Historisk arkiv

Lovutvalg skal gjennomgå fjelloven og statsallmenningsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen har bestemt at det skal nedsettes et lovutvalg som skal gjennomgå statsallmenningslovverket. Statsallmenningslovverket består av fjelloven og statsallmenningsloven.

Statsallmenningen strekker seg over et areal på 26 200 km² og omfatter store fjell og skogområder i Midt- og Sør-Norge. Staten er eier, men bygdefolk har omfattende rettigheter fra gammel tid og i enkelte statsallmenninger drives samisk reindrift. Statsallmenningen omfatter også store verneområder, Jotunheimen og Hardangervidda, og er svært viktige for friluftsliv, jakt og fiske. Forvaltningen av statsallmenningene er kompleks og regjeringen ser et potensiale for forenkling og modernisering. 

Initiativet til gjennomgangen og arbeidet med å etablere et slik utvalg, er et samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet.

-Fjelloven er 40 år gammel og mye har endret seg i det norske samfunnet på den tiden. Det bør være store muligheter for forenklinger og modernisering av  dette lovverket , sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Utvalget skal ha sterk juridisk kompetanse, og være representativt for det mangfold av rettigheter og interesser som gjør seg gjeldende i statsallmenningene. Lovutvalget får en bred sammensetning av ulike interesser, som bruksrettsinteressene, herunder den samiske reindrifta, jakt, fiske og friluftsinteresser, og samiske interesser mer generelt.

Landbruks- og matdepartementet sender nå ut brev til en rekke organisasjoner som en ønsker skal delta i utvalgsarbeidet, med forespørsel om å oppnevne representanter. Dette omfatter fjellstyrene og allmenningsstyrene, som også er representative for de med jordbrukstilknyttede rettigheter, Statskog SF som grunneier, Sametinget, Norske Reindriftssamers Landsforbund, kommunene, samt representanter for landbruksinteressene, jakt- og fiskeinteressene og friluftsinteressene.

Utvalget vil bli oppnevnt ved kongelig resolusjon i 2016, og skal innen en frist på to år avgi en utredning i form av en NOU. Medlemmene og lederen for utvalget vil bli offentliggjort når utvalget er oppnevnt.