Historisk arkiv

Rovviltnemndenes ulvevedtak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

De regionale rovviltnemndene har totalt åpnet for lisensfelling av 47 ulver i Norge. Normalt påklages slike vedtak til Klima- og miljødepartementet, og avgjøres før lisensfellingsperioden starter.

Regional myndighet

Stortinget har bestemt at det er de regionale rovviltnemndene som skal ha myndighet til å vedta kvoter for felling av ulv når bestandsmålet er nådd. Bestandsmålet for ulv, slik Stortinget fastsatte det i juni 2016, er nådd. Vedtakene om å åpne for lisensjakt av 47 ulv innenfor og utenfor ulvesonen i Norge er fattet av de regionale rovviltnemndene.

Klagebehandling

Klima- og miljødepartementet er klageinstans i alle vedtak som fattes av de regionale rovviltnemndene. Slike vedtak blir vanligvis påklaget. Klager vil bli behandlet meget grundig av klima- og miljøministeren innenfor rammene av  stortingsvedtaket om nytt bestandsmål for ulv.  Vedtakene skal også være i tråd med Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven og rovviltforskriften. Norge  er gjennom internasjonale avtaler forpliktet til å sikre overlevelsen av ulv i norsk natur. Klima- og miljødepartementet vil ta  endelig avgjørelse i klagesakene før lisensfellingsperioden starter.

-  Saken krever vanskelige avveininger. I vår klagebehandling kan vi endre nemndenes vedtak eller vi kan velge å opprettholde vedtakene. Som ansvarlig statsråd for klageprosessen er jeg forhindret fra  å kommentere saken nærmere før beslutning, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. 

Stortingets vedtak

Stortinget behandlet ulvepolitikken den 6. juni 2016, og blant annet ble bestandsmålet for ulv endret. Stortingets vedtak om nytt bestandsmål for ulv på 4 til 6 valpekull av ulv var en reduksjon i det ambisjonsnivået regjeringen hadde foreslått som var på 5 til 8 familiegrupper.