Historisk arkiv

Klimaendringer vil gi alvorlige konsekvenser for Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Temperaturen i Norge kan stige med 4,5 grader og flomstørrelsen kan øke med 60 prosent fram mot århundreskiftet dersom utslippene av klimagasser fortsetter å øke.

Miljødirektoratet har i dag publisert rapporten "Klima i Norge 2100".

Rapporten beskriver beregnet klimautvikling i Norge fram mot år 2100 under forskjellige antagelser om framtidige utslipp av klimagasser.

-Framskrivningene i "Klima i Norge 2100" viser med tydelighet at klimaendringene også vil ramme Norge og at utslippene må kuttes kraftig for å unngå alvorlige konsekvenser, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Framskrivningene i rapporten viser at dersom utslippene av klimagasser fortsetter å øke helt fram til slutten av dette århundret, må vi være forberedt på en økning i årsmiddeltemperaturen for Norge på om lag 4,5 grader celcius.  Det er imidlertid store regionale forskjeller. For deler av Finnmark kan oppvarmingen bli på mer enn seks grader, mens oppvarmingen på Vestlandet beregnes å bli noe lavere enn landsgjennomsnittet.

I vassdrag som i dag domineres av regnflom, forventes flomstørrelsen å øke med opptil 60 prosent.

Rapporten er utgitt av Klimaservicesenteret, med bidrag fra Havforskningsinstituttet, Meteorologisk institutt, Nansensenteret, Norges vassdrags- og energidirektorat, Uni Research, Universitetet i Bergen, Kartverket. På oppdrag for Miljødirektoratet. Den er i hovedsak basert på globale klimaframskrivinger fra 5. hovedrapport fra FNs klimapanel.

Rapporten «Klima i Norge 2100» presenteres på en konferansen om klimatilpasning i Oslo i dag, 22. september.

 

Les mer om rapporten her: http://www.miljodirektoratet.no/20947

Du finner rapporten her: http://www.miljodirektoratet.no/20804

og her: www.klimaservicesenteret.no