Historisk arkiv

Forvaltning av kongeørn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Hvordan sikre behovene for urfolk og beitenæring, var sentrale spørsmål da Stortinget 6. juni i år diskuterte framtidig forvaltning av kongeørn.

Stortinget konkluderte med at regjeringen skal gjennomføre forvaltningsprosjekter og sende på høring forslag til endringer av bestemmelsene om skadefelling av kongeørn. Avgjørelsene ble tatt av Stortinget på bakgrunn av et representantforslag.

Kongeørn
Kongeørn er en særskilt beskyttet art etter Bernkonvensjonen Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet

Særskilt beskyttet art 

Kongeørn er en særskilt beskyttet art etter Bernkonvensjonen. Samtidig kan felling tillates dersom visse vilkår er oppfylt. Norge er forpliktet etter Bernkonvensjonen og vil fortsatt sikre arten særskilt beskyttelse. Gjeldende bestandsmål på 850-1200 hekkende par opprettholdes.

Forskning og kunnskap om kongeørn de senere år har vist at både husdyr og tamrein er utsatt for angrep av kongeørn. På Fosen-halvøya har et forskningsprosjekt avdekket at kongeørn er en av flere faktorer som forklarer tapet av sau.

I Troms er det så langt ikke gjennomført forskning som bekrefter det samme mønsteret, men lokale husdyreiere og samiske reindriftsutøvere hevder at kongeørn er en viktig faktor for å forklare tapet av beitedyr også i dette området.

Færre tap av beitedyr

Stortinget har bedt regjeringen om å sende på høring forslag til endringer av bestemmelsene om skadefelling som målrettet kan bidra til færre tap av beitedyr i områder med særskilt skadeomfang. Videre har Stortinget bedt regjeringen igangsette en forsøksordning for forvaltning av kongeørn på Fosenhalvøya og i Troms.

Samtidig er Stortinget tydelige på at gjeldende bestandsmål på 850-1200 hekkende par fortsatt skal gjelde. Dagens bestand er i overensstemmelse med bestandsmålet, og handlingsrommet for omfanget av skadefelling er følgelig begrenset.

Innenfor de grensene Stortinget har satt, og strengt innenfor våre internasjonale forpliktelser etter Bernkonvensjonen, vil regjeringen utarbeide et forslag til videre oppfølging som vil bli sendt på offentlig høring.

Bærekraftig forvaltning

Klima- og miljødepartementet vurderer det som viktig å utforme prosjektene på en slik måte at vi kan oppnå både bærekraftig forvaltning av kongeørn og samtidig avverge omfattende skadesituasjoner på beitedyr. Samtidig er det viktig at forskerne samle informasjon også om andre mulige viktige tapsfaktorer i disse områdene som ikke er knyttet til rovvilt, for å sikre en mest mulig presis forvaltning.

Kongeørnforvaltning er kontroversielt, og det er viktig å sikre en grundig og inkluderende prosess der alle berørte interesser blir hørt. Som et eksempel har turistnæringen gitt klart uttrykk for sin motstand til forslaget, ettersom natur og dyreliv er en viktig ressurs for Norge som turistdestinasjon.

Klima- og miljødepartementet understreker at det ikke under noen omstendigheter vil bli aktuelt med et uttak av kongeørn på et slik nivå at det truer kongeørnbestanden. Gjeldende bestandsmål på 850-1200 hekkende par skal fortsatt gjelde. Dette er i overensstemmelse med Norges forpliktelser etter Bernkonvensjonen.