Historisk arkiv

Grønn skipsfart i regjeringens maritime strategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen legger i dag frem en maritim strategi hvor et hovedmål er å stimulere til grønn vekst for norsk maritim næring og for økt bruk av miljøteknologiske løsninger og mer miljøvennlig drivstoff for skip.

-Et grønt skifte i maritim næring er vinn-vinn. Det vil gi viktige utslippsreduksjoner og potensiale for næringsutvikling, sier Tine Sundtoft. 

Videreføring av NOx-avtalen


Et av de viktigste virkemidlene på miljøområdet de senere årene har vært NOx-avtalen som har utløst mange utslippsreduserende tiltak i innenriks skipsfart. –Vi har gode erfaringer med ordningen og vi ønsker å gi forutsigbarhet for næringen. Derfor har vi nå besluttet at vi vil forhandle om en ny avtale for videre fritak for NOx-avgift etter 2017, sier Tine Sundtoft.

Forhandlingene med næringsorganisasjonen kan starte så snart regjeringen vet mer om nivået på Norges internasjonale utslippsforpliktelser fra 2030.

Mer miljøvennlig drivstoff


Økt bruk av mer miljøvennlig drivstoff er en nøkkelfaktor i utviklingen av grønn skipsfart. -Vi ser at bruk av nullutslippsløsninger som elektrisk drift ikke lenger er utopi, men realitet og at det er stort potensiale for gassdrift og hybridløsninger i skipsfarten. Vi vil derfor støtte forskning og utredning og kommersialisering av løsninger for en mer miljøvennlig skipsfart, sier Sundtoft.

Strategien identifiserer konkrete grep. Blant disse er å stille krav til lavutslipps- og nullutslippsteknologi i fergeanbud når teknologien tilsier dette. Det skal vurderes nærmere hvordan det tilsvarende teknologier kan innfases i fylkeskommunal fergedrift.

Videreutvikling av internasjonale miljø-regelverk


En internasjonal næring som skipsfarten trenger tydelige internasjonale miljøkrav. -Det er dette som gir de store utslippsreduksjonen, og også de store markedene for grønn teknologi. Regjeringen vil derfor arbeide målrettet i IMO for å videreutvikle et klima- og miljøvennlig internasjonalt regelverk, sier Sundtoft.


Les hele maritim strategi her.

Faglige underlagsrapporter

Grunnlagsdata for skipstrafikk og drivstofforbruk (pdf)

Teknisk vurdering av skip og av infrastruktur for forsyning av drivstoff til skip (pdf)

Vurdering av tiltak og virkemidler for mer miljøvennlige drivstoff i skipsfartnæringen (pdf)