Forsiden

Historisk arkiv

Nye regler for digital hjemmeopplæring under koronapandemien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Koronapandemien vil fortsette å prege skolehverdagen, og regjeringen følger opp med noen justeringer i muligheten for digital opplæring for å imøtekommen enkelte praktiske sider av skolehverdagen bedre. – Undervisning på skolen skal fortsatt ligge til grunn for opplæringen på gult nivå i trafikklyssystemet. Samtidig ser vi at enkelte skoler med mye fravær på grunn av pandemien har behov for litt mer handlingsrom i organiseringen av undervisningen, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

– Det er viktig at elevene skal få ha en så normal skolehverdag som mulig under pandemien. Samtidig må vi ivareta smittevern og hjelpe skolene med å organisere skoledagen så godt som mulig både på gult og rødt nivå. I kombinasjon med meldeplikt mener vi at dette forslaget bidrar til en god løsning, sier Melby.

Muligheten for digital opplæring vil ha klare begrensinger:

  • Muligheten til å gi noe mer hjemmeopplæring vil kun gjelde på skoler der det over tid er utfordrende å organisere opplæringen på grunn av mye fravær hos elever og lærere knyttet til pandemien.
  • Det åpnes kun for hjemmeopplæring når hensynet til elevenes samlede opplæring gjør det nødvendig, og dersom det er pedagogisk forsvarlig.
  • Elevenes beste skal være et grunnleggende hensyn.
  • Det åpnes kun for mer hjemmeopplæring for elever på ungdomsskoler og videregående skoler.
  • Det innføres en plikt for skoleeiere til å melde fra til statsforvalteren når de beslutter hjemmeopplæring.
  • Elever med særlig behov for det skal ha tilbud på skolen.

Skal brukes når det er til elevenes beste

Målet med endringen er at hjemmeundervisning kan brukes i situasjoner der det gir bedre undervisning for elevene. I de tilfellene endringen gjelder, er ikke alternativet den vanlige skolen med sine faste lærere, men at noen av elevene får opplæring på skolen, noen får opplæring hjemme, det er endringer fra dag til dag, det er bruk av ukvalifiserte lærere og mye selvstendig arbeid.

– Det skal være hensynet til elevenes opplæring og elevenes beste som skal være styrende for bruken av hjemmeundervisning, understreker kunnskaps- og integreringsministeren.

Endringen innfører også strengere krav til all hjemmeopplæring, som ved rødt nivå. Det stilles blant annet krav om at hjemmeopplæringen må gis på en måte som gir elevene god mulighet for hjelp og oppfølging gjennom skoledagen.

Tydelige innspill i høringen

– Høringen viser at det er ulike synspunkter på hvordan vi skal oppnå det beste for barn og unge. Og det er ikke så rart når vi står i en situasjon hvor det mange steder kan være vanskelig å opprettholde de kjente rammene for skolen som vi kjenner godt i en normalsituasjon.  Derfor må vi finne løsninger som gjør at vi kan ivareta elevene best mulig, sier Melby.

I høringen kom det blant annet inn bekymring om de sårbare barna blir godt nok ivaretatt med denne løsningen.

– Denne bekymringen deler jeg, men det er avgjørende å understreke at sårbare barn og unge skal ha et fysisk tilbud på skolen uavhengig av tiltaksnivå. Vi vet at trygge, gode lærere som følger elevene over lang tid, er viktig for alle elever, også de sårbare elevene. Slik har det vært under hele pandemien, og slik skal det fortsette å være, understreker Melby.

Det er også tydeliggjort at hovedregelen er opplæring på skolen, og at det bare kan gis hjemmeopplæring når det er nødvendig av hensyn til elevenes samlede opplæring. Skoleeiere må også sørge for at slik opplæring er praktisk mulig ved at elevene har tilgang til nødvendig utstyr og ved at lærerne kan ha muntlig dialog med elevene gjennom skoledagen.

Dessuten skal det være meldeplikt til statsforvalteren ved beslutning om hjemmeopplæring, inkludert en tidsbegrensing slik at det må meldes på nytt dersom elevene skal få deler av opplæringen som hjemmeopplæring i mer enn to uker.

Foreslår meldeplikt ved hjemmeopplæring

Det er viktig å følge utviklingen slik at verken smitteverntiltakene eller denne endringen fører til mer hjemmeopplæring enn det som er nødvendig. Det innføres derfor en plikt for skoleeiere til å melde fra til statsforvalteren ved beslutninger om hjemmeopplæring. Dette vil gi myndighetene en bedre oversikt og et bedre grunnlag til å vurdere om det er behov for endringer.

– Jeg har tillit til at skoleeiere, skoler og lærere gjør gode vurderinger, men dette er en vanskelig situasjon som forandrer seg hele tiden. Det er derfor viktig at vi er flere som følger med og bidrar til at elevene blir ivaretatt i størst mulig grad, avslutter Melby.