Historisk arkiv

Regjeringen endrer reglene for praksis i høyere utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Nå får universitetene og høyskolene mer fleksibilitet i hvordan de gjennomfører praksis for studentene. – Koronaviruset har snudd opp ned på hverdagen vår. For mange studenter har det skapt usikkerhet om de får gjennomført praksisen sin. Nå endrer vi reglene midlertidig, slik at flest mulig ikke blir forsinket i utdanningen sin, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Utbruddet av koronaviruset gjør det vanskelig for en del studenter å få gjennomført praksisperioden sin som planlagt. Noen praksissteder har nå stengt på grunn av smittefare, som for eksempel barnehager og skoler. I tillegg er det mangel på kapasitet til å ta inn og følge opp praksisstudenter som opprinnelig planlagt.

– Regelendringen er viktig for de studentene det gjelder, men det er også viktig for at samfunnet vårt skal gå rundt. Barnehager, skoler, sykehus og sykehjem trenger tilgang på flinke folk med fullført utdanning. Vi kan ikke havne i en situasjon der studenter som trenger praksis ikke får fullført og kommet seg ut i jobb, sier Asheim.

Dagens situasjon gjør det utfordrende for en del universiteter og høyskoler å innfri kravene som stilles til riktig mengde og type praksis, til rett tid. Det myker Kunnskapsdepartementet nå opp i, men det skal ikke gå på bekostning av hva studentene lærer. Det er viktig at de har nødvendig kompetanse for den jobben de skal ut og gjøre.

Den midlertidige endringen gjelder for de utdanningene som er regulert gjennom rammeplaner eller nasjonale retningslinjer, som for eksempel sykepleierutdanningene og lærerutdanningene.

Universitetene og høyskolene skal få større fleksibilitet

Det er opp til utdanningsinstitusjonene å bruke den fleksibiliteten de får gjennom regelendringen til å finne gode løsninger på både undervisning og praksis for sine studenter.

– På møter jeg har hatt med rektorene og studentene har de etterlyst denne oppmykningen vi gjør nå slik at de får større handlingsrom til å finne gode løsninger. Jeg vet at de allerede jobber på spreng for å tilrettelegge best mulig, og jeg håper denne endringen kan bidra til at arbeidet blir litt enklere, sier Asheim. 

Samtidig har universitetene og høyskolene fått beskjed om at de, så langt det er mulig, må jobbe særlig for at studenter ved helsefaglige utdanninger ikke tas ut av praksis uten grunn. Dette gjelder særlig de som går siste året av sin utdanning og som helsetjenestene har stort behov for at fullfører sin utdanning og blir klare for jobb.

– Det gjøres allerede en formidabel innsats, og jeg har tillit til at de løser dette på best mulig måte, sier Asheim.

Studenter ved helsefaglige utdanning oppfordres til å hjelpe til

Alle universitetene og høyskolene er bedt om å oppnevne en person som skal ha kontakt med helsemyndighetene. De skal lage en oversikt med kontaktopplysninger til alle studenter og ansatte ved institusjonen som kan fungere som reservepersonell.

– Jeg vet at det er mange studenter som ønsker å bidra under denne ekstraordinære situasjonen vi er i. Det er forbilledlig. Vi har bedt universitetene og høyskolene ha god dialog med arbeidsgiveren der studentene er, sier Asheim og legger til:

– For de som er i praksis betyr det at ansatte fra universitetet eller høyskolen for eksempel kan ta en større rolle i den daglige veiledningen av studenter. Det kan bidra til at det blir mindre arbeidsbelastning på ansatte på praksisstedet, samtidig som studentene får den oppfølgingen og veiledningen de skal ha for at arbeidet kan bli godkjent som praksis.

Erfaringsutveksling og koordinering

Det er på initiativ fra Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet opprettet en egen kontaktperson for universitets- og høyskolesektoren, for de regionale helseforetakene og for kommunene. Disse skal bidra til god koordinering mellom helsetjenestene og universitetene og høyskolene.

– Jeg vil oppfordre institusjonene til å benytte seg av dette nettverket til å dele gode erfaringer, men også utfordringer som de kan hjelpe hverandre med å finne gode løsninger på, sier Asheim.

Dette er endringene

  • Universitetene og høyskolene kan fastsette midlertidige tiltak og unntak som de definerer som "forsvarlig og nødvendig". I denne vurderingen må utdanningsinstitusjonene blant annet legge vekt på at studentene skal oppnå det nødvendige læringsutbyttet og ha den nødvendige yrkeskompetansen ved fullført utdanning.
  • Bruk av fullmakten som gis i forskriften skal ikke fremkomme på studentenes vitnemål.
  • Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er enige om at vitnemål er dokumentasjon på at studentene har oppnådd læringsutbyttet de trenger for å bli autorisert som helsepersonell. Dette vil bli lagt til grunn når de behandler autorisasjonssøknader.
  • Forskriften vil gjelde midlertidig for utdanning som gjennomføres i perioden frem til 1. september 2020. Departementet vil vurdere behov for å forlenge forskriften i lys av utviklingen i virusutbruddet.
  • Departementet vil også følge utviklingen nøye og vurdere om det er behov for ytterligere justeringer eller presiseringer i regelverket.