Historisk arkiv

Nyheter

Klima- og miljøministeren ber om synspunkter på klimalov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Trenger Norge en egen klimalov? Klima- og miljøminister Tine Sundtoft ber om innspill og synspunkter.

Regjeringen har så langt ikke tatt stilling til om den mener en klimalov er hensiktsmessig i Norge.

- Jeg vil høre hva næringslivet, organisasjoner og andre har å si før vi bestemmer oss for om vi vil sette i gang et lovarbeid, sier Tine Sundtoft.

I forbindelse med behandlingen av klimameldingen (Meld.St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk), ba flertallet i Stortingets energi- og miljøkomité regjeringen om å ”utrede hensiktsmessigheten av” en klimalov i Norge ”basert på erfaringer med dagens lovgiving og virkemiddelbruk”.

Storbritannia har sin ”Climate Change Act”, Danmark fikk i sommer sin ”Lov om Klimarådet, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger”, og Finlands Riksdag har i høst til behandling forslag om en finsk ”Klimatlag”. Sveriges nye regjering har i ”regeringsförklaringen” for 2014 signalisert at ”ett klimatpolitiskt ramverk skall införas” under mandatperioden. Debatten om klimalov er i gang også i Norge. 

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft tar nå initiativ til en offentlig innspillsrunde om klimalov i Norge, som ledd i oppfølgingen av Klimaforliket fra 2012.

Tine Sundtoft mener det er naturlig med bred og direkte involvering i en sak som dette. Klimaproblemet angår alle, og alle sektorer må bidra i omstillingen mot et lavutslippssamfunn. Notatet ”Perspektiver på en klimalov” inneholder ikke noe konkret forslag fra regjeringen, men det er ment å gi høringsinstansene bakgrunn for å kunne uttale seg.

Norge har allerede et godt lovverk og sterke virkemidler på plass.

-Når vi vurderer en eventuell klimalov, kan vi ikke bare ta blåkopi av andre lands lovgivning, framhever Sundtoft.

Høringsnotatet er derfor også en invitasjon til synspunkter på om, og eventuelt hvordan, en klimalov kan gi merverdi gitt Norges utslippssituasjon, virkemiddelbruk i klimapolitikken og norsk lovgivning.

Høringsnotatet er lagt ut på Klima- og miljødepartementets nettsider, se www.kld.dep.no/kld-hoering-klimalov.

For å avgi høringsuttalelser kan du bruke den digitale løsningen for høringsuttalelse på høringssiden eller sende til postmottak@kld.dep.no innen 30. januar 2015.

Høringsmøte

Det blir arrangert høringsmøte 12. januar 2015 hos Klima- og miljødepartementet i Kongens gate 20.

Presentasjoner

Nett-TV: Høringsmøte om klimalov

Nett-tv Nett-TV: Klima- og miljøministeren ber om synspunkter på klimalov

Se sendingen her

Se sendingen her