Historisk arkiv

Norge styrker miljøsamarbeidet med Myanmar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Som følge av Myanmars demokratiseringsprosess de siste årene har Norge startet opp et samarbeid om natur- og vannforvaltning med Myanmar. Under statssekretær i Klima- og miljødepartementet Lars Andreas Lundes besøk til Myanmar 4. – 6. februar ble det inngått en formell samarbeidsavtale som ytterligere styrker miljøsamarbeidet.

- Det er viktig at Myanmar får styrket sin kompetanse på natur- og vannforvaltning. Jeg er imponert over de prosjektene som allerede er i gang og ser fram til fortsettelsen, sa Lunde.

Myanmar er et land med stort naturmangfold og rike naturressurser. Landet står nå ved et veiskille, og har muligheten til å velge en alternativ utviklingsstrategi som kombinerer bærekraftig naturforvaltning med økonomisk vekst som kommer lokalbefolkningen til gode.

Formell samarbeidsavtale

Avtalen mellom Norge og Myanmar som ble signert torsdag skaper en formell ramme for samarbeid om kompetanseheving innenfor forvaltning av vannressurser, naturmangfold, verneområder og skog.

- Etter å ha vært isolert i mange år er Myanmars miljødepartement svært interessert i å lære fra erfaringer i andre land. Samarbeidsavtalen viser at Myanmar ønsker å ta vare på sin rike natur, noe som også er en forutsetning for en bærekraftig utvikling, sa Lunde.

 
Undertegning av miljøavtale med Mayanmar. (Foto: Klima- og miljødepartementet.)

Samarbeid på natur- og vannforvaltning og verdensarv

Det overordnede målet for miljøsamarbeidet mellom Norge og Myanmar er å styrke Myanmars oppfølging av internasjonale konvensjoner og evne til å delta aktivt i internasjonalt miljøsamarbeid. Hovedvekten i prosjektene som allerede har startet opp er natur- og vannforvaltning. Dette er av grunnleggende betydning for sivilbefolkningen i Myanmar, og er områder for Norge har nyttig kompetanse. På norsk side er Miljødirektoratet, Norsk Institutt for Vannforskning og Regnskogsfondet samarbeidspartnere.

Etter initiativ fra Myanmars miljøminister Win Tun bistår også Norge, gjennom Nordic World Heritage Foundation, Myanmar med å nominere kandidater til UNESCOs verdensarvliste. På tross av Myanmars rike natur- og kulturarv har landet ingen verneområder på verdensarvlisten. Myanmar har utpekt Inle Lake som en av kandidatene for UNESCOs liste. Lunde besøkte Inle Lake under hans opphold i Myanmar.

- Inle Lake viser på en fin måte helheten i Norges miljøsamarbeid med Myanmar. Problematikken rundt og i innsjøen viser hvordan vann- og naturforvaltning, verdensarv, reduksjon av avskogning og samarbeid med lokalbefolkning henger sammen, sa Lunde.

Inle Lake har store utfordringer knyttet til blant annet dårlig vannkvalitet og sedimentering som fører til at innsjøen gror igjen og skrumper inn. Avskogning i områdene rundt fører til ytterligere press på innsjøen. Samtidig er lokalbefolkningen avhengig av intakt naturmangfold i og rundt innsjøen slik at de fortsatt kan leve av fiske og turisme. 

Skogsamarbeid

Under samtalen med Lunde, var Myanmars viseminister for miljø og skog Aye Myint Maung  opptatt av å snakke om utfordringene landet møter i sin skogforvaltning og deres ønske om å etablere et nasjonalt REDD program.

- Bærekraftig skogforvaltning er helt avgjørende for utvikling og fattigdomsforkjempelse i Myanmar, sa Aye Myint Maung.

Det var enighet om å fortsette samarbeidet med å etablere et nasjonalt REDD program. Myanmar har, med teknisk støtte fra FNs REDD Program  og med finansiell støtte fra Norge, allerede kommet langt i denne prosessen og håper å lansere sitt program i løpet av våren. Norge støtter allerede en rekke andre land i sørøst Asia med å redusere karbonutslipp fra skogsesktoren, inkludert Indonesia og Vietnam. 

Myanmar er et viktig skogland i regionen og tredje største landet med tanke på karbonvolum. Myanmar har spesielt verdifulle skogsorter som villtvoksende teak  og disse tresortene er særlig utsatte for den illegale tømmerhandelen i regionen som er et betydelig problem i landet. Myanmars skoger, som på et tidspunkt dekket halvparten av landarealet,  har opplevd en dramatisk avskogning de siste tiårene og Miljø- og Skogdepartementet håper at et nasjonalt REDD program vil bedre forvaltningen av landets skogressurser og redusere avskogingen.  

- Bærekraftig skogforvaltning i Myanmar er viktig både for lokalbefolkningen som lever av skogen og i kampen for å redusere de globale klimaendringene, sa Lunde.

Statssekretær Lars Andreas Lunde på feltbesøk under oppholdet i Mayanmar. (Foto: Klima- og miljødepartementet.)