Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Vil ha nytt økonomisk tilsyn for private barnehager

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kun én prosent av de private barnehagene hadde hatt et økonomisk tilsyn i perioden 2013 – 2016. Nå foreslår regjeringen at det opprettes et nasjonalt tilsyn.

I dag legger regjeringen forslaget om et nytt nasjonalt tilsyn frem for Stortinget.

– Barnehagesektoren har utviklet seg mye de siste ti årene. Et stort mangfold av ulike barnehager er viktig for det totale tilbudet, og vi ønsker et fortsatt stort mangfold. Derfor har regjeringen satt i gang et arbeid for å modernisere regelverket. I dette arbeidet har det vært etterlyst bedre økonomisk tilsyn. Derfor vil vi opprette et nytt nasjonalt tilsyn for private barnehager. Det vil sikre mer åpenhet og bedre kontroll med at foreldrebetaling og offentlig tilskudd kommer barna til gode, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Tilsynet plasseres hos Utdanningsdirektoratet

I dag er det kommunene som fører tilsyn med hvordan private barnehager bruker offentlige tilskudd og foreldrebetaling, men undersøkelser viser at det er varierende kompetanse og kapasitet i kommunene til å gjøre jobben.  

Forslaget innebærer at et tilsynsorgan vil få det helhetlige økonomiske tilsynsansvaret med alle barnehagene som inngår i samme selskap. Forslaget inkluderer også bestemmelser som gir det nasjonale tilsynet rett til dokumentasjon fra eier og nærstående selskaper, som er nødvendig for å utføre tilstrekkelig kontroll og tilsyn.

Oppgaven legges til Utdanningsdirektoratet. Målet blir å bygge opp et spesialisert og kompetent miljø innen økonomitilsyn for barnehager. Utdanningsdirektoratet fører i dag tilsvarende tilsyn med friskoler, og har derfor gode forutsetninger for å kunne løse oppgaven effektivt.

Kommunene vil fortsatt ha i oppgave å føre tilsyn med barnehagene når det gjelder regelverk som ikke handler om økonomi.

Tydeligere regler for pengebruk

Regjeringen foreslår også å tydeliggjøre regelverket for lovlig bruk av offentlig tilskudd og foreldrebetaling.

– Flere kommuner og barnehager mener dagens regelverk er for krevende å forstå. Derfor ønsker vi å gjøre kravene til bruk av tilskudd og foreldrebetaling mer tilgjengelig. Blant annet kommer det en veileder, sier Melby.

Fortsetter arbeidet til høsten

Nasjonalt tilsyn og tydeligere regler for pengebruk er to av flere tiltak som regjeringen sendte på høring i fjor.

– Planen var å ha et mer omfattende lovforslag klart denne våren, men den krevende koronasituasjonen gjør at vi blir nødt til å arbeide videre med dette til høsten, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Forslag som regjeringen vil jobbe videre med er blant annet endringer i ulike deler av finansieringssystemet, krav til barnehagens organisering, regnskapskrav og meldeplikt til kommunen ved salg av private barnehager.

Rapport om krav om egne rettssubjekter

Kunnskapsdepartementet vil utrede enkelte av forslagene i høringen nærmere. Dette gjelder blant annet forslaget om at hver barnehage må organiseres som et eget rettssubjekt. Som en del av den videre utredningen, har Kunnskapsdepartementet gitt BDO i oppdrag å skrive en rapport om alternativer til å innføre krav om egne rettssubjekter for private barnehager.

Les BDOs rapport.