Historisk arkiv

Fjellrev blir prioritert art

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Fjellreven er vedtatt som prioritert art av Kongen i statsråd. Prioriteringen betyr at fjellrev og fjellrevhi får en bedre beskyttelse enn i dag. Dette gjøres som ledd i arbeidet med å bedre situasjonen for truede arter.

 

Fjellrev under stein

Fjellreven er en kritisk truet art. Dette betyr at den har ekstremt høy risiko for å dø ut. Arten var tidligere vanlig i Norge, men omfattende jakt gjorde at populasjonen ble redusert til et svært lavt nivå. På tross av at fjellreven ble fredet i 1930, har bestanden holdt seg kritisk lav.

- Fjellreven er en spennende og morsom art, som dessverre er kritisk truet. Gjennom å gjøre den til en prioritert art tar vi et enda tydeligere ansvar for fjellreven, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

I Sør-Norge har det de senere år vært en positiv utvikling for fjellrev grunnet utsetting av arten gjennom Avlsprogrammet for fjellrev. Går vi tilbake til 2010 var det i underkant av 50 individer på landsbasis. Totalt er den voksne fjellrevbestanden i Norge nå oppe i om lag 125 individer.

- Arbeidet som gjøres med utsetting av valper og fôrautomater i fjellet og felling av rødrev er utrolig viktig. Selv hadde jeg i fjor vinter gleden av å være med på å sette ut fjellrevvalper på Hardangervidda, sier Sundtoft.

Forbud mot forstyrrelse og ødeleggelse av hi

Det blir et klart forbud mot skade og ødeleggelse av fjellrev og fjellrevhi, inkludert tomme hi. Også forstyrrelse av fjellrev blir forbudt etter den nye forskriften. Prioritering innebærer også at vi tar et enda tydeligere ansvar for fjellreven. Les den kongelige resolusjonen og forskriften her.

- Erfaringene så langt viser at prioritering av en art innebærer at mange blir mer oppmerksom på arten og at man gjennom aktiviteter og tiltak tar større hensyn til den. Samlet sett vil dette bidra til en mer positiv utvikling for fjellreven, sier Sundtoft.

Tidligere er åtte arter i Norge prioritert. Dette er fugleartene dverggås og svarthalespove, insektartene elvesandjeger, eremitt og klippeblåvinge og planteartene dragehode, honningblom og rød skogfrue.

- Det er både et globalt og nasjonalt mål å bedre bestandsstatusen for truede arter. Jeg vil derfor etablere flere prioriterte arter før sommeren, sier Sundtoft.

Fakta

Fjellrev

 • Ett av Norges mest truede pattedyr. Kategorisert som kritisk truet i Norsk rødliste 2010
 • Det er omlag 125 voksne fjellrev i Norge
 • Tilpasset et arktisk klima. Reproduksjon og overlevelse av valper er tett koblet til lemensyklus
 • Små og isolerte delbestander, konkurranse med rødrev og manglende lemensykluser truer bestanden i Norge
 • Siden 2003 er det igangsatt flere tiltak for å øke bestanden (utsetting, foring, utskyting av rødrev)
 • Det er registrert 633 fjellrevhi i Norge, kun et fåtall har yngleaktivitet i dag

Avlsstasjon for fjellrev

 • Etablert 2005 i Oppdal kommune
 • Driftes av Norsk institutt for naturforskning på oppdrag fra Miljødirektoratet
 • Avler frem fjellrev for utsetting i områder der fjellreven er utdødd eller fåtallig
 • Har bidratt til reetablering av fjellrev på Dovrefjell og enkelte områder av Hardangervidda
 • Mål om reetablering av fjellrev på hele Hardangervidda og i Nord-Norge
 • Bestanden har økt fra ca 50 voksne individer i 2010 til 125 individer i 2014

Les mer om fjellrev

Om fjellrev på Miljødirektoratets nettsider.

Om fjellrev på Miljøstatus.

Faktaark om fjellrev (pdf).

Om fjellrev på Nina sine nettsider.