Historisk arkiv

Oppdatering av iskanten i forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Våren 2015 vil regjeringen fremme en melding til Stortinget med en oppdatert beregning av iskanten i forvaltningsplanen for Barentshavet - Lofoten. Nye målinger viser at iskanten har trukket seg nordover.

- Det er viktig å ha oppdatert kunnskap om hvor de sårbare områdene befinner seg. Jeg har derfor bedt Norsk Polarinstitutt om en oppdatert beregning av iskanten, slik at forvaltningsplanen blir oppdatert med nye isdata., sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Stortinget har tidligere sluttet seg til at det kan drives petroleumsvirksomhet i hele Barentshavet sørøst. I samarbeidsavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, blir det samtidig fastslått at det ikke skal foregå petroleumsaktivitet ved iskanten.

I forståelse med samarbeidspartiene vil regjeringen legge frem en melding for Stortinget med en oppdatert beregning av iskanten i løpet av våren 2015.

Iskanten i forvaltningsplanens kart ble utarbeidet i den tverrsektorielle faggruppen som laget det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen for Barentshavet. Gruppen ble ledet av Norsk polarinstitutt. Eldre isdata (1967–89) lå til grunn for utarbeidelsen av kartet i forvaltningsplanen. Klima- og miljødepartementet har bedt Norsk Polarinstitutt foreta en nyberegning basert på nyere isdata fra satellittobservasjoner. Beregningen viser at iskanten og de sårbare områdene har flyttet seg nordover.

En beregning basert på isdata fra perioden 1984–2013 fremgår av vedlagte kart (pdf). Et endelig kart hvor de siste dataene fra 2014 inngår, vil bli presentert i meldingen til Stortinget. De nye 2014-dataene vil imidlertid ha minimale utslag på beregningen.

Regjeringen vil videre fremme en melding til Stortinget om revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten i 2020. Arbeidet med det faglige grunnlaget for meldingen startes opp i Faglig forum, inkludert Norsk Polarinstitutt, i inneværende stortingsperiode.

Formålet med forvaltningsplanene er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester i havområdene og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold.

- Forvaltningsplaneneer et konkret utrykk for at Norge som kyststat har evne og vilje til å ta ansvar for de store havområdene vi forvalter, avslutter Sundtoft.