Historisk arkiv

Verdier tilsvarende nesten fem norske statsbudsjett i faresonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Verdien av bier, humler og andre ville pollinatorer er anslått til 577 milliarder amerikanske dollar årlig, viser ny rapport fra Naturpanelet. Slike pollinatorer bestøver flertallet av verdens mest næringsrike matplanter. De er flere steder under press på grunn av endret arealbruk, intensivering i landbruket, forurensning og klimaendringer.

Den nye rapporten viser at verdien av bier og andre insekters innsats for pollinering av verdens matvekster er anslått til å være på nivå med Norges bruttonasjonalprodukt.

– Naturpanelets rapport gir oss viktig kunnskap i arbeidet med å ta vare på det globale naturmangfoldet. Rapporten vil også være viktig i arbeidet med nasjonal strategi for å sikre fortsatt mangfold av villbier og andre pollinerende insekter, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Viktig for verdens matproduksjon

Nær 90 prosent av alle ville blomsterplanter er helt eller delvis avhengig av å bli bestøvet av dyr. Mer enn tre-firedeler av verdens matplanter er helt eller delvis avhengig av dyrepollinering for å gi avlinger.

Mange av disse er næringsrike grønnsaker, frukt, bær, nøtter og frø. Eksempler på andre nyttevekster som er avhengig av pollinering, er bomull, medisinplanter og rapsolje til biobrensel.         

– Naturpanelets rapport viser at bier, humler og andre ville pollinatorer er viktige for å trygge verdens produksjon av næringsrik mat, understreker Vidar Helgesen.

Mangfoldig pollinering er viktig

I følge rapporten bidrar over 20 000 ville arter til pollinering globalt. Tambier bidrar også til pollinering, i tillegg til å lage honning.

Selv om det skulle være god tilgang på tambier, blir bestøvingen mer effektiv med et stort mangfold av ville pollinatorer, blant annet humler og andre villbier.    

Færre bier og andre pollinatorer

Rapporten viser at ville bier, humler og andre pollinerende arter er i tilbakegang både i forekomst og mangfold i Nord-Vest-Europa og i Nord- Amerika. Her har også tambiene vært i tilbakegang.

Kunnskapen om tilstanden til pollinatorene er mangelfull mange steder i verden. I Norge er en tredjedel av de norske bieartene, inkludert humler, på Norsk rødliste for arter i 2015, som er en oversikt over arter som kan ha en risiko for å dø ut fra Norge. 

Av alle pollinerende insektarter som er vurdert i arbeidet med nasjonal rødliste for arter, er 11 prosent vurdert å være truet. Hvis man kun ser på bier og humler, er 18 prosent av artene vurdert å være truet.

Menneskelig påvirkning

Ifølge Naturpanelet har det globale dyrkingsarealet av matvekster som er avhengig av pollinatorer, økt med 300 prosent de siste 50 årene, men avlingene har ikke økt tilsvarende. Observert tilbakegang av pollinatorer knyttes til menneskelig aktivitet, blant annet endring i arealbruk og intensivering i landbruk.

Rapporten dokumenterer at klimaendringer allerede har ført til endret utbredelse hos enkelte pollinerende arter, for eksempel humler og sommerfugler. Også sprøytemidler, forurensning, fremmede arter og parasitter trekkes frem som årsaker til tilbakegangen.

Mulige tiltak

Naturpanelets rapport peker på flere tiltak som kan bidra til å ta vare på pollinatorer og deres leveområder. Et bærekraftig landbruk, mangfoldig kulturlandskap og regelverk for fremmede arter er blant tiltakene.

I Norge har vi flere tiltak som kan virke positivt for humler og bier.

– Flere naturtyper som er viktige for humler og bier, har fått en spesiell status i naturmangfoldloven, blant annet slåttemark og kystlynghei. Miljø- og landbruksmyndighetene har tilskuddsordninger for skjøtsel i kulturlandskap. Det er også viktig å ta vare på blomsterenger og grønne korridorer, og det kan plantes blomster som pollinerende arter liker i hager, bakgårder og balkongkasser, sier Vidar Helgesen.  

Fakta: Naturpanelet - The Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services, (IPBES)

  • Mål er å styrke samspillet mellom vitenskap og forvaltning om biodiversitet og økosystemtjenester til beste for menneskelig velferd og bærekraftig utvikling. 
  • Svarer til Klimapanelet (IPCC) på naturmangfoldområdet. Etablert i 2012. Har nå 124 medlemsland.
  • Uavhengig av FN, Sekretariatet i Bonn administreres av FNs miljøprogram (UNEP).

Fakta: Pollinering 

  • Overføringen av pollen mellom blomstenes mannlige og kvinnelige deler slik at befruktning og reproduksjon finner sted.
  • Flertallet av dyrkede og ville planter avhenger av at dyr forestår denne overføringen og disse kalles pollinatorer, eller pollinerende arter.
  • De fleste pollinatorer er ville. De omfatter de fleste arter av bier og noen arter av fluer, sommerfugler, møll, veps, biller, fugler, flaggermus og andre virveldyr. Noen få bier og humler er røktede og her er de vestlige og østlige honningbiene de mest utbredte.
  • Andre former for pollenoverføring er også viktige, som selv-pollinering og vind-pollinering.