Historisk arkiv

Korona-pandemien vinteren 2021:

En av fire skoler måtte stenge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Økt smittetrykk vinteren 2021 tvang hver fjerde skole til å stenge helt eller delvis. Hver sjette skole slet med å få tak i elever. Oslo og Viken ble hardest rammet.

Det viser en ny analyse fra Utdanningsdirektoratet.

– Det er viktig at elever får være mest mulig fysisk på skolen. Det er det aller beste for barna både sosialt og faglig. Vi vet at skolene har strukket seg langt for å gi elevene et godt opplæringstilbud. Samtidig ser vi at smittesituasjonen i vinter gjorde det krevende å holde åpent mange steder, særlig i Oslo og Viken, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). 

Oslo og Viken hardest rammet

I perioden 4. januar til 12. mars måtte 25 prosent av landets 2767 grunnskoler stenge helt eller delvis minst én gang som følge av smitteutbrudd eller smitteverntiltak. 

Det har vært store regionale forskjeller: I Oslo har hele 60 prosent av skolene vært stengt, og i Viken gjaldt det 45 prosent. Møre og Romsdal og Rogaland er fylkene med lavest andel stengte skoler, med henholdsvis 11 og 12 prosent (se figur).

Ved fysisk stengte skoler har elevene fått et digitalt opplæringstilbud hjemme. Dette innebærer både digital klasseromsundervisning og hjemmeoppgaver.

Hver sjette skole slet med å få tak i elever

Analysen viser også at 16 prosent av skolene slet med å få tak i en eller flere elever.

Også her var det store regionale forskjeller: I Oslo oppgir 45 prosent av skolene at de har hatt utfordringer med å få tak i én eller flere elever. I Viken oppgir 26 prosent det samme.  

– Dette viser at hjemmeskole ikke har fungert så godt for en del elever, og at det særlig går ut over sårbare barn og unge. Det så vi også under nedstengingen i fjor vår. Jeg er bekymret for at nedstengingen kan ha gått utover læringen til mange elever, og særlig de som lærerne ikke fikk tak i. Fremover er det viktig at skolene følger opp disse elevene tett, og setter inn tiltak for de som trenger det, sier Melby.

I statsbudsjettet for 2021 har regjeringen blant annet bevilget 160 millioner kroner til å ta igjen tapt læring for sårbare elever i grunnskolen og videregående våren 2021. Det er også bevilget 500 millioner kroner til nye og utvidede sommerskoletilbud. Disse midlene kommer i tillegg til den generelle kompensasjonen til kommunesektoren for å dekke covid-19 relaterte utgifter, som også skal gå til å dekke merutgifter i skolen. 

4 500 elever fikk skoletilbud mens skolene var fysisk stengt

Selv om skolene har vært stengt, har de hatt ansvar for å ha et tilbud til barn av foreldre som er ansatt i yrker med samfunnskritisk funksjon og barn med særlige behov. Totalt har 4 500 elever fått et tilbud på skolen da den var fysisk stengt. Det utgjør 3 prosent av elevene ved skoler som har måttet stenge helt. 1 800 av de som fikk et tilbud på skolen var barn med nedsatt funksjonsevne eller vedtak om spesialundervisning. 1 500 var barn av foreldre som er ansatt i kritiske samfunnsfunksjoner.

– Vi har etter hvert fått mye kunnskap om hvordan barn og unge opplever pandemitiden, og det er dokumentert store negative konsekvenser av stengte skoler. For sårbare barn og unge er det helt avgjørende å få være på skolen. Dette viser at skoleeiere har strukket seg for å ivareta et fysisk tilbud til sårbare elever, sier Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet.     

Fakta om analysen

  • Utdanningsdirektoratet har sett på perioden 4. januar til 12. mars, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
  • Totalt 679 skoler måtte holde helt eller delvis stengt.
  • I tilfeller der hele skolen måtte holde stengt, var skolen i gjennomsnitt stengt i 3 dager. 40 prosent av skolene var stengt en dag og nesten 50 prosent av skolene i 2-5 dager. To skoler var stengt i 15 dager på grunn av smitteutbrudd. Skolene som måtte holde enkelte trinn stengt, holdt i gjennomsnitt stengt seks dager i perioden.
  • Les hele analysen på udir.no.
Andel skoler som har vært helt eller delvis stengt fordelt på fylker.
Andel skoler som har vært helt eller delvis stengt fordelt på fylker. Kilde: Utdanningsdirektoratet.