Historisk arkiv

Verner 66 skogområder i Norges største skogvernvedtak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 66 skogområder. Områdene ligger i 13 fylker, fra Troms i nord til Vest-Agder i sør. I alt vernes 260 kvadratkilometer, og ca. 162 kvadratkilometer av dette er produktiv skog. Aldri tidligere er det vernet så mye produktiv skog i ett vernevedtak.

- Aldri tidligere er det vernet så mye produktiv skog i ett vernevedtak. Skogvern er et viktig og svært effektivt tiltak for å sikre norsk naturmangfold, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Vern av skogområder skal bidra til et representativt vern av skogtyper og sikre truede arter og naturtyper i norsk skognatur. Norge har stor variasjon av skogtyper, også skogtyper som er internasjonalt sjeldne. Nær 50 prosent av de truede og nær truede artene i Norge lever i skog.

Varierte skogsområder

Områdene som vernes har stor variasjon. Her fins blant annet større gammelskogsområder opp mot fjellet, gammel granskog i mosaikk med slåttemyrer, bratte bekkekløfter, frodige edellauvskoger med gamle hule eiker og skog i bratte lier ved Sognefjorden. Med dette vedtaket øker norsk skogvern fra nær 2,7 prosent til nær 2,9 prosent av den produktive skogen i landet.

-Regjeringsplattformen sier at vi skal styrke arbeidet med frivillig skogvern. Jeg er glad for at vi får på plass disse viktige verneområdene, sier klima- og miljøministeren.

Sikrer leveområder for truede arter

Områdene som nå er vernet vil sikre viktige leveområder for et stort antall truede og nær truede arter. Det inngår også flere truede og nær truede naturtyper i områdene. 

Vernevedtaket vil bidra til oppnåelse av særlig følgende to nasjonale mål for naturmangfold:lenke:  KLDs budsjettproposisjon, Prop 1 S (2015-2016) for Klima- og miljødepartementet, side 63.)

 1. ”Eit representativt utval av norsk natur skal bevarast for kommande generasjonar.”
 2. ”Ingen arter og naturtypar skal utryddast, og utviklinga til truga og nær truga arter og naturtypar skal betrast”
  (KLDs budsjettproposisjon, Prop 1 S (2015-2016)

I tillegg bidrar vernevedtaket til oppfyllelse av internasjonale mål, blant annet målet i FN-konvensjonen om biologisk mangfold om vern og bevaring av områder som er viktige for biologisk mangfold og økosystemtjenester. Det inngår også naturtyper som Norge har et internasjonalt ansvalt ansvar for: kystgranskog og kontinentale skogsbekkekløfter.

Frivillig skogvern

Områdene inngår i all hovedsak i arbeidet med frivillig skogvern på privat grunn. Det innebærer at grunneierne selv har tilbudt områdene for vern, mot erstatning. Det inngår også noe skog eid av Statskog SF. Interessen for frivillig skogvern har de siste årene økt, og det pågår vernearbeid for et stort antall områder.

- Jeg vil berømme de mange skogeieren som har tilbudt sin skog for frivillig vern. Dette er et svært positivt samarbeid mellom miljømyndighetene og skogeierne, sier klima- og miljøminister Sundtoft.

Vernevedtaket omfatter ca. 260 kvadratkilometer nytt verneareal, hvorav ca. 162 kvadratkilometer er produktiv skog. Aldri tidligere er det i Norge vedtatt å verne så mye produktiv skog.

Kongelig resolusjon om vern av 66 skogsområder
Forskrifter for de 66 områdene (pdf).

Følgende områder er nå vernet:

 Oversiktskart over alle områdene.

 1. Lavangselva naturreservat i Balsfjord kommune, Troms fylke
 2. Guselva naturreservat i Lierne kommune, Nord-Trøndelag fylke
 3. Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark (utvidelse) i Verdal, Steinkjer, Grong, Snåsa og Lierne kommuner, Nord-Trøndelag fylke
 4. Migaren naturreservat (utvidelse) i Grong kommune, Nord-Trøndelag fylke
 5. Lødding naturreservat i Namsos kommune, Nord-Trøndelag fylke
 6. Buvika naturreservat i Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag fylke
 7. Gravhaugen naturreservat i Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag fylke
 8. Aunskardet - Lakshølhaugen naturreservat i Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag fylke
 9. Finnvolldalen-Esplingdalen naturreservat (utvidelse) i Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag fylke
 10. Kvamsfjellet naturreservat i Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag fylke
 11. Storgaulstadhøgda - Trollfossklompen naturreservat i Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag fylke
 12. Ramsås naturreservat i Verdal kommune, Nord-Trøndelag fylke
 13. Homla naturreservat i Malvik kommune, Sør-Trøndelag fylke
 14. Tangvolla naturreservat i Klæbu og Selbu kommuner, Sør-Trøndelag fylke
 15. Misterlia naturreservat i Rendalen kommune, Hedmark fylke
 16. Eldåa naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke
 17. Rokkåa naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke
 18. Veslhammarlia naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke
 19. Jukulen naturreservat (utvidelse) i Åmot kommune, Hedmark fylke
 20. Slåttbråtåmyra naturreservat i Åsnes kommune, Hedmark fylke
 21. Juvberget naturreservat i Åsnes kommune, Hedmark fylke
 22. Bjellneset naturreservat i Eidskog kommune, Hedmark fylke
 23. Solbrålia naturreservat i Sør-Fron kommune, Oppland fylke
 24. Langvassbrenna naturreservat i Jevnaker kommune, Oppland fylke
 25. Prestehesten naturreservat (utvidelse) i Aurskog-Høland kommune, Akershus fylke
 26. Gjerimåsan naturreservat (utvidelse) i Gjerdrum og Nannestad kommuner, Akershusfylke
 27. Raknerud og Gimmingsrud naturreservat i Trøgstad kommune, Østfold fylke
 28. Vestfjella naturreservat (utvidelse) i Aremark og Halden kommuner, Østfold fylke
 29. Knipetjennåsen naturreservat (utvidelse) i Krødsherad kommune, Buskerud fylke
 30. Juvsåsen naturreservat i Sigdal kommune, Buskerud fylke
 31. Fosseteråsen naturreservat i Øvre Eiker kommune, Buskerud fylke
 32. Granslia naturreservat i Hof kommune, Vestfold fylke
 33. Askilsåsen naturreservat i Sande kommune, Vestfold fylke
 34. Ryggsåsen naturreservat i Re og Holmestrand kommuner, Vestfold fylke
 35. Lunde naturreservat i Larvik kommune, Vestfold fylke
 36. Bratterudskogen naturreservat i Tinn kommune, Telemark fylke
 37. Minnesjø naturreservat i Nome kommune, Telemark fylke
 38. Eikelifjellet naturreservat i Skien og Nome kommuner, Telemark fylke
 39. Burmannsfjellet naturreservat i Skien kommune, Telemark fylke
 40. Trolldalsfjellet naturreservat i Skien kommune, Telemark fylke
 41. Skrim og Sauheradfjella naturreservat (utvidelse) i Kongsberg, Notodden, Sauherad, Skien og Kongsberg kommuner, Buskerud og Telemark fylker
 42. Omnflug naturreservat i Notodden kommune, Telemark fylke
 43. Trillingtjennane naturreservat (utvidelse) i Drangedal kommune, Telemark fylke
 44. Bråfjell naturreservat i Fyresdal kommune, Telemark fylke
 45. Ljosådalen naturreservat i Valle kommune, Aust-Agder fylke
 46. Rislåknuten naturreservat i Birkenes kommune, Aust-Agder fylke
 47. Langebergsheia og Mannfallknuten naturreservat i Froland og Birkenes kommuner, Aust-Agder fylke
 48. Eikåsen naturreservat i Tvedestrand kommune, Aust-Agder fylke
 49. Urdvatn og Kallingshei naturreservat (utvidelse) i Åmli kommune, Aust-Agder fylke
 50. Berlifjell naturreservat i Åmli kommune, Aust-Agder fylke
 51. Eikelidalen naturreservat i Åmli kommune, Aust-Agder fylke
 52. Stuvåna naturreservat i Åmli kommune, Aust-Agder fylke
 53. Hægbostad naturreservat i Lindesnes kommune, Vest-Agder fylke
 54. Kile naturreservat i Vennesla kommune, Vest-Agder fylke
 55. Geislafoss naturreservat (utvidelse) i Audnedal kommune, Vest-Agder fylke
 56. Drægnismorki – Yttrismorki naturreservat (utvidelse av Drægnismorki naturreservat) i Luster kommune, Sogn og Fjordane fylke
 57. Fimreiteåsen naturreservat i Sogndal kommune, Sogn og Fjordane fylke
 58. Badstudalen naturreservat i Lillesand kommune, Aust-Agder fylke
 59. Møytla naturreservat i Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag fylke
 60. Møytlaskardet naturreservat i Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag fylke
 61. Kjesbu-Høgmannen naturreservat i Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag fylke
 62. Holden naturreservat (utvidelse av Holdeslia naturreservat) i Lierne kommune, Nord-Trøndelag fylke
 63. Stuttgonglie naturreservat (utvidelse) i Vågå kommune, Oppland fylke
 64. Baklie naturreservat i Vågå kommune, Oppland fylke
 65. Veogjelet naturreservat i Vågå kommune, Oppland fylke
 66. Ridderspranget naturreservat i Vågå kommune, Oppland fylke

 

Slåttemyr og kalkskog
Slåttemyr og kalkskog. Fra Kvamsfjellet naturreservat i Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag Foto: Gry Tveten Aune