Historisk arkiv

Forslag om avprioritering av svarthalespove

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Fuglearten svarthalespove foreslås nå avprioritert. Arten ble i 2011 en prioritert art etter naturmangfoldloven. Selv om grunneiere som har ønsket det har fått dispensasjon fra slåtteforbudet, har situasjonen blitt oppfattet som lite forutsigbar og konfliktnivået vært høyt. En avprioritering forutsetter at andre virkemidler sikrer artens overlevelse.

Formålet med prioritering av svarthalespove var å ivareta arten i samsvar med forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven. Artens hovedutfordring i Sør-Norge er lav ungeproduksjon. Utfordringen har i første rekke vært slått av gress på arealer der svarthalespoven hekker. Forskriftens regler om forbud mot slått før 15. juli medfører at gresset ikke kan brukes som fôr, og forskriften kommer dermed i konflikt med næringsinteressene. Av denne grunn har de grunneiere som har ønsket det, fått dispensasjon fra slåtteforbudet.

- Det har vært høyt konfliktnivå knyttet til forvaltningen av svarthalespove som prioritert art. Det er viktig å ha aksept for vern og derfor bør det skapes ro rundt forvaltningen av denne arten, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Det er en forutsetning for avprioriteringen at det kommer på plass andre virkemidler som kan ta vare på arten. Aktuelle virkemidler kan være tilskudd og andre virkemidler enn de som hører inn under miljøforvaltningen.

Flere arter skal prioriteres

En rekke arter i Norge er klassifisert som truet. Det betyr at de har fra stor til ekstremt høy risiko for å dø ut fra norsk natur.

- Jeg ser det som viktig å styrke det samlede arbeidet for truet arter slik at deres bestandsstatus bedres. Jeg vil derfor vinteren og våren 2015 vedta flere arter som prioriterte arter som ledd i dette arbeidet, sier Sundtoft.