Historisk arkiv

Utvalg foreslår å fjerne kjønnspoeng i høyere utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Nei til kjønnspoeng for å komme inn på studier, slutt på rektor som styreleder, ny alternativ karakterskala og to sensorer ved alle eksamener. Dette er noen av forslagene til utvalget som har gjennomgått universitets- og høyskoleloven.

Utvalgsleder Helga Aune overleverer NOU 2020:3 til forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.
Utvalgsleder Helga Aune overleverte i dag NOU 2020:3 til forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

- Her er det mange spennende forslag som garantert vil skape debatt. Disse skal vi vurdere nøye fremover. Jeg har hvert fall ett tydelig mål, og det er at loven må bli enklere å forstå. Så skal jeg senere komme mer inn på forslagene om kjønnspoeng, sensur og ny alternativ karakterskala. Men først skal alt ut på høring, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

I dag fikk han overlevert universitets- og høyskolelovutvalgets utredning. Det er Helga Aune som har ledet arbeidet. Oppdraget har vært å gjennomgå og vurdere regelverket for universiteter, høyskoler og studentvelferd.

- Når du tenker på behovet for gode lærere, sykepleiere og ingeniører er kanskje ikke universitets- og høyskoleloven det første du tenker på. Men det er faktisk viktig at vi har en god lov som er tydelig på hva universitetene og høyskolene skal være. Den legger en del føringer for hvordan institusjonene driver utdanning og forskning, sier Asheim.

Kritikken mot dagens regelverk har blant annet gått på at det er fragmentert og vanskelig å finne frem i. Loven har vært gjenstand for mange små endringer siden 2005, men uten en helhetlig tilnærming.

- Vi foreslår en mer brukervennlig lov. Bærekraft, akademisk frihet og styrking av studentenes rettsikkerhet, sammen med institusjonenes autonomi og organisering, er temaer som er viet stor oppmerksomhet. Vi foreslår blant annet endringer i ledelsesmodellen for statlige institusjoner for å tydeliggjøre oppgaver og ansvar, sier utvalgsleder Helga Aune.

Utvalget foreslår blant annet:

 • krav om to sensorer ved alle eksamener og prøver
 • å fjerne blind sensur
 • habilitetsregler i saksbehandling for institusjonens klagenemnd
 • ny, valgfri, karakterskala: utmerket – bestått – ikke bestått
 • å fjerne kjønnspoeng ved opptak
 • at styreleder ved statlige universiteter og høyskoler skal være ekstern
 • at institusjonen selv kan velge om den skal ha valgt eller ansatt rektor

Videre peker utvalget på at loven ikke er til hinder for varierte læringsformer, og at det er opp til institusjonene å ta i bruk det handlingsrommet loven gir. Utvalget har heller ikke funnet at det høye antallet midlertidig ansatte ved universiteter og høyskoler skyldes svakheter ved regelverket.

- Aune og utvalget har gjort et imponerende arbeid på relativt kort tid. Jeg føler meg trygg på at utredningen jeg har mottatt i dag vil bidra til at vi i fellesskap kan videreutvikle regelverket til å bli enda litt bedre. Nå skal vi studere forslagene, og da er det er viktig å se alle forslagene i sammenheng.

Kunnskapsdepartementet vil sende utvalgets NOU på høring så snart som mulig.

Les hele NOU 2020:3

Fakta om universitets- og høyskolelovutvalget

Universitets- og høyskolelovutvalget ble oppnevnt 22. juni 2018. Det har hatt i oppdrag å gå gjennom og vurdere regelverket for universiteter, høyskoler og studentvelferd. Målet er å lage et regelverk som tydelig beskriver ansvar, rettigheter og plikter, både for universitetene og høyskolene, og for studenter og ansatte.

https://www.universitetsoghoyskolelovutvalget.no/

Utvalgsmedlemmer:

 • Helga Aune (leder), partner og advokat EY Advokatfirma AS
 • Irene Dahl Andersen, klinikksjef Sykehuset Østfold
 • Sofie Carlsen Bergstrøm, student
 • Sunniva Bragdø-Ellenes, førsteamanuensis juss, UiA
 • Dag Olav Hessen, professor biologi UiO
 • Stine Jørgensen, vicedirektør Styrelsen for forskning og uddannelse, DK
 • Kjell Magne Mælen, instituttleder ved kunstakademiet, UiT
 • Haakon Riekeles, samfunnsøkonom Civita
 • Britt Elin Steinveg, kommunedirektør, Tromsø kommune
 • Karl Harald Søvig, dekan og professor juss, UiB

Fakta om universitets- og høyskolesektoren:

 • 290 000 studenter
 • 40 000 ansatte
 • 21 statlige universiteter og høyskoler
 • 26 private høyskoler
 • 14 studentsamskipnader