Historisk arkiv

Redusert foreldrebetaling også i SFO ved friskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen bevilger tre millioner kroner til å gi friskoleelever med foreldre med lav inntekt et rimeligere SFO-tilbud.

– Vi har allerede innført redusert foreldrebetaling i SFO i den offentlige skolen for elever med foreldre med lav inntekt. Nå oppretter vi en ordning som også gjelder SFO ved friskolene, slik at de har mulighet til å tilby det samme, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Fordi SFO er frivillig kan høy foreldrebetaling være til hinder for at elever fra familier med lav inntekt deltar. Friskolene kan ikke finansiere skolefritidsordningen (SFO) ved å bruke det offentlige tilskuddet som går til å drifte skolen. Derfor oppretter regjeringen et eget øremerket tilskudd for redusert foreldrebetaling i SFO ved friskolene fra høsten 2021.

– Den nye tilskuddsordningen skal gi elever i friskoler bedre mulighet til å delta i SFO, uavhengig av foreldrenes inntekt. SFO er et viktig tilbud for mange barn og bidrar til inkludering og deltagelse i aktiviteter utenom skoletiden, sier Melby. 

Tilskuddsordningen innebærer at foreldrebetalingen for en SFO-plass maksimalt skal utgjøre seks prosent av den samlede inntekten til husholdningen. Retningslinjene for tilskuddsordningen er nå fastsatt, slik at skolene kan søke om tildeling.

I statsbudsjettet for 2021 ble det bevilget midler til flere tiltak for å redusere foreldrebetalingen i SFO for elever fra familier med lav inntekt:

  • 25 mill. kr til å utvide ordningen med innteksgradert foreldrebetaling i SFO ved offentlige skoler også til 3.-4. trinn.
  • 3 mill. kr til å opprette ny tilskuddsordning til redusert foreldrebetaling for 1.-4. trinn i SFO ved friskoler.
  • 15,2 mill. kr til gratis SFO for familier med lav inntekt i utvalgte kommuner.
  • 114,5 mill. kr til å dekke helårseffekten av den nasjonale ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling for elever på 1.-2. trinn og gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.-7. trinn.

Innføring av moderasjonsordninger i SFO bygger på tiltakene regjeringen presenterte i stortingsmeldingen Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. Ordningene følger dermed opp punktet i Granavolden-erklæringen om at regjeringen vil "innføre ordninger med redusert foreldrebetaling og gratis opphold på SFO/AKS etter skoletid for barn av foreldre med lav inntekt."

Fakta om redusert foreldrebetaling i SFO

Høsten 2020 ble det innført redusert foreldrebetaling i SFO ved offentlige skoler på 1.-2. trinn. Ordningen utvides til å gjelde 3.-4. trinn fra høsten 2021.

Høsten 2021 opprettes det i tillegg to nye tilskuddsordninger. De nye ordningene er redusert foreldrebetaling i SFO ved friskoler, og gratis SFO for familier med lav inntekt i utvalgte kommuner.