Historisk arkiv

Nyheter

Norge overholdt mål om NOx-utslippene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Norge fortsetter å redusere utslippene av nitrogenoksider (NOx). Utslippene er redusert med 20 prosent siden avgiften på utslipp av NOx ble innført i 2007 og den første avtalen mellom næringsorganisasjonene og departementet om reduksjon av NOx-utslippene ble iverksatt.

Tall fra Statistisk sentralbyrå som ble publisert 20. februar viser at Norge reduserte utslippene av nitrogenoksider (NOx) med fem prosent fra 2012 til 2013. Denne reduksjonen medførte at Norge i 2013 overholdt de internasjonale forpliktelsene om et maksimalt årlig NOx-utslipp på 156 000 tonn.

 Forpliktelsene følger av Gøteborgprotokollen og Direktivet om nasjonale utslippstak for forurensninger til luft. Utslippene som omfattes av forpliktelsene var 2013 på 154 000 tonn.

– Jeg er fornøyd med at Norge nå overholder de internasjonale NOx-forpliktelsene. Arbeidet med å redusere skadelig luftforurensing  krever internasjonalt samarbeid. Det er avgjørende at alle land følger opp forpliktelsene sine, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Utslippene av NOx fra vegtrafikken er gradvis redusert over flere år som følge av stadig strengere utslippskrav til kjøretøy og utskifting av bilparken. De senere årene er utslippene vesentlig redusert gjennom tiltak i regi av Næringslivets NOx-fond. Analysene av planlagte tiltak og den økonomiske utviklingen i ulike sektorer indikerer at NOx-utslippene vil fortsette å reduseres.

–   Jeg vil takke næringsorganisasjonene og NOx-fondet for arbeidet de så langt har gjort for å gjennomføre utslippsreduserende tiltak. Det omfattende arbeidet har bidratt til å skape markeder for nye løsninger, hvor økt bruk av gass som drivstoff på skip er blant de viktigste, sier Sundtoft.

NOx  bidrar til sur nedbør, overgjødsling og  skader på menneskers helse. Arbeidet med å redusere skadelige langtransporterte luftforurensninger fortsetter med utvikling av nye internasjonale avtaler og nye utslippsforpliktelser for de kommende tiårene.