Historisk arkiv

Utredning om levekår i byer sendes på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen sender en utredning av levekår i byene ut på høring. Utvalget, som i to år har arbeidet med levekårs- og integreringsutfordringer i utvalgte byområder, leverte sin utredning like før jul.

By- og levekårsutvalgets utredning - NOU 2020:16 Levekår i byer - Gode lokalsamfunn for alle, sendes nå på bred høring med frist for å uttale seg 30. april.

Like muligheter
Det er kunnskaps- og integreringsministeren, i samarbeid med kommunal- og moderniseringsministeren, som sender utredningen på høring.

-Vi vil ha like muligheter til deltakelse, arbeid og utdanning for alle innbyggerne i landet vårt, uavhengig av hvor de bor, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).  Statsråden legger til at vi må motvirke at noen barn og unge får færre muligheter til samfunnsdeltakelse enn det andre får. 

By- og levekårsutvalget har kartlagt omfanget av levekårsutfordringer i og omkring de største byene i Norge. Slike utfordringer er dårlige bomiljø, få møteplasser og aktivitetstilbud, arbeidsledighet, barnefattigdom, vold i nære relasjoner, frafall fra utdanning og dårlig helse for å nevne noe.

Tendenser til segregering

Utvalget har kartlagt levekårsutfordringer uavhengig av etnisk bakgrunn, men har også sett på hvordan fordelingen av slike utfordringer faller sammen med hvor innbyggere med innvandrerbakgrunn bor i Norge. Utvalget har i den forbindelse funnet tendenser til etnisk og sosioøkonomisk segregering i barnehager, grunnskoler og videregående opplæring i aktuelle byområder.

– For at staten og kommunene skal kunne sette inn de tiltakene som best bidrar til å utjevne forskjeller og motvirke levekårsutfordringer, må vi ha kunnskap. Utvalget har gitt oss verdifull innsikt som vi vil ta med oss inn i arbeidet med områdesatsingene i de store byene. Nå ser vi frem til å få flere innspill gjennom høringen, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Påvirker barns utvikling

Mange innbyggere i de aktuelle byområdene som er undersøkt, er fornøyde med nabolaget sitt. Disse har høy trivsel, og også betydelige ressurser og initiativ. Samtidig er det utfordringer. Utredningen peker blant annet på at det å vokse opp i et levekårsutsatt område over tid kan påvirke barn og ungers utdanning og utvikling negativt.

- Som kunnskaps- og integreringsminister er jeg opptatt av at vi må ha god dokumentasjon som viser hvordan sosioøkonomi og levekårsutfordringer henger sammen med muligheter for deltakelse, utdanning og integrering, og i hvilken retning utviklingen faktisk går, presiserer Melby. Statsråden legger til at utredningen som nå sendes på høring gir et bredt tilfang. – I forbindelse med høringsrunden vil vi få innspill og kommentarer fra andre aktører på analysene og forslagene til tiltak som utvalget foreslår. Det er bra, sier hun.

Mer om høringen kan leses her.