Historisk arkiv

Ny strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren

Historisk arkiv
Ny strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren

Slik skal studentene bli bedre forberedt på et digitalisert arbeidsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Den digitale virkeligheten i arbeidslivet må inn i alle fag på alle utdanninger, slik at studentene får den digitale kompetansen de trenger på vei inn i jobb. – Vi må på den ene siden utruste morgendagens studenter med den kompetansen de trenger, men også tilby påfyll til dem som allerede står i jobb, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

– Under koronakrisen har både ansatte og studenter blitt kastet inn i en digital hverdag. Nå må universitetene og høyskolene bygge videre på det som fungerte godt. Digital undervisning handler om mer enn å flytte den tradisjonelle forelesningen over på nett. Det handler om å gjøre undervisningen mer aktiv og gjøre utdanning mer tilgjengelig, sier Asheim.

Et hovedmål med den nye strategien er at universiteter og høyskoler i enda større grad skal bidra med den kompetansen som folk, bedrifter og det offentlige trenger for å lykkes med den digitale omstillingen. De skal også utvikle ny kunnskap om hvordan digitaliseringen påvirker samfunn og enkeltmennesker.

– Digitale utdanningstilbud gjør det mulig å studere i alle deler av landet. Dette er en god nyhet for både distriktene og studentene, som får en mer innovativ og engasjerende måte å tilegne seg kunnskap på, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Strategien har seks innsatsområder

  • Utdanning skal bli mer tilgjengelig for folk
  • Bedre undervisning og læring
  • Digitale temaer, metoder og kompetanse skal inn i alle fag, og studietilbudene innen IKT må dimensjoneres etter hva studentene og arbeidslivet etterspør
  • Forskningen skal bli mer åpen og bidra til flere forskningsmuligheter
  • Universiteter og høyskoler må dele data og kunnskap seg imellom
  • Universiteter og høyskoler skal jobbe med ledelse og kultur for digital omstilling

Digitale temaer skal inn i alle fag

Digitale endringer er en av de største omstillingene samfunnet vårt skal gjennom dette tiåret. Stadig flere opplever at de trenger å forstå og bruke digital teknologi mer enn før. Universiteter og høyskoler må derfor ha studietilbud som kan gi relevant digital kompetanse for de fleste yrker.

– Vi må både utdanne IKT-spesialister på grunnlag av hvilke studier studentene etterspør og arbeidslivets behov, samtidig som vi sørger for at digital kompetanse ikke bare er forbeholdt digitale yrker. Hele arbeidslivet står overfor en stor digital omstilling, og bedre digital kompetanse som er tilpasset yrket studentene skal ut i, vil gjøre dem bedre rustet for arbeidslivet, sier Asheim.

Utdanningstilbudene må bli tilgjengelig for flere

Universitetene og høyskolene må utnytte digital teknologi for at flere skal få tilgang til utdanning i hele landet. Regjeringen har allerede bevilget rundt 1 milliard kroner til fleksible tilbud.

– Vi har store ambisjoner om å gjøre utdanning tilgjengelig for flere uavhengig av hvor de bor, eller hvilken livssituasjon de er i. Det arbeidet er allerede godt i gang både gjennom penger vi har gitt, og tilbud som har kommet på plass. Men vi skal videre og blant annet legge bedre til rette for nettbaserte tilbud, sier Asheim.

Fakta

  • Kunnskapsdepartementet (KD) ga i 2020 Unit i oppdrag å utarbeide et strategiutkast i samarbeid med universitets- og høyskolesektoren. En arbeidsgruppe med representanter fra utdanningsinstitusjonene, næringslivet, studentorganisasjonene og Unit leverte et forslag til KD i januar 2021. Forslaget var forankret i sektoren bl.a. gjennom to innspillsrunder med universiteter og høyskoler. KD bearbeidet forslaget og sendte det på ordinær offentlig høring i juni 2021. Etter høringen ble saken behandlet i regjeringen.
  • Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 2021–2025 erstatter nåværende Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 2017–2021.