Historisk arkiv

Tømmerforordningen trer i kraft 1. mai

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

EUs tømmerforordning er et viktig regelverk for å forhindre handel med tømmer og treprodukter som stammer fra ulovlig hogst. Nå vil dette regelverket også gjelde i Norge.

EUs tømmerforordning (forordning 995/2010 EU) skal motvirke omsetning av tømmer som er ulovlig hogd, og treprodukter som er fremstilt av slikt tømmer. Tømmerforordningen er EØS-relevant og Klima- og miljødepartementet har sammen med Landbruks- og matdepartementet hatt på høring to forskrifter for gjennomføring av regelverket i Norge. Den ene forskriften gjelder for nasjonalt produsert tømmer og treprodukter, den andre importert tømmer og treprodukter. Høringsinstansene har i det vesentlige vært positive, og de to forskriftene er i dag vedtatt. 

Ulovlig hogst har store økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser. Ulovlig hogst fører til at myndighetene i de aktuelle landene mister store inntekter og gir grobunn for korrupsjon. Ulovlig hogst undergraver også virksomheten for dem som handler med lovlig hogde treprodukter. Slik hogst kan dessuten bidra til avskoging og skogforringelse, true det biologiske mangfold og undergrave en bærekraftig skogforvaltning.

-Tømmerforordningen er et viktig tiltak mot ulovlig hogst. Norge har et internasjonalt engasjement og jeg er derfor glad for at også Norge nå får dette verktøyet for å motvirke import av ulovlig tømmer og treprodukter, uttaler klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

- Eksport av tømmer er viktig for skognæringen i Norge, og EU er vår største handelspartner. Jeg er glad for at vi nå får gjennomført EUs tømmerforordning i Norge, slik at norske eksportører kan handle på samme vilkår som virksomheter i de øvrige EU-landene, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Forordningen forbyr handel med tømmer og treprodukter som stammer fra ulovlig hogst. Virksomheter som plasserer tømmer og treprodukter på det indre marked for første gang, skal utvise ”tilbørlig aktsomhet” og følge nærmere prosedyrer for å avdekke produktenes opprinnelse og lovlighet. Vilkåret om lovlighet gjelder lovverket i hogstlandet.  Forhandlere, det vil si alle som handler med tømmer og treprodukter som allerede er plassert på det indre markedet, skal kunne identifisere hvem som har levert tømmeret/treproduktet og hvilke forhandlere det eventuelt er solgt videre til.

Tømmerforordningen trer i kraft for Norge, Island og Liechtenstein fra 1. mai 2015. For EU-landene trådte forordningen i kraft 3. mars 2013. Miljødirektoratet vil være ansvarlig myndighet når det gjelder importert tømmer og treprodukter . Direktoratet vil bl.a. ha ansvaret for informasjon og tilsyn. Landbruksdirektoratet vil ha det tilsvarende ansvaret når det gjelder norskprodusert tømmer og treprodukter.

Nærmere informasjon om tømmerforordningen og det øvrige regelverket finnes her.