Historisk arkiv

Nye regler for å kjøpe grønt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen fremmer nå forslag om ny lov om offentlige anskaffelser. Forslaget inneholder en helt ny miljøbestemmelse som vil bidra til å styrke klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser som et viktig bidrag til det grønne skiftet.

Lovendringen slår fast at offentlige oppdragsgivere skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der det er relevant.

-I praksis betyr dette at alle oppdragsgivere i offentlig sektor heretter må ha en grønn plan for sine innkjøp, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Det offentlige kjøpte varer og tjenester for rundt 462 milliarder 2014. Dette er alt fra kontorrekvisita og kaffemaskiner til busser og t-baner, bygg, drift av skoler og sykehjem og store datainvesteringer. Summene er store. For miljøet har det derfor stor betydning hvilke krav vi setter til våre leverandører.

-Norge har som mål å bli et lavutslippssamfunn i 2050. Regjeringens arbeid for omstilling betyr at vi skal igjennom et grønt skifte. Da trenger vi virkemidler som uten unødig byråkrati forener økonomisk gevinst med klimagevinst i skjæringspunktet mellom offentlig oppgaveløsning, marked, næringsliv og forskning.  Strategisk bruk av offentlige anskaffelser er et slikt virkemiddel, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Dagens bestemmelse i anskaffelsesloven har miljøforpliktelser, men bestemmelsen har imidlertid ikke kunnet håndheves og har derfor vært lite forpliktende.

-Vi legger derfor fram forslag til en enklere, mer moderne og mer forpliktende bestemmelse, sier Helgesen.  

-Vi hører stadig eksempler på at det blir stilt få eller dårlige miljøkrav i offentlige kontrakter, og at seriøse leverandører med miljøvennlige produkter blir forbigått av konkurrenter med mindre miljøvennlige produkter. Slik kan vi ikke ha det! Nytt anskaffelsesregelverk vil bidra til mer miljø- og klimavennlige anskaffelser, sier næringsminister Monica Mæland.

-Utvikling av nye, grønne løsninger er nødvendig for å lykkes med omstillingen til lavutslippssamfunnet og det grønne skiftet. Her har offentlige oppdragsgivere en viktig rolle å spille. Å legge forholdene bedre til rette for innovasjon i offentlige anskaffelser har vært et viktig hensyn i arbeidet med å revidere anskaffelsesregelverket, sier hun.