Historisk arkiv

20 millioner kroner til lav- og nullutslippsferger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet deler ut 20 millioner kroner til fylkeskommuner og kommuner som ønsker å sette lav- og nullutslippsferger i trafikk langs norskekysten.

Verdens første batteridrevne ferge er norsk og heterAmpere. Den går i trafikk mellom Lavik og Oppedal på E39 i Sogn og Fjordane.
Verdens første batteridrevne ferge er norsk og heter Ampere. Den går i trafikk mellom Lavik og Oppedal på E39 i Sogn og Fjordane. Foto: Fjellstrand

Som del av regjeringens satsing på grønn skipsfart, er det etablert en støtteordning for å hjelpe fylkeskommuner og kommuner som ønsker å stille krav om lav- og nullutslippsløsninger i fergeanbud. Introduksjon av nye grønne ferger vil føre til kutt i klimagassutslipp og samtidig gi muligheter for grønn teknologiutvikling og sysselsetting i maritim næring. 

Stor interesse 

Interessen fra fylkeskommunene for ordningen har vært betydelig. Ti fylkeskommuner har søkt på ordningen, og samtlige har fått innvilget støtte til prosjektene sine. 

– Vi registrerer stor interesse og vilje fra fylkeskommunene for å kjøpe inn grønne fergetjenester. Prosjektene vi nå gir støtte til, vil gi fylkeskommunene et solid grunnlag for å stille krav til lav- og nullutslippsløsninger for fergetjenester i tiden fremover, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.   

I tillegg til fergetjenester, tildeles midler til Stranda kommune som ønsker å bidra til et grønt skifte blant fjordturistbåter. Prosjektet vil ha overføringsverdi til andre deler av landet med fjordturisme. 

Disse fikk tildelt midler:

Søker

 Tildeling

Buskerud fylkeskommune (sammen med Akershus fylkeskommune og Oslo kommune): Utredning av en utslippsfri hurtiggående båtrute i indre Oslofjord. Strekning: Hurum–Nesodden–Oslo. Tidligere utredninger har allerede vist at det er mulig å få en hurtiggående, kostnadseffektiv batteriferge på strekningen.

     1 400 000,00

Finnmark fylkeskommune: Forprosjekt som skal danne beslutningsgrunnlag for valg av klimavennlig driftsmodell for tre fergesamband

        500 000,00

Hordaland fylkeskommune: Utredninger knyttet til gjennomførte anbudskonkurranser for å realisere lav- og nullutslippsløsninger for 17 fergesamband. Oppstart av tilsvarende arbeid for båtsambandene i fylket.  

      1 736 200,00

Møre og Romsdal fylkeskommune: Utrede 19 samband med tradisjonell dieseldrift for bruk av lav- og nullutslippsteknologi. Styrke fylkeskommunens kompetanse knyttet til anbudsprosesser.

     3 150 000,00

Nordland fylkeskommune: Utredning av muligheten for lav- og nullutslippsteknologi på 24 fergesamband. Styrke intern kompetanse knyttet til hurtigbåt. Det skal lyses ut en rekke samband fremover.

     4 800 000,00

Nord-Trøndelag fylkeskommune: Kompetanse for å implementere lavutslippsløsninger i fem fergesamband i Namdalen.

        265 000,00

Rogaland fylkeskommune: Utredning av lav- og nullutslippsløsninger på Vassøysambandet på Utsirabåten.

     4 000 000,00

Sør-Trøndelag fylkeskommune: Utrede mulighetene for nullutslippsløsninger for tre konkrete hurtigbåtsamband. Fokusere på ringvirkninger for andre sektorer som følge av nullutslippsløsninger.

 

     1 000 000,00

Telemark fylkeskommune: Tegning og prosjektering av helelektrisk/hybrid ferge som erstatning for dagens dieselferge og utarbeiding av konkurransegrunnlag.

     1 000 000,00

Oslo kommune: Utarbeiding av helhetlig plan for å legge om til lav- og nullutslippsløsninger på fergetilbudet i indre Oslofjord. Planen skal danne grunnlag for konkurranseutsetting av tilbudene.

     1 348 800,00

Stranda kommune: Prosjekt som skal bidra til et grønt skifte blant fjordturistbåter. Prosjektet vil ha overføringsverdi til andre deler av landet med fjordturisme.

        800 000,00

Totalt

   20 000 000,00

Grundig behandling

I brev av 8. september 2016 fra Klima- og miljødepartementet ble fylkeskommuner og kommuner invitert til å søke på støtteordningen innen 1. november. Det har vært en grundig og faglig forankret behandling av søknadene. Sjøfartsdirektoratet  har vært faglig rådgiver for Klima- og miljødepartementet i behandlingen. Vegdirektoratet som er ansvarlig for riksvegsfergene, samt andre berørte departementer, har også vært trukket inn i vurderingen av søknadene. 

Grønne arbeidsplasser

I revidert nasjonalbudsjett 2016 ble det bevilget 65 millioner kroner til utvikling og innføring av lav- og nullutslippsløsninger i innenriks skipsfart. Midlene er fordelt på en tilskuddsordning som delvis er rettet mot private aktører, slik som rederier, verft og utstyrsleverandører (41 millioner kroner, tildeles av Innovasjon Norge), og delvis mot fylkeskommuner og kommuner (20 millioner kroner, tildeles av Klima- og miljødepartementet). Ordningen skal bidra til at lav- og nullutslippsløsninger utvikles i maritim næring, og til styrking av fylkeskommunenes miljøkompetanse knyttet til innkjøp av fergetjenester. Formålet er å bidra til reduserte klimagassutslipp, grønn teknologiutvikling og grønne arbeidsplasser langs kysten.

Les søknadene her:

Buskerud  fylkeskommune. m.fl.
Finnmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Oslo kommune
Stranda kommune m.fl.