Historisk arkiv

Ny rapport fra by- og levekårsutvalget:

Segregeringen har økt i Oslo-regionen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Beboere i utsatte områder er stort sett fornøyde med nabolaget de bor i, men segregeringen har økt i Norge de siste tiårene. Tydeligst tegn til segregering er det i Oslo-regionen, ifølge en ny rapport.

Et ekspertutvalg har på oppdrag fra regjeringen gjennomført en undersøkelse av levekår og integreringsutfordringer i norske byområder. I dag mottok kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup utvalgets rapport.

 – Rapporten er viktig i arbeidet med å skape gode og trygge bomiljøer og en god integreringspolitikk. Jeg vil takke utvalgsleder Frank Jenssen og de andre som har sittet i utvalget for den grundige jobben de har gjort, og ser frem til å vurdere forslagene de nå har lagt frem, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

– Utvalget legger frem viktig kunnskap som vi vil ta med oss inn i arbeidet med områdesatsingene i de store byene. Det er i byene levekårsutfordringene hoper seg opp. Mange har problemer med å komme seg inn i boligmarkedet og vi ser utfordringer med segregering i enkelte områder, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Opphopning av levekårsproblemer

By- og levekårsutvalget finner at segregeringen har økt noe de siste tiårene, og ser tydeligst tegn til segregering i Oslo-regionen. Ekspertutvalget peker i sin rapport på at opphopning av levekårsproblemer svekker nabolag og dermed kan være et faresignal. Mange av familiene i de utsatte byområdene har innvandrerbakgrunn.

–  Det bekymrer meg at segregeringen øker i Oslo. Å jobbe med å bedre forholdene i utsatte byområder er også en viktig del av integreringspolitikken. Målet er at flyktninger som kommer til Norge skal få bedre norskopplæring og et godt nettverk, slik at de blir i stand til å delta i arbeids- og samfunnsliv, sier Melby.

Utvalget peker også på at skole- og læringsmiljøet er krevende ved noen skoler i de mest utsatte områdene.

– Barn i utsatte områder skal ha de samme mulighetene til å leve gode liv, utvikle seg og oppnå sosial mobilitet. Gjennom likeverdige tjenester kan skoler og barnehager bidra til å gi like muligheter for alle barn som vokser opp i Norge, sier utvalgsleder Frank Jenssen.

By- og levekårsutvalgets hovedanbefalinger:

  1. Gi barn og unge i utsatte områder like muligheter
  2. Styrket og mer systematisk innsats i ordinære tjenester
  3. Styrke levekårshensyn i byutviklingen
  4. Tydeligere mål og ansvarsfordeling i områdesatsinger

Regjeringen utnevnte høsten 2018 ekspertutvalget som skulle utrede levekårs- og integreringsutfordringer i områder i og rundt de store byene i Norge. Opphopning av levekårsutfordringer i områder i og rundt store byer er en utfordring i en rekke land i Europa. Personer med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i disse områdene. Også i Norge ser vi tendenser til en slik utvikling, selv om bildet ikke er entydig.  

Sentrale levekårsutfordringer kan for eksempel være dårlig bomiljø, trangboddhet, arbeidsledighet, barnefattigdom, ungdomskriminalitet, frafall fra utdanning, dårlig helse og rusmiddelproblematikk.

NOU 2020: 16 Levekår i byer

Les mer om utvalget