Historisk arkiv

Nye nasjonale mål for lokal luftkvalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Den lokale luftkvaliteten blir stadig bedre, men det er fortsatt utfordringer igjen. Forurenset luft kan gi alvorlige helseplager. Regjeringen fastsetter derfor nye langsiktige mål om god luftkvalitet for alle.

Rushtrafikk i Oslo
Rushtrafikk i Oslo Foto: Marianne Gjørv

De nye nasjonale måleneer mer ambisiøse enn tidligere og angir et langsiktig, nasjonalt ambisjonsnivå for lokal luftkvalitet. Målene sier hvor god lokal luftkvalitet vi ønsker å oppnå.

– Målet er at luftkvaliteten skal være trygg for alle. Nå setter vi mål som gjenspeiler denne ambisjonen ut fra kunnskapen vi har i dag, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

– Det er fortsatt utfordringer knyttet til lokal luftkvalitet i norske byer. Dårlig luftkvalitet fører til alvorlige helseplager for befolkningen. Det er det viktig at vi gjør noe med, sier han.

Regjeringen endrer målene for lokal luftkvalitet i tråd med anbefalingen fra Miljødirektoratet, Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

– De nye målene er ikke nok i seg selv. Vi arbeider derfor med å få på plass flere virkemidler, som kommuner og anleggseiere kan ta i bruk for å forbedre den lokale luftkvaliteten, sier Vidar Helgesen.

Regjeringen arbeider blant annet med å gjøre det mulig å fastsette bomtakstene etter hvor mye det enkelte kjøretøy slipper ut. Et annet virkemiddel er lavutslippssoner som gir kommuner mulighet til å innføre gebyr i områder som er plaget med dårlig luftkvalitet basert på kjøretøyenes euroklasse og vekt. Regjeringen arbeider også med egne miljøkrav til drosjenæringen.

Det er i dag kommunene som er tillagt ansvaret med å sikre innbyggerne god lokal luftkvalitet.

De viktigste kildene til luftforurensing er særlig svevestøv og nitrogendioksid (NO2).

Svevestøv er små partikler fra for eksempel vedfyring, eksos eller slitasje på veibanen (asfaltstøv). Svevestøvet pustes inn i luftveiene og lungene og kan blant annet gi økt risiko for luftveissykdommer og hjerte- og karsykdommer.

Gassen nitrogendioksid (NO2) kommer særlig fra kjøretøy og skip, og kan også gi plager i luftveiene.

I tillegg til de nasjonale målene for lokal luftkvalitet, stiller forurensningsforskriften opp juridisk bindende grenseverdier for lokal luftkvalitet. Helse er en viktig faktor ved fastsettelsen av grenseverdiene, men forskriften tar også hensyn til hva som er rimelige krav ut fra andre samfunnshensyn.

Det forekommer fortsatt overskridelser av grenseverdiene i enkelte byer enkelte år, og Norge ble som følge av dette dømt for brudd på luftkvalitetsdirektivet i 2015.

Det er også oppstilt helsebaserte luftkvalitetskriterier. Endringen av de nasjonale målene vil være en forenkling, ved at de nye nasjonale målene blir satt til samme nivå som disse kriteriene.