Historisk arkiv

Historisk arkiv

Flere nye lærere får veiledning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Siden 2016 har stadig flere nyutdannede nytilsatte lærere fått veiledning. Frem til 2019 økte andelen fra 55 til 63 prosent i barnehagen, og fra 61 til 65 prosent i skolen, og den positive utviklingen fortsatte inn i 2020.

Det kommer frem i en ny rapport som Utdanningsdirektoratet publiserer i dag.

– Utviklingen går rett vei, men vi har fortsatt en jobb foran oss. Overgangen fra studier til jobbhverdagen i barnehager og klasserom kan være utfordrende. God veiledning er viktig for å gjøre de nyutdannede lærerne mer trygge og motiverte, og for at barna og elevene skal få best mulig oppfølging, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

 

Veiledning styrker motivasjonen
I 2018 ble Kunnskapsdepartementet og organisasjonene i barnehage, skole og høyere utdanning enige om et sett prinsipper og forpliktelser for veiledningen som partene skulle følge opp. I 2019 opprettet regjeringen også en tilskuddsordning på 60 millioner kroner til kommuner for å styrke veiledningen i grunnskolen.

Rapporten har undersøkt utviklingen i veiledningsarbeidet, og finner blant annet at:

  • Flere nyutdannede lærere får veiledning. Andelen har økt fra 55 til 63 prosent i barnehage, og fra 61 til 65 prosent i skolen, i perioden 2016 – 2019.
  • Også tall for 2020 viser en positiv utvikling. Tallene viser en økning til 80 prosent i barnehage, 90 prosent i grunnskole, og 69 prosent videregående opplæring. 2020-tallene er imidlertid ikke direkte sammenlignbare med tallene for 20162019, fordi utvalgene er noe ulike.
  • De som får veiledning er mer positive til sitt første år som lærere. De er også mer motiverte til å bli i yrket, og tror de fortsatt jobber som lærere fem år senere, sammenlignet med de som ikke har fått veiledning.

Mange vet ikke om veiledningstilbudet
Samtidig viser rapporten at tilbudet varierer, og at veiledningstilbudet kan bli bedre:

  • Hver fjerde nyutdannede lærer som ikke har fått veiledning har heller ikke mottatt informasjon om muligheten for å få veiledning
  • Mange sliter med å finne ledig tid fordi veileder og den nyutdannede har ulike timeplaner, og det anses som det største hinderet for å gjennomføre veiledningen. Korona har også gjort det vanskeligere.
  • Kun halvparten av veilederne oppgir å ha formell veilederkompetanse
  • Det har vært lite samarbeid med universitet- høyskolesektoren om veiledningen.

I tillegg peker rapporten på flere faktorer som bidrar til at veiledningsarbeidet lykkes. Muligheten til lokal tilpasning av veiledningen trekkes frem som en fordel. God forankring hos skoleeiere og i barnehagene og skolene er også viktig. Det fremheves også at den statlige tilskuddsordningen har bidratt til at veiledningen er styrket lokalt og at flere nyutdannede nytilsatte har fått systematisk veiledning.

– Vi vet at overgangen fra utdanning til arbeid kan være brå og at mange opplever et praksissjokk. Derfor har det vært viktig å jobbe for at alle nyutdannede lærere i barnehage og skole får en god start i arbeidslivet. Det bidrar veiledningsordningen til. Fremover må vi se på hvordan vi kan styrke dette arbeidet ytterligere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

- Flertallet av skolelederne som har fått tilskudd sier at det har gitt dem mer spillerom for å gjennomføre veiledningen. Når midlene er brukt sentralt i kommunen, har det blant annet bidratt til økt samarbeid på tvers av skoler i kommunen, sier direktør i Utdanningsdirektoratet Hege Nilssen.

Les om prinsippene og forpliktelsene for veiledning HER

Les Rambølls sluttrapport fra evalueringen av veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere som Utdanningsdirektoratet publiserer i dag .

Evalueringen skal, sammen med andre erfaringer underveis, danne grunnlag for partenes vurderinger av om prinsippene og forpliktelsene skal revideres og videreføres. Det skal også vurderes om det er andre tiltak som bør settes i verk for å bedre arbeidet med veiledningen.