Historisk arkiv

Regjeringen lanserer ny barnehagestrategi:

Historisk arkiv
Regjeringen lanserer ny barnehagestrategi:

Halvparten av alle ansatte skal være barnehagelærere innen 2025

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringens mål er er at alle ansatte i barnehagene skal få tilbud om etter_ og videreutdanning. På den måten vil barnehagene bli enda bedre rustet til å gi barna rom for lek, skape fellesskap og gi støtte i utvikling.

Det er noen av ambisjonene i regjeringens nye strategi som skal styrke kvaliteten i barnehagene frem mot 2030.


– I dag går 270 000 barn over hele landet i barnehagen. Foreldre skal være trygge på at barna deres får en god start i livet. Derfor må vi sørge for at tilbudet er godt for alle barn uansett hvor de bor. Nøkkelen til å lykkes ligger i de ansattes kompetanse. De vet hva som trengs for å gi barna gode erfaringer og støtte. Derfor har vi laget denne strategien som vil gi alle ansatte i barnehagen et viktig kompetanseløft, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Strategien bygger på forskning og har blitt til etter dialog med barnehagesektoren og over 700 skriftlige innspill.

Forskning viser at kvaliteten på barnehagetilbudet varierer, og at ikke alle barn får et godt nok tilbud. Det er store forskjeller i kompetansen til ansatte. For eksempel har en av tre barnehager ikke nok barnehagelærere til å oppfylle pedagognormen uten dispensasjon. En av fire ansatte mangler formell kompetanse for arbeide med barn.

Samtidig viser forskning at de ansattes kompetanse og god ledelse er helt nødvendig for at barnehagene skal kunne gi et godt tilbud. Strategien tar tak i nettopp dette.

De viktigste målene i barnehagestrategien:

 • Innen 2025 skal 50 prosent av de ansatte i barnehagen være barnehagelærere. I dag er det 43 prosent barnehagelærere.
 • Frem mot 2030 skal andelen barnehagelærere og styrere med mastergradsutdanning øke. Kompetanse på mastergradsnivå vil styrke barnehagenes arbeid med ledelse og kvalitetsutvikling.
 • Det skal bli flere fagarbeidere i barnehagen frem mot 2030. I dag har 22 prosent av de ansatte i barnehagene fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere.
 • For resten av de ansatte skal det foreligge en plan for hvordan formell relevant kompetanse kan opparbeides.
 • Alle ansatte skal få mulighet til å delta i etter- og videreutdanning
 • Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg som skal foreslå ulike modeller for etter- og videreutdanning for lærere og andre ansatte i barnehage og skole.

Oppretter nasjonalt forum for barnehagekvalitet

For å følge opp strategien vil regjeringen etablere et nasjonalt forum for barnehagekvalitet med sentrale aktører i sektoren. Regjeringen vil også bidra til mer forskning om barnehagekvalitet, støtte og videreutvikle tilsynet med barnehagene og bidra til støttemateriell og verktøy til barnehagenes arbeid med kvalitetsutvikling.

– Vi har rundt 80 000 ansatte i barnehagene som gjør en utrolig viktig og solid jobb hver eneste dag. Mange ansatte ønsker seg faglig påfyll. Innen 2025 skal 50 prosent av alle ansatte i barnehagen være barnehagelærere. Det skal også bli flere ansatte med masterutdanning og fagarbeiderutdanning, og alle ansatte skal få mulighet til etter- og videreutdanning, sier statsminister Erna Solberg (H).

Siden 2013 har regjeringen mer enn doblet tiltak som fremmer kvalitet og kompetanse i barnehagen til 430 millioner kroner i året. En bemanningsnorm er lovfestet, og pedagognormen ble skjerpet i 2018, og har økt andelen barnehagelærere fra 38 til 43 prosent (se flere tiltak i faktaboks). 

– Alle foreldre som har barn i barnehagen vet at dyktige og omsorgsfulle ansatte er noe av det viktigste for at barna skal trives og utvikle seg. Denne strategien vil bidra til å gi barna våre en trygg oppvekst og gi et godt grunnlag for å delta i fellesskapet, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf).

FAKTA: Regjeringens satsing på innhold og kvalitet i barnehagen 2013 – 2021

 • Etablerte foreldreportalen barnehagefakta.no med nøkkelinformasjon om barnehagene, og en nasjonal foreldreundersøkelse (2016)
 • Innførte en ny rammeplan som gjør det tydeligere hvilke forpliktelser barnehagene har overfor barn og foreldre (2017). Rammeplanen for barnehage stiller høye krav og ambisjoner for hvilket tilbud barna skal ha. Barnehagene skal se lek, omsorg, læring og danning i sammenheng.
 • Reviderte kompetansestrategien for barnehage for perioden 2018 – 2022, som sikrer at de ansatte har kunnskap til å følge opp den nye rammeplanen (2018).
 • Skjerpet kravet til andel barnehagelærere. Andelen barnehagelærere har økt fra 38 til 43 prosent(2018)
 • Lovfestet minstekrav for bemanning. I dag oppfyller 99 prosent av barnehagene bemanningsnormen (2018).
 • I statsbudsjettet for 2021 har regjeringa satt av 430 millioner kroner til tiltak som fremmer kvalitet og kompetanse i barnehage