Historisk arkiv

Oppdaterte smittevernveiledere for barnehage, barneskole og ungdomsskole er klare

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fagmyndighetene har oppdatert smittevernveilederne for barnehage og skole. I de reviderte veilederne er dagens råd og anbefalinger tydeligere, slik at de blir lettere å følge.

Ungdomsskolen og videregående skole har fått hver sin veileder, og veilederne for barnehage og barneskole er oppdatert.

Veilederen for videregående skole og voksenopplæring ble publisert i går, og i dag er de andre klare.

–  Smittevernveilederne med trafikklyssystemet skal gi størst mulig forutsigbarhet og trygghet for barn, elever, ansatte og foreldre, men vi har fått tilbakemeldinger på at det varierer hvordan de etterleves. De oppdaterte veilederne skal gjøre det enklere for barnehagene og skolene å følge smitteverntiltakene, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Målet er fortsatt å legge til rette for mest mulig tilstedeværelse i barnehager og på skoler. Dette har stor betydning for alle barn og unge, men er ekstra viktig for de med særlig behov for oppfølging. 

Endringer og oppdateringer i oppdaterte smittevernveiledere som vil gjelde fra 12. april 2021

Felles for alle veilederne:

 • Kunnskapen om smitte og barn og unges rolle er oppdatert til dagens situasjon med muterte virus
 • Tydeligere råd om nærkontakter, slik at det blir enklere å definere hvem som må i karantene. Med nærkontakter menes personer som har vært i mindre enn 2 meters avstand fra personen som er smittet i mer enn 15 minutter.
 • Smitteverntiltak tilpasset elever med særskilte behov har fått egen omtale
 • Brukerperspektivet er bedre ivaretatt. Det er i veilederne for skole tydeliggjort anbefalinger om at elevråd og skolehelsetjeneste, tillitsvalgte og verneombud skal delta aktivt i planleggingen av smitteverntiltak på skolen. Og at de skal sikre god kommunikasjon med foreldre.
 • Smitteverntiltak for ansatte er tydeliggjort
 • Barnehage- og skoleeiers ansvar for smittevern er tydeliggjort

Veilederen for barnehage:

 • I veileder for barnehagene er det kun gjort små justeringer.
 • Strengere retningslinjer for gruppestørrelse og andre smittevernråd på rødt nivå. For eksempel bør ikke en storbarnskohort overstige 7-8 barn, mens de gjeldende veilederne sier at storbarnskohorter kan være på 8-10 barn. Antall kohorter som kan samarbeide er redusert fra 3 til 2.
 • Bruk av munnbind anbefales ikke for barn opp til 13 år. Det anbefales derfor ikke bruk av munnbind for barna i barnehagen. Ansatte kan bruke det hvis de vil. Da bør det foreligge en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen, være gult eller rødt tiltaksnivå og være en situasjon der det ikke er mulig å holde avstand til kolleger fra andre kohorter.

Veilederen for barneskole:

 • På rødt nivå bør antall kontakter elevene har i løpet av en uke halveres i forhold til gult nivå. Det betyr at klassene mange steder må deles i mindre grupper.
 • Bruk av munnbind anbefales ikke for barn opp til 13 år. Det anbefales derfor ikke bruk av munnbind for elever på barneskolen. Ansatte kan bruke det. Da bør det foreligge en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen, være gult eller rødt tiltaksnivå og være en situasjon der det ikke er mulig å holde avstand til andre på skolen.
 • Smitteverntiltak på SFO har fått egen omtale, hvor inndeling i kohorter også på SFO kommer tydeligere fram.

Veilederen for ungdomsskole:

 • På rødt nivå bør antall kontakter elevene har i løpet av en uke halveres i forhold til gult nivå. Det betyr at klassene mange steder må deles i mindre grupper.
 • Skoleeier kan i samråd med lokale helsemyndigheter anbefale bruk av munnbind for elever og ansatte utenfor undervisningen, for eksempel i friminuttene og på vei til klasserommene.

De grunnleggende rådene er fortsatt viktigst i de oppdaterte veilederne

Kunnskapen om smitte og barn og unges rolle er oppdatert til dagens situasjon med muterte virus. Å holde seg hjemme når man er syk, holde avstand til hverandre, god hånd- og hostehygiene og kontaktreduserende tiltak er effektivt også med de muterte virusvariantene.

Smittevernveilederen beholder det forutsigbare trafikklyssystemet med grønt, gult, og rødt tiltaksnivå. De nye veilederne tydeliggjør hva som skal til for å ha god nok avstand på de ulike nivåene.

– Vi er i en krevende situasjon med økende smitte mange steder i landet, også blant barn og unge. Det er en prioritet at barn og elever skal kunne gå i barnehagen og på skolen, og da kan vi ikke innføre så strenge tiltak at det ikke er praktisk mulig, eller at barna ikke har det bra når de er der. Tiltakene i barnehagen og på skolen må sikre godt smittevern, samtidig som byrden for barn, elever og ansatte blir så lav som mulig, sier Melby.

2-meteren gjelder ikke i barnehage og skole

Det er den samlede mengden av tiltak i samfunnet som er avgjørende for å redusere smitte. Når vi har færre tiltak for barn og unge, må vi voksne tåle strengere tiltak. 

Den nylig oppjusterte anbefalingen om å holde to meter avstand til andre, gjelder ikke i barnehage og skole. Den nasjonale anbefalingen om 2 meter avstand handler om at mange blir smittet i sosiale sammenhenger.

Bruk av munnbind kan anbefales for ansatte og elever på ungdomsskolen, men ikke i undervisningssituasjonen

– Bruk av munnbind anbefales ikke for barn under 13 år. Elevene på ungdomsskolen og de ansatte har bedre forutsetning for å bruke munnbind riktig. Derfor kan munnbind utenfor klasserommet vurderes som et ekstra smitteverntiltak for elever på ungdomsskolen og for de ansatte. For eksempel kan det være aktuelt i fellesområder der det lett kan oppstå trengsel, sier Melby.

Hvis skoleeier og lokale helsemyndigheter anbefaler munnbind, skal det være frivillig for elever og ansatte om de vil bruke det. Munnbind bør deles ut gratis til elevene. Regjeringen har vært tydelig på at kommunene vil få kompensert merutgifter som følge av pandemien. Det vil også gjelde utgifter til munnbind.

Munnbind skal ikke være en erstatning for å holde avstand.

Ansattes smittevern

Barnehagene og skolene oppfordres til å begrense kontakt mellom ansatte, så langt det er mulig. Digitale møter anbefales. Hjemmekontor anbefales for oppgaver som ikke må utføres på skolen, i kommuner der det er anbefaling eller påbud om hjemmekontor.

De nye veilederne trer i kraft 12.april, slik at barnehagene og skolene får uken etter påske til å områ seg.