt til private formål.

På bakgrunn av et varsel, ga IMDi Ernst og Young i oppdrag å undersøke blant annet økonomistyringen til stiftelsen Født Fri.

- Rapporten viser at offentlige tildelte midler ikke har blitt brukt i tråd med formålet, og dette er svært alvorlig. Vi forventer at organisasjoner som får statsstøtte bruker pengene til det de har fått dem til og at de har god kontroll på økonomien. I denne saken kommer vi til å følge IMDis anbefaling, og vi vil ikke videreføre støtten til Født Fri i 2021. IMDi vil også holde tilbake utbetalinger ut året, sier statssekretær med ansvar for integreringssaker i Kunnskapsdepartementet, Grunde Almeland (V).

Født Fri ble etablert høsten 2017 som en stiftelse med mål om å arbeide mot negativ sosial kontroll og likestilling på tvers av kjønn, tro og etnisitet. Siden 2017 har organisasjonen mottatt i overkant av 15 millioner kroner i tilskudd over statsbudsjettet og gjennom tilskuddsordninger forvaltet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), blant annet som nasjonalt ressursmiljø.

IMDi startet undersøkelse etter varsel

I august i år mottok IMDi et varsel om Født Fri. Varselet inneholdt blant annet påstander om at de tildelte statlige midlene ikke har blitt benyttet til formålet for tildelingen, eller i tråd med formålet for stiftelsen.

Nå har Ernst og Young, på oppdrag fra IMDi, gjennomgått varselet mot Født Fri. Undersøkelsen avdekker mangler ved stiftelsens økonomistyring, og at deler av midlene ikke er brukt i henhold til retningslinjene for tilskuddsordningen.

I tillegg avdekker undersøkelsen økonomisk aktivitet og transaksjoner som tyder på at organisasjonens midler har finansiert tiltak det ikke har blitt rapportert om. Rapporten viser også til utgifter av privat karakter og anskaffelser fra leverandør i nær tilknytning til daglig leder av Født Fri.

I rapporten anbefaler Ernst og Young at IMDi vurderer å politianmelde forholdene beskrevet i rapporten for å få en vurdering av hvorvidt det har vært brudd på straffeloven eller annen lovgivning.  

- På bakgrunn av funnene i rapporten fra Ernst & Young, er vår vurdering at vilkårene for tilskuddet, som de fremgår i våre tilskuddsbrev, ikke er oppfylt. IMDi vurderer det som tilstrekkelig underbygget at økonomistyringen i stiftelsen ikke er god, samt at deler av tilskuddene ikke anses å være benyttet i tråd med formålet for tilskuddsordningen, uttaler direktør i IMDi, Libe Rieber Mohn.

Stanser utbetalinger og kutter statsstøtte

På bakgrunn av rapporten anbefaler IMDi at støtten til Født Fri trekkes i forslag til statsbudsjett for 2021. Kunnskapsdepartementet slutter seg til denne anbefalingen. Det er IMDi, som tilskuddsforvalter, som vil håndtere den videre oppfølgingen av Født Fri og vurdere anbefalingen knyttet eventuell anmeldelse.

Fakta

  • For budsjettåret 2020 har 15 organisasjoner fått til sammen 42,11 millioner kroner som øremerket driftstilskudd gjennom tilskuddsordningen "Nasjonale ressursmiljøer". Driftstøtten skal dekke aktiviteter og tiltak gjennom året, driftsutgifter, årsmøter/medlemsmøter og lønnet kontorarbeid.
  • Formålet med ordningen er å medvirke til bedre kunnskap om integrering i befolkningen, blant annet om muligheter og utfordringer ved integreringsprosessen. Videre skal ordningen bidra til økt tillit og tilhørighet til det norske samfunnet blant innvandrere og barna deres, samt økt deltakelse og representasjon på ulike samfunnsarenaer.
  • IMDi følger opp tildelinger gjennom tilskuddsbrev til organisasjonene med klare vilkår for utbetaling av tilskuddet og krav til rapportering. Organisasjonene rapporterer til IMDi gjennom en statusrapport og en årsrapport. I tillegg skal organisasjonene sende inn revisorattestert regnskap til IMDi. IMDi følger opp disse rutinemessig og følger opp særskilt ved behov. Ingen tilskuddsmidler utbetales uten at organisasjonene har skrevet under på at de aksepterer vilkårene for tilskuddet og nødvendig rapportering er innlevert.