Historisk arkiv

Regjeringen vil forlenge koronareglene for praksis i høyere utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å forlenge dagens midlertidige regelverk som gir universiteter og høyskoler mer fleksibilitet i hvordan utdanning og praksis for blant annet sykepleier- og lærerstudenter gjennomføres.

 – Smitteøkningen vi har sett i høst skaper usikkerhet for studenter som har praksis som en viktig del av utdanningen sin. Derfor foreslår vi å forlenge unntaksregelen som gir universiteter og høyskoler mer fleksibilitet i gjennomføringen av praksis til sommeren. Målet er at studentene skal kunne gjennomføre utdanningen sin så langt det er mulig uten forsinkelser, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Koronapandemien gjør det utfordrende for en del universiteter og høyskoler å innfri kravene som stilles til riktig mengde og type praksis, til rett tid. Derfor kom Kunnskapsdepartementet med en midlertidig forskrift 18. mars som ga universiteter og høyskoler frihet til å legge til rette på andre måter enn det som står i planene for utdanningene, men uten at det går på bekostning av hva studentene lærer.

Nå foreslår regjeringen at denne midlertidige endringen skal forlenges til 1. juli 2021. Den midlertidige forskriften gjelder for de utdanningene som er regulert gjennom rammeplaner eller nasjonale retningslinjer, som for eksempel sykepleierutdanningene og lærerutdanningene. Forskriften lar institusjonene gjøre unntak fra forskrifter om rammeplaner og nasjonale retningslinjer, så lenge det er nødvendig og forsvarlig. Studentene må likevel oppnå læringsutbyttet som er satt for studiet.

– Denne forlengelsen er ikke bare viktig for studentene, men for samfunnet vårt. Barnehager, skoler, sykehus og sykehjem er helt avhengige av å få tilgang på alle de som skal være ferdigutdannet nå til sommeren. Derfor kan vi ikke havne i en situasjon der studentene ikke får fullført på grunn av praksisutfordringer, sier Asheim.

Forslaget er sendt på høring med frist 20. november. Les høringsnotatet her.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing8/id2784912/

Dette er endringene som foreslås forlenget

  • Universitetene og høyskolene kan fastsette midlertidige tiltak og unntak som de definerer som "forsvarlig og nødvendig". I denne vurderingen må utdanningsinstitusjonene blant annet legge vekt på at studentene skal oppnå det nødvendige læringsutbyttet og ha den nødvendige yrkeskompetansen ved fullført utdanning.
  • Bruk av fullmakten som gis i forskriften skal ikke fremkomme på studentenes vitnemål.
  • Forskriften vil gjelde midlertidig for utdanning som gjennomføres i perioden frem til 1. juli 2021. Departementet vil vurdere behov for å forlenge forskriften i lys av utviklingen i smittesituasjonen.

    Departementet vil også følge utviklingen nøye og vurdere om det er behov for ytterligere justeringer eller presiseringer i regelverket.